O nas | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szczecin
fb-icon-tab

O nas

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie istnieje już od 27 lat realizując studia o profilu praktycznym. Ukończyło ją ponad 10000 studentów. Są wśród nich osoby z różnych środowisk: pracownicy administracji, samorządowcy, radni, działacze społeczni, przedsiębiorcy, prawnicy, pracownicy dużych korporacji. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w strukturach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach z różnych gałęzi gospodarki.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie jest uczelnią niepubliczną, po ukończeniu której absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra. Kształcimy na kierunku Administracja (studia I stopniastudia II stopnia) oraz na kierunku Prawo (studia 5-letnie magisterskie). W naszej ofercie znajdują się także studia podyplomowe oraz studia MBA i szkolenia. Uczelnia posiada pełne zaplecze dydaktyczne i socjalne.

Zajęcia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy, prawnicy oraz wybitni praktycy. Program nauczania obejmuje praktyki zawodowe z możliwością realizacji w kraju lub za granicą.

Naszą misją jest kształcenie kadr administracji publicznej i gospodarczej oraz prawników, radców prawnych wyróżniających się dobrym przygotowaniem profesjonalnym i wysokim poziomem etycznym, gotowych do odpowiedzialnego wypełniania służebnej roli wobec lokalnych wspólnot obywateli.

Celem, do którego dążymy jest ukształtowanie nowoczesnego korpusu w administracji samorządowej oraz wykształcenie kadr gospodarczych przygotowanych do współpracy z administracją publiczną, a także profesjonalnych prawników i przedsiębiorców.

Z naszymi partnerami organizujemy seminaria, praktyki zawodowe i wymianę studentów. Osiągnięciu wysokiej efektywności nauczania służą metody dydaktyczne aktywizujące słuchaczy i budujące atmosferę partnerskich, twórczych stosunków w społeczności akademickiej.

Naszą ambicją jest stworzenie środowiska zaangażowanego w sprawy regionu, inspirującego budowę społeczeństwa obywatelskiego, służącego idei integracji europejskiej, tworzącego wzorce postaw otwartych, odpowiedzialnych, etycznych.

Zobacz co sądzą o nas studenci

Uczelnia na podstawie zarządzenia nr DNS 3-0145-119/2/AM/95 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 1995 r. została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 57.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 1016/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku „administracja” na poziomie studiów pierwszego stopnia wydała WSAP ocenę pozytywną.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 263/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku administracja prowadzonego w WSAP Szczecin na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym wydało ocenę pozytywną.

Uchwałę z dnia 5 maja 2022 roku otrzymał Minister Edukacji i Nauki oraz Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.

Założycielem Uczelni jest Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przyjaciół Edukacji.

Misja i Strategia

Misja Uczelni

Podstawowym zadaniem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie jest kształcenie kadr administracji publicznej w regionie poprzez oferowanie studentom i słuchaczom studiów podyplomowych najnowszej wiedzy i umiejętności, budowanie świadomości prawnej oraz kształtowanie postaw poszanowania prawa.

W swoim działaniu odwołuje się do podstawowych wartości akademickich: prawdy w nauce, wspólnotowego charakteru wiedzy i nauczania, szacunku dla różnorodnych poglądów, tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji.

Głównym celem WSAP jest dążenie do rozwoju jako nowoczesnej uczelni zawodowej, kształcącej na poziomie studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych, dbającej o jakość kształcenia. WSAP dąży do stania się cenionym ośrodkiem opiniotwórczym oraz inicjatorem przedsięwzięć i zadań innowacyjnych w ścisłym związku z regionalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Jako uczelnia regionalna Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie kieruje swą ofertę edukacyjną głównie do społeczności lokalnej. Stwarza warunki dla kształcenia uzdolnionej młodzieży oraz osób, które rozpoczęły swoją karierę zawodową blisko miejsca swojego zamieszkania, wychodząc naprzeciw aspiracjom mieszkańców regionu i potrzebom lokalnego rynku pracy.

