fb-icon-tab

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA- Łomianki

METODĄ RODZINNYCH RELACJI OSOBOWYCH
zgodnie z nowym prawem oświatowym
wraz z przygotowaniem pedagogicznym
150 h praktyk w szkołach i przedszkolach

PARTNERZY

Program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17
stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela.
ATUT STUDIÓW – zajęcia, wizyty studyjne w szkołach i w przedszkolach
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności do kompetentnego prowadzenia zajęć z edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nauczycielom, rodzicom i opiekunom mądrzej przygotowywać
dziecko do dalszego życia w szkole i poza nią. Początek edukacji systemowej jest najważniejszym
momentem w życiu dziecka, bo decyduje w wielu przypadkach o jego dalszym losie.
Program studiów cechuje interdyscyplinarność, połączenie teorii z praktyką i szacunek dla
samorozwoju.
Studia uwzględniają realne potrzeby dziecka i ukazują metody ich realizacji. Kładą akcent na wartości
osoby dziecka, rodziców, nauczycieli i opiekunów. Obejmują część diagnozującą – min. wprowadzenie
do antropologii osób, etykę chronienia osób, psychologię i socjologię rodziny, pedagogikę opartą o
rodzinne relacje osobowe.
Wymiar praktyczny obejmuje dydaktykę, psychologię rozwojową i wychowawczą, sposoby diagnozy i
terapii, praktyczne metody wychowania, metodyki różnych zajęć, komunikację nauczycieli i rodziców,
elementy prawa szkolnego.
Wykładowcy – praktycy z wieloletnim doświadczeniem, pedagodzy, psychologowie

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 150 h praktyk w przedszkolach i szkole –
płatne dodatkowo 400 zł

Forma: studia podyplomoweOPŁATY
Kontakt:
796 308 468 - Szczecin
dziekanat@wsap.szczecin.pl
lomianki@wsap.szczecin.pl
3 raty 1 600 zł 1 400 zł
Czas trwania: 3 semestryjednorazowa 4 600 zł / 4 000 zł

Wiedza: Absolwent zna i rozumie fakty z antropologii, psychologii rozwoju dziecka, rozróżnia główne
trendy we współczesnej pedagogice, zna pedagogikę relacji osobowych, rozumie sposoby
prowadzenia różnych typów zajęć.
Umiejętności i kompetencje: Absolwent nabywa umiejętności diagnostycznych, myślenia
przyczynowo – skutkowego, trafności decyzyjności, realnego kierowania sobą, pielęgnowania relacji
osobowych, dydaktycznych, organizacji wielorakich zajęć. Potrafi analizować krytycznie wiedzę ogólną
i praktyczną, umie łączyć wiedzę z różnych źródeł w celu prowadzenia zajęć, umie stosować różne
metody nauczania.
Perspektywy zawodowe:
Studia pozwalają nabyć kompetencje nauczycielskie w zakresie działań wychowawczych,
dydaktycznych i opiekuńczych do pracy z dziećmi w wieku 3-9 lat. Studia umożliwiają uzyskanie
kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz w klasach I – III szkoły podstawowej. Studia
umożliwiają merytoryczne i metodyczne przygotowanie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań w
zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zreformowanym systemie oświaty
Są to także inne zawody w dziedzinie pedagogiki, biznesu rodzinnego i określonych ścieżek biznesów
typu MSP (mikro-i- mała, średnia przedsiębiorczość), prace o charakterze medycznym – usprawnianie
życia w zakresie zdrowia ujmowanego integralnie.
Dla Kogo
NAUCZYCIELE którzy chcą :
1. uzyskać uprawnienia do nauczania w klasach I-III, ze świadomością pełnienia funkcji
opiekuńczej;
2. być wychowawcami wspierającymi w szkole realny rozwój dziecka,
3. ukierunkowywać kompetentnie grupy nauczycielskie i uczniowskie zainteresowane dążeniem
do humanizacji edukacji
4. podejść perspektywicznie i rozwojowo do swoich prac zawodowych, jak np. świetlica
instytucjonalna z sercem lub świetlica domowa
RODZICE którzy chcą:
1. odpowiedzialnie, na bieżąco wykorzeniać pomyłki, błędy edukacyjne przedszkola, szkoły,
świetlicy – by nie zaburzać uzyskiwania harmonijnie ukształtowanej osobowości dziecka;
2. trafniej rozpoznawać zalety i uzdolnienia dziecka, a jego słabsze strony rozumieć pozytywnie,
3. rozpoznać sposób nauki dopasowanej indywidualnie do dziecka;
4. zorganizować u siebie przedsięwzięcie : edukacja domowa z sensem;
OPIEKUNOWIE którzy chcą wspomagać rodziców : 1) doraźnie; 2) weekendowo 3) wakacyjnie.

