Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Partner studiów:

Studia adresowane są do osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę. To także oferta dla dyrektorów firm i instytucji publicznych, oraz prezesów spółek komunalnych – dla tych wszystkich, na których ciąży obowiązek kontroli zarządczej – czyli WSZYSCY KIEROWNICY JST

Absolwentowi Studiów przysługuje prawo do ubiegania się o uprawnienia audytora wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240).

Szczegółowe informacje dot. kwalifikacji zawodowych znajdują się na stronie: tutaj

Wykładowcy – audytorzy, doświadczeni prawnicy – praktycy.


WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:
1. Kontrola zarządcza
2. Zarządzanie strategiczne w jednostkach sektora finansów publicznych
3. Dyscyplina finansów publicznych w praktyce
4. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym
Forma: studia podyplomowe

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

Absolwent studiów będzie potrafił:
1. identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane;
2. dokonywać opisów procesów,
3. gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
4. identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
5. dokonywać wstępnego przeglądu procesów;
6. przygotować plan audytu;
7. przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające);
8. opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
9. sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych;
10. nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
U kończenie studiów pozwala przygotować słuchaczy do sprawowania kluczowych funkcji w jednostkach sektora finansów publicznych.
Zapraszamy na studia osoby, które pracują w komórkach audytu wewnętrznego przedsiębiorstw i instytucji publicznych lub w firmach, zajmujące się audytem zewnętrznym i rewizją gospodarczą oraz osoby pracujące w działach finansowo – księgowych, urzędach skarbowych i celnych, zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji w tym obszarze. Kolejną grupę kandydatów mogą stanowić absolwenci studiów, którzy zamierzają zdobyć nowe kwalifikacje, umożliwiające im podjęcie pracy.


Studia podyplomowe – Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza – Stalowa Wola – program:

 1. Ekonomia sektora publicznego
 2. Kontrola zarządcza
 3. System kontroli wewnętrznej
 4. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym
 5. Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych
 6. Zarządzanie jakością w sektorze publicznym
 7. Zarządzanie strategiczne w jednostkach sektora finansów publicznych
 8. Prawo zamówień publicznych w praktyce
 9. Sposoby finansowania zewnętrznego zadań jednostek sektora finansów publicznych
 10. Rachunkowość budżetowa
 11. Kodeks postępowania administracyjnego
 12. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych
 13. Audyt systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji
 14. Dyscyplina finansów publicznych w praktyce
 15. Warsztaty z realizacji zadań audytowych (m.in. audyt finansowy, audyt operacyjny, audyt funduszy unijnych, audyt zamówień publicznych, audyt IT)
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP. Program może ulec zmianie.

Studia podyplomowe – Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza – Stalowa Wola – czesne:

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt: 796 308 468 – Szczecin
888 635 440 – Punkt Rekrutacyjny Stalowa Wola

Odwiedź Punkt Rekrutacyjny w Stalowej Woli (Hotel Stal, ul. KEN 4, IV piętro, biuro nr 408).

stalowawola@wsap.szczecin.pl

 • Jednorazowo: 3 950 zł 3 350 zł
 • Dwie raty: 2 050 zł 1 750 zł
 • Dziesięć rat: 430 zł 370 zł

Studia podyplomowe – Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza – Stalowa Wola – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza – Stalowa Wola – szczegółowe informacje

zapisz-sie