Główne cele strategii Uczelni na lata 2020-2025

Strategia Rozwoju Uczelni na lata 2020-2025 wyznacza następujące cele strategiczne i operacyjne:

 • cel strategiczny 1. ROZWÓJ
  • cel operacyjny 1.1. Zapewnienie wiodącej roli w regionie jako wyższej szkoły zawodowej wyspecjalizowanej w dziedzinie wspierania rozwoju lokalnego
   • 1.1.1. kształcenie kadr administracji
   • 1.1.2. kształcenie liderów – absolwentów kreatywnych, twórczych i innowacyjnych, przygotowanych do skutecznego osiągania w przyszłości sukcesów zawodowych
   • 1.1.3. budowanie systemu dialogu obywatelskiego i sieci współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, organizacjami pracodawców i pracowników oraz uczelniami
   • 1.1.4. popularyzacja wiedzy o samorządzie lokalnym
  • cel operacyjny 1.2. Optymalizacja struktury i działania Uczelni
   • 1.2.1. uruchomienie nowych kierunków studiów
   • 1.2.2. przystosowanie Uczelni do kształcenia osób niepełnosprawnych (infrastrukturalnie i organizacyjnie)
   • 1.2.3. tworzenie atrakcyjnej oferty studiów podyplomowych
   • 1.2.4. uruchomienie platformy e-learningowej
   • 1.2.5. efektywne zarządzanie administracją Uczelni
   • 1.2.6. rozwój i modernizacja bazy materialnej Uczelni
   • 1.2.7. pozyskiwanie funduszy zewnętrznych wspomagających rozwój Uczelni
  • cel operacyjny 1.3. Rozbudowa i intensyfikacja działań (nowa jakość) Centrum Szkoleniowego oraz Pracowni Badań Społecznych i Samorządowych
  • cel operacyjny 1.4. Kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni
 • cel strategiczny 2. WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA
  • cel operacyjny 2.1. Doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
  • cel operacyjny 2.2. Doskonalenie i ewaluacja programów kształcenia z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy
  • cel operacyjny 2.3 Umiędzynarodowienie procesu kształcenia
  • cel operacyjny 2.4. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych wykładowców
  • cel operacyjny 2.5. Rozwijanie działalności społecznej i kulturalnej studentów
  • cel operacyjny 2.6. Stworzenie oferty kształcenia zdalnego
 • cel strategiczny 3. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM
  • cel operacyjny 3.1. Rozbudowa współpracy z samorządami i instytucjami biznesu (usługi szkoleniowe, eksperckie, badania rynku, opinii)
 • cel operacyjny 3.2. Rozbudowa i instytucjonalizacja współpracy z interesariuszami zewnętrznymi Uczelni
 • cel operacyjny 3.3. Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań na potrzeby lokalnej administracji
 • cel operacyjny 3.4. Rozbudowa sieci współpracy z naukowymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi
  • cel operacyjny 3.5. Komercjalizacja badań
  • cel operacyjny 3.6. Rozbudowa i instytucjonalizacja inicjatywy „Akademia Samorządowca”
 • cel strategiczny 4. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO
  • cel operacyjny 4.1. Udoskonalenie systemu oceny pracy badawczej, motywowania i wsparcia pracowników naukowych
 • cel operacyjny 4.2. Rozwój bazy naukowo-dydaktycznej i racjonalne nią zarządzanie
 • cel operacyjny 4.3. Uczestniczenie w programach i projektach naukowych oraz współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa w obszarze badań naukowych

Władze Uczelni

Rektor
dr Magdalena Fiternicka – Gorzko
e-mail: rektorat@wsap.szczecin.pl


Dziekan
dr Rafał Kuligowski
e-mail: dziekanat@wsap.szczecin.pl


Kanclerz

mgr Wojciech Domański
e-mail: kanclerz@wsap.szczecin.pl

Jakość Kształcenia

             W celu osiągnięcia wysokiego poziomu jakości kształcenia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w WSAP (WSZJK) wprowadzony Uchwałą Senatu 1/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. i na bieżąco aktualizowany (Uchwała Senatu 1/2021 z dnia 26 marca 2021 r.).

Głównymi celami WSZJK WSAP są:

 1. stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie;
 2. podnoszenie rangi pracy dydaktycznej oraz budowanie etosu nauczyciela akademickiego;
 3. podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie;
 4. szerokie informowanie o jakości kształcenia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

Zakres działania WSZJK WSAP obejmuje

 1. zapewnianie jakości kształcenia;
 2. monitorowanie i ewaluację jakości kształcenia;
 3. doskonalenie jakości kształcenia.