PROGRAM STUDIÓW
Studia kończą się egzaminem dyplomowym

Lp. Nazwa przedmiotu Zagadnienia Godz.
1. Podstawy poznawania świata i człowieka 1.       Filozofia, teologia, światopogląd

2.       Wielkie wizje rzeczywistości: Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu

3.       Wyjątkowość człowieka w wielkich systemach filozoficznych

4.       To co istnieje i nie istnieje – byt i myśl

5.       Problem pierwszej przyczyny

6.       Człowiek jako osoba; relacje osobowe

7.       Problem duszy i ciała; śmierć i nieśmiertelność

8.       Poznanie i postępowanie

9.       Uczucia i emocje

10.     Nauki o człowieku: medycyna, psychologia, socjologia, prawo

20
2. Etyka chronienia osób 1.       Etyka i jej zasady

2.       Człowiek jako osoba

3.       Problematyka dobra i zła

4.       Problematyka roztropności – o „zarządzaniu” sobą

5.       Problematyka sprawiedliwości – człowiek jako członek wspólnoty

6.       Problematyka męstwa – porządkowanie uczuć władzy gniewliwej)

7.       Problematyka umiarkowania (porządkowanie uczuć władzy pożądliwej)

8.       Wspólnoty

9.       Wolność i odpowiedzialność

10.     Etyki szczegółowe (zawodowe)

15
3. Psychologia w rodzinie 1.       Rodzina jako grupa społeczna

2.       Przemiany rodziny, funkcje rodziny, typy rodzin

3.       Metody badania sytuacji rodzinnej

4.       Psychologia różnicowa płci

5.       Elementy miłości małżeńskiej

6.       Postawa religijna i jej znaczenie

7.       Specyficzne cechy miłości małżeńskiej

8.       Etapy życia rodzinnego

9.       Komunikacja interpersonalna w małżeństwie. Cechy dobrej i złej komunikacji

10.     Technika rozwiązywania konfliktów.

11.     Rola matki i ojca w rodzinie, relacje w rodzinie rozszerzonej

15
4 Psychologia rozwojowa i wychowawcza w praktyce

 

1.       Psychologia wychowania i rozwoju z perspektywy rodziców i nauczycieli.

2.       Co to znaczy „rozumieć dziecko”, jego przeżycia i potencjał i jak wspierać jego rozwój.

3.       Relacje i więzi rodzinne jako podstawa wychowania, rozwoju i edukacji; służebna rola placówek systemu edukacji i pomocy psychologicznej

4.       Cele wychowania i ich realizacja w poszczególnych fazach rozwoju dzieci i młodzieży.

5.       Zasada realizmu i konkretności w tworzeniu i przeżywaniu wspólnych doświadczeń wychowawczych i edukacyjnych; „scenariusze” rodzinne i szkolne

6.       Zapomniana kategoria: „dojrzałość” – jak wychowywać, prowadząc dziecko ku dojrzałości.

7.       Zastosowania wiedzy psychologicznej w wychowaniu i edukacji w rodzinie i placówce.

8.       Wiedza psychologiczna jako jedno ze źródeł wsparcia rozwoju dziecka; podejście pragmatyczne.

9.       Procesy i normy rozwojowe w odniesieniu do konkretnego dziecka w kontekście rodziny i placówki.

10.     Kryteria wyboru koncepcji psychologicznych i form wsparcia w odniesieniu do rozwoju dzieci i młodzieży

11.     Jak korzystać ze wsparcia psychologicznego w rodzinie i w edukacji; autonomia i współpraca rodziców i nauczycieli ze specjalistami.

12.     Prorodzinne i niekonstruktywne formy oddziaływania kultury popularnej – system edukacji, media, internet, środowisko społeczne i rówieśnicze.

25
5. Edukacja metodą rodzinnych relacji osobowych 1.       Czym dysponujemy? Najważniejsze propozycje edukacyjne w Polsce.

2.       Dlaczego pedagogiki są różne i skomplikowane?

3.       Obserwacja działań człowieka i dziecka oraz wypływające z niej wnioski.

4.       W czym możemy zasoby dziecka wzbogacić, co udoskonalić, co opanować, co ograniczyć, od czego odwrócić?

5.       Co kształcimy, a co wychowujemy?

6.       Jaka jest hierarchia celów edukacyjnych a jaka wychowawczych?

7.       Rola wiedzy, wolności, akceptacji, życzliwości w nauczaniu, wychowaniu, profilaktyce, gimnastyce, higienie.

8.       Jak kształtować samodzielność poznawczą, decyzyjną i twórczą dziecka?

9.       Rola i tworzenie efektywnego środowiska edukacyjnego i wychowawczego

10.     Wzory domowej pedagogiki jako normy oddziaływań wychowawczych

11.     Metodyka edukacji domowej

12.     Osoba celem i zasadą relacji pedagogicznych – kochająca, prawa, mądra, cierpliwa, pokorna, umiarkowana, wierna, posłuszna

13.     Znaczenie rodziny, grupy dziecięcej, szkoły, narodu, Kościoła. Warunki skutecznego wychowania.

14.     Rola autorytetu w edukacji i sposoby jego budowania.

15.     Wykorzystanie natury w procesie nauczania

16.     Wybór dóbr kultury i jej tworzenie przez dzieci

17.     Kiedy nauczanie jest możliwe i skuteczne? O cierpliwości.

18.     Jak umacniać więź z dzieckiem i uszlachetniać jego odniesienia? Kształtowanie charakteru.

19.     Rola prawdy, dobra, piękna, harmonii w działaniach nauczyciela.

20.     Zasady stawania się dobrym nauczycielem.

21.     Sposoby uczenia relacji z Bogiem

22.     Szlachetność i ascetyka

35
6. Prawo oświatowe po reformie edukacji 1.       Szkoła – organizm i urząd. Rodzaje aktów prawa oświatowego, sposób posługiwania się prawem.

2.       Ustawy: Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela – przegląd zawartości, omówienie zmian.

3.       Rozporządzenia – przegląd zmian wprowadzonych po reformie strukturalnej

4.       Podstawa programowa – omówienie budowy i treści dokumentu w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

5.       Prawo wewnątrzszkolne – treść i zasady tworzenia

6.       Rozwiązywanie problemów prawnych zgłoszonych przez nauczycieli

10
7. Dydaktyka przedszkolna i wczesnoszkolna 

 

1.       Organizacja miejsca pracy z dziećmi.

2.       Znaczenie edukacji zintegrowanej.

3.       Indywidualizacja pracy w grupie zróżnicowanej wiekowo.

4.       Cykl naturalny w przyrodzie, a nauczanie.

5.       Podręczniki w edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej.

6.       Obserwacja i doświadczenie w pracy dydaktycznej.

7.       Projekty edukacyjne w pracy z dziećmi.

8.       Nowoczesne formy wykorzystywane w nauczaniu.

9.       Kaligrafia

10.     Ocenianie dzieci w edukacji wczesnoszkolne

25
8. Diagnoza i terapia pedagogiczna w praktyce

 

1.       Rozumienie pojęcia „diagnoza” i terapia pedagogiczna

2.       Rodzice i nauczyciele w sytuacji diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii pedagogiczne

3.       Rola zewnętrznego wsparcia: specjalistów i placówek; służebna rola placówek.

4.       Co to znaczy „rozumieć dziecko” i diagnozować jego potencjał; jak wspierać jego rozwój.

5.       Odkrywanie naturalnego potencjału i zasobów dziecka i rodziny; historia i teraźniejszość dziecka i rodziny.

6.       Zastosowania wiedzy psychologicznej w wychowaniu i edukacji w rodzinie i placówce.

7.       Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna jako jedno ze źródeł wsparcia rozwoju dziecka; podejście pragmatyczne.

8.       Procesy i normy rozwojowe w odniesieniu do konkretnego dziecka w kontekście rodziny i placówki.

9.       Kryteria wyboru form diagnozy i wsparcia w odniesieniu do problemów w rozwoju dzieci i młodzieży; kto, kiedy i jak może i powinien diagnozować i prowadzić terapię pedagogiczną dzieci

10.     Jak korzystać ze wsparcia psychologicznego w rodzinie i w edukacji; autonomia i współpraca rodziców i nauczycieli ze specjalistami?

11.     Przegląd obszarów diagnozy; potencjał dzieci, typologia zaburzeń rozwoju i rozpowszechnionych form terapii pedagogicznej.

12.     Konstruktywne i niekonstruktywne formy działań diagnostycznych i terapeutycznych w systemie edukacji, poradnictwa i pomocy rodzinie oraz na rynku usług w tym zakresie; swoiste „mody” na niektóre typy zaburzeń rozwoju.

