BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szczecin
fb-icon-tab

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej WSAP

O UCZELNI

Uczelnia na podstawie zarządzenia nr DNS 3-0145-119/2/AM/95 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 1995 r. została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 57.
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie jest uczelnią niepubliczną, po ukończeniu której, absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra. Kształcimy na kierunku administracja (studia I i II stopnia) oraz na kierunku prawo – studia jednolite magisterskie 5 letnie. Uczelnia nasza realizuje również kształcenie słuchaczy na studiach podyplomowych w tym MPA (Master of Public Administration) i MBA (Master of Business Administration).
W naszej ofercie znajdują się także szkolenia.
Zajęcia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i wybitni praktycy administracji oraz specjalności z konkretnych dziedzin kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Program Uczelni obejmuje praktyki zawodowe w kraju i za granicą.
Naszą misją jest kształcenie kadr administracji publicznej i gospodarczej oraz kadr szeroko rozumianej pomocy społecznej wyróżniających się dobrym przygotowaniem profesjonalnym i wysokim poziomem etycznym, gotowych do odpowiedzialnego wypełniania służebnej roli wobec lokalnych wspólnot obywateli.
Celem, do którego dążymy jest ukształtowanie nowoczesnego korpusu w administracji samorządowej, a także wykształcenie kadr przygotowanych do współpracy z administracją publiczną, jak również profesjonalnych pracowników, menadżerów oraz liderów wszystkich szczebli gospodarki.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 263/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku administracja prowadzonego w WSAP Szczecin na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym wydało ocenę pozytywną.

STATUT

WŁADZE UCZELNI

Rektor
dr Magdalena Fiternicka – Gorzko
email: rektorat@wsap.szczecin.pl


Dziekan
dr Rafał Kuligowski
Email: dziekanat@wsap.szczecin.pl


Kanclerz
mgr Wojciech Domański
Email: kanclerz@wsap.szczecin.pl

STRATEGIA UCZELNI

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

REGULAMINY STUDIÓW

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW WSAP

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

PROGRAMY STUDIÓW

OPŁATY ZA STUDIA

PRZETARGI

W związku z realizacją projektu pn „Równość w edukacji -program wsparcia w zakresie dostępności w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie  POWER.03.05.00-00-A022/20-00  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2024-20 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego. Zamawiający Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych  dla studentów  z niesprawnościami wspierającego proces ich  nauczania.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – Umowa 

Załącznik nr 2 – Opis przedmioty zamówienia

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

W związku z realizacją projektu pn „Równość w edukacji -program wsparcia w zakresie dostępności w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie  POWER.03.05.00-00-A022/20-00  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2024-20 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego. Zamawiający Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na zakup licencji oprogramowania  dla studentów  z niesprawnościami wspierającego proces ich  nauczania.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zał_1_Umowa (wzór) na licęcję oprogramownia

Zał_2_Opis_przedmiotu_zamówienia

Zał__3_Formularz_ofertowy

Zał_4_Formularz cenowy

Protokół otwarcia ofert

Protokół o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy

 

W związku z realizacją projektu pn „Równość w edukacji -program wsparcia w zakresie dostępności w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie  POWER.03.05.00-00-A022/20-00  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2024-20 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego. Zamawiający Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych  dla studentów  z niesprawnościami wspierającego proces ich  nauczania.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Oferta załącznik nr 3

Formularz cenowy załącznik nr 4

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Protokół z otwarcia ofert

Protokół o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy

 

W związku z realizacją projektu pn „Równość w edukacji -program wsparcia w zakresie dostępności w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie  POWER.03.05.00-00-A022/20-00  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2024-20 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego. Zamawiający Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na zakup monitorów multimedialnych dla studentów  z niesprawnościami wspierającego proces ich  nauczania.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

Zał nr 4 Formularz cenowy

Zał nr 3 Formularz ofertowy

Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Zał nr 1 Umowa (wzór)

Protokół otwarcia

 

W związku z realizacją projektu pn „Równość w edukacji -program wsparcia w zakresie dostępności w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie POWER.03.05.00-00-A022/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2024-20 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na adaptację i remont pomieszczeń w Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie ul. Siemiradzkiego1A, których celem jest ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia tym osobom należytego wsparcia w procesie nauczania.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

oferta

zał.3 – Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Zal.4 – wzór dokumentu gwarancyjnego

umowa (wzór) na remont pomieszczeń

protokół otwarcia ofert

protokół o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy

 

W związku z realizacją projektu pn „Równość w edukacji -program wsparcia w zakresie dostępności w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie  POWER.03.05.00-00-A022/20-00  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2024-20 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego. Zamawiający Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na adaptację i remont pomieszczeń w Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie ul. Siemiradzkiego1A, których celem jest ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia tym osobom należytego wsparcia w procesie nauczania.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

oferta

zał.3 – Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

zał.4 – Wzór dokumentu gwarancyjnego

umowa na remont pomieszczeń wzór

Protokół z otwarcia ofert.

Protokół o wyborze najkorzystniejszej oferty