 

W szczególności zakres ten obejmuje:

 1. określenie polityki, strategii i procedur zapewnienia jakości kształcenia;
 2. ustalenie przejrzystego zakresu odpowiedzialności za zarządzanie jakością kształcenia;
 3. określanie celów i planów poprawy jakości kształcenia;
 4. dostarczanie czytelnych wzorców i standardów postępowania w zakresie kształcenia oraz zarządzania jakością kształcenia;
 5. wdrażanie skutecznych, wielowymiarowych narzędzi zarządzania jakością kształcenia;
 6. ciągłe monitorowanie jakości procesu kształcenia;
 7. regularną ocenę jakości procesu i efektów kształcenia;
 8. podejmowanie stosownych, systematycznych działań doskonalących;
 9. dostosowywanie programów studiów do potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania społecznego;
 10. stymulowanie i nagradzanie wysokiej jakości kształcenia;
 11. rozwój kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich;
 12. sprawdzanie i opracowanie metod doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego;
 13. analizę warunków socjalnych studentów;
 14. badanie i opracowanie metod poprawy mobilności studentów;
 15. identyfikację, promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk oraz wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia oraz zarządzania jakością kształcenia;
 16. publikowanie informacji na temat jakości procesu i efektów kształcenia;
 17. rozwój współpracy w dziedzinie zarządzania jakością kształcenia z interesariuszami i partnerami Uczelni z kraju i zagranicy;
 18. kształtowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności w środowisku Uczelni za budowanie kultury jakości;
 19. podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Uczelni na rynku usług edukacyjnych
 20. doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

 

Przedmiotem działań WSZJK WSAP są w szczególności obszary, o których mowa w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 września 2018 roku w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz.U. z 2018 r., poz 1787) oraz Statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Załącznik do uchwały Nr 4/2018 PKA z dnia 13 grudnia 2018 r.), służące ocenie jakości kształcenia:

WSZJK WSAP

Kierunkowe efekty uczenia się na kierunku Administracja I Stopnia

Kierunkowe efekty uczenia się na kierunku Administracja II Stopnia

Weryfikacja efektów uczenia się

 

 

 

Biuro karier

Jak przy wielu uczelniach w kraju i za granicą, również przy WSAP powstało Biuro Karier. Celem jego działalności jest pomaganie studentom i absolwentom naszej Uczelni w odnalezieniu się na bardzo wymagającym rynku pracy.

Chcemy dokonać poprzez:

 • organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje,
 • pośredniczenie w kontakcie między pracodawcą i szukającym pracy,
 • wyszukiwanie ofert pracy, praktyk i stażów,
 • wydawanie informatorów promocyjno-informacyjnych,
 • budowa bazy danych absolwentów,
 • wyszukiwanie informacji o możliwości dalszego zdobywania wiedzy po ukończeniu WSAP.

Zobacz dlaczego warto u nas studiować

Biuro Karier
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie

ul. Henryka Siemiradzkiego 1A, 71-331 Szczecin

telefon 796 308 376,
e-mail: biuro@wsap.szczecin.pl

Stowarzyszenie absolwentów

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie powstało w 2003 roku z inicjatywy grupy absolwentów WSAP. Jego celem jest integracja, wspieranie oraz promowanie absolwentów i studentów WSAP. Stowarzyszenie dotychczas zorganizowało m. in. „I Zjazd Absolwentów w Unieściu”, „Piknik dla absolwentów”, „I Bal absolwentów” a ponadto kursy i szkolenia.

Stowarzyszenie przeprowadziło badania losów osób, które ukończyły WSAP.

Aby osiągnąć powyższe cele Stowarzyszenie będzie organizowało:

 • studia i badania naukowe,
 • specjalistyczne konferencje i seminaria,
 • współpracę z wyższymi uczelniami i innymi placówkami naukowo-badawczymi,
 • szkolenia i kursy przydatne w planowaniu własnej kariery,
 • otwarte prelekcje i spotkania publiczne,
 • działalność wydawniczą,
 • organizowanie wystaw informacyjnych i artystycznych,
 • doradztwo dla instytucji samorządowych, gospodarczych i kulturalnych,
 • współpracę z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz przedsiębiorcami w celu promocji absolwentów WSAP.

Obowiązek informacyjny

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 1016/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku „administracja” na poziomie studiów pierwszego stopnia wydało WSAP ocenę pozytywną.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 263/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku administracja prowadzonego w WSAP Szczecin na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym wydało ocenę pozytywną.

Uchwałę otrzymał Minister Edukacji i Nauki oraz Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie