O nas | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szczecin
fb-icon-tab

O nas

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie istnieje już od 25. lat Ukończyło ją ponad 7000 studentów. Są wśród nich osoby z różnych środowisk: pracownicy administracji, samorządowcy, radni, działacze społeczni, przedsiębiorcy. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie jest uczelnią niepubliczną, po ukończeniu której absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra. Kształcimy na kierunku administracja (studia I stopniastudia II stopnia) oraz na kierunku prawo (studia 5-letnie magisterskie). W naszej ofercie znajdują się także studia podyplomowe i szkolenia. Prowadzimy akademik i bistro, zapewniając pełne zaplecze dydaktyczne i socjalne.

Zajęcia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy, prawnicy i wybitni praktycy administracji. Program nauczania obejmuje praktyki zawodowe z możliwością realizacji w kraju lub za granicą.

Naszą misją jest kształcenie kadr administracji publicznej i gospodarczej oraz prawników, radców prawnych wyróżniających się dobrym przygotowaniem profesjonalnym i wysokim poziomem etycznym, gotowych do odpowiedzialnego wypełniania służebnej roli wobec lokalnych wspólnot obywateli.

Celem, do którego dążymy jest ukształtowanie nowoczesnego korpusu w administracji samorządowej, a także wykształcenie kadr gospodarczych przygotowanych do współpracy z administracją publiczną, a także profesjonalnych prawników.

Z naszymi partnerami organizujemy seminaria, praktyki zawodowe i wymianę studentów. Osiągnięciu wysokiej efektywności nauczania służą metody dydaktyczne aktywizujące słuchaczy i budujące atmosferę partnerskich, twórczych stosunków w społeczności akademickiej.

Naszą ambicją jest stworzenie środowiska zaangażowanego w sprawy regionu, inspirującego budowę społeczeństwa obywatelskiego, służącego idei integracji europejskiej, tworzącego wzorce postaw otwartych, odpowiedzialnych, etycznych.

Zobacz co sądzą o nas studenci

Uczelnia na podstawie zarządzenia nr DNS 3-0145-119/2/AM/95 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 1995 r. została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 57.
Państwowa Komisja Akredytacyjna w Uchwale Nr 1016/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku „administracja” na poziomie studiów pierwszego stopnia wydała WSAP ocenę pozytywną.

Założycielem Uczelni jest Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przyjaciół Edukacji.

Biuro karier

Jak przy wielu uczelniach w kraju i za granicą, również przy WSAP powstało Biuro Karier. Celem jego działalności jest pomaganie studentom i absolwentom naszej Uczelni w odnalezieniu się na bardzo wymagającym rynku pracy.

Chcemy dokonać poprzez:

 • organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje,
 • pośredniczenie w kontakcie między pracodawcą i szukającym pracy,
 • wyszukiwanie ofert pracy, praktyk i stażów,
 • wydawanie informatorów promocyjno-informacyjnych,
 • budowa bazy danych absolwentów,
 • wyszukiwanie informacji o możliwości dalszego zdobywania wiedzy po ukończeniu WSAP.

Zobacz dlaczego warto u nas studiować

Biuro Karier
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4 pok. 214
71-332 Szczecin
telefon (91) 486-15-43,
fax (91) 486-15-44.
e-mail: kariera@wsap.szczecin.pl

Stowarzyszenie absolwentów

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie powstało w 2003 roku z inicjatywy grupy absolwentów WSAP. Jego celem jest integracja, wspieranie oraz promowanie absolwentów i studentów WSAP. Stowarzyszenie dotychczas zorganizowało m. in. „I Zjazd Absolwentów w Unieściu”, „Piknik dla absolwentów”, „I Bal absolwentów” a ponadto kursy i szkolenia.

Stowarzyszenie przeprowadziło badania losów osób, które ukończyły WSAP.

Aby osiągnąć powyższe cele Stowarzyszenie będzie organizowało:

 • studia i badania naukowe,
 • specjalistyczne konferencje i seminaria,
 • współpracę z wyższymi uczelniami i innymi placówkami naukowo-badawczymi,
 • szkolenia i kursy przydatne w planowaniu własnej kariery,
 • otwarte prelekcje i spotkania publiczne,
 • działalność wydawniczą,
 • organizowanie wystaw informacyjnych i artystycznych,
 • doradztwo dla instytucji samorządowych, gospodarczych i kulturalnych,
 • współpracę z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz przedsiębiorcami w celu promocji absolwentów WSAP.

Obowiązek informacyjny