25
9. Metody wychowania w praktyce 1.       Znaczenie faz rozwoju dziecka,

2.       Klasyfikacja metod wychowawczych

3.       Służebne miejsce rodziny szkoły i przedszkola wobec osoby

4.       Kontakt, współpraca i rozmowa jako podstawowe warunki wpływu wychowawczego;

5.       Jak rozmawiać z dziećmi?

6.       Formułowanie i realizacja celów w wychowaniu;

7.       Kreowanie wspólnych scenariuszy wychowawczych i edukacyjnych ;

8.       Analiza i wykorzystanie dobrych stron rodziny i placówki;

9.       Uprawnienia i obowiązki nauczyciela w edukacji wczesnoszkolne

10.     Trudności i błędy wychowawcze i dydaktyczne; nadopiekuńczość, nieposłuszeństwo, brak dobrego przykładu itp. …

25
10. Metodyka przygody i zabawy

 

1.       Rola animatora w zabawie.

2.       Nauczanie przez zabawę i przygodę.

3.       Relacje w pedagogice zabawy.

4.       Różne formy pedagogiki zabawy (teatru, tańca, czasu wolnego, etc.)

5.       Spotkanie z realizatorami pedagogiki przygody

10
11. Metodyka wykorzystania przyrody w nauczaniu dzieci 1.     Przyroda w życiu dziecka. Wychowawcza i terapeutyczna rola przyrody.

2.     Świat przyrody jako przestrzeń edukacyjna – pole zmysłowej i intelektualnej penetracji..

3.     Teren – postrzeganie, zapamiętywanie, kojarzenie, budowanie pojęć, badanie, eksperymentowanie

4.     Teren – naturalna integracja wiedzy przedmiotowej: przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej, innej

5.     Teren – gry i zabawy sprawnościowe

6.     Sytuacje zadaniowe w terenie – projektowanie, realizacja, efekty

7.     Prawne i praktyczne zasady organizowania wycieczek szkolnych.

8.     Podsumowanie: Realizacja w terenie celów wychowawczych i kształceniowych zapisanych w podstawie programowej.

15
12 Metodyka nauczania zajęć ruchowych 1.       Charakterystyka psycho-motorycznego rozwoju dzieci 7-10lat

2.       Zasady doboru ćwiczeń wspomagających rozwój moralny, intelektualny, społeczny, fizyczny

3.       Zasady bezpieczeństwa indywidualnego i grupowego. Asekuracja i samo-asekuracja

4.       Wskazówki organizacyjno- metodyczne w wybranych dyscyplinach i przykłady zajęć

5.       Nawyki prozdrowotne

6.       Tworzenie własnych konspektów i ich praktyczne zastosowanie

7.       Pierwsza pomoc w wybranych zakresach

15
13 Co warto dzieciom czytać, jak i dlaczego? 1.       Literatura dziecięca.

2.       Techniki interpretacji tekstów dla dzieci.

3.       Metody nauki czytania.

4.       Konstrukcja wypowiedzi ustnych

5.       Krótkie formy pisarskie dla dzieci.

6.       Rola liryki w nauczaniu zintegrowanym.

7.       Teatr i drama w rozumieniu tekstu literackiego.

8.       Bajkoterapia i biblioterapia.

9.       Praca z dzieckiem zdolnym i trudnym

15
14 Metodyka nauczania języka angielskiego 1. Definicja metodyki

2. Mózg i nauka języków obcych

3. Typy zdolności według Gardnera (ogólne ujęcie)

4. Zdolności językowe

5. Dysleksja a nauka języka

6. Umiejętności językowe i określanie poziomów

7. Sprawdzanie

8. Technologia a nauka języków

9. D-Method – zasady, etapy, metody, materiały, moduły

10
15. Metodyka nauczania zajęć komputerowych – warsztaty 1.Dziecko jako konsument

2.Dziecko jako twórca

3.Korzystanie z pomocy asystentów

4.Tworzenie pomocy naukowych

5.Tworzenie zagadek

6.Tworzenie animacji

7.Używanie poczty wewnątrz grupy

8.Planowanie i realizacja lekcji z komputerem

9.Inspiracja zamiast przepisu

15
16. Metodyka zajęć plastycznych – warsztaty 1.Dziecko w przestrzeni i wśród kolorów świata

2.Kreatywność dziecka

3.Praca z obrazami

4.Ruch i przestrzeń w pracach dziecka

5.Techniki plastyczne w twórczości dziecka

6. Tworzenie własnej galerii prac

15
17. Metodyka zajęć muzycznych 1.Muzyka jest wokół nas-wsłuchiwanie się w dźwięki otaczającego świata.

2.Muzyka,która towarzyszy nam na co dzień-piosenki, pieśni, tańce-rozwijanie wrażliwości na melodię i rytm.

3.Muzyka opowiada-nauka słuchania muzyki poważnej- wprowadzanie pojęć i elementów muzycznych.

4.Odtwarzanie muzyki-nauka pisania i czytania nut.

5.Gramy i śpiewamy na Chwałę Panu Bogu – wspólne muzykowanie.

6.Tworzenie audioteki

10
18. Komunikacja rodzice i nauczyciele

 

1. Co służy uzyskiwaniu harmonijnie ukształtowanej osobowości – przegląd przekazanej wiedzy. *) przykłady

2. Etos i współczesność : Nauczyciel, czyli kto ? *) przykłady

3. Etos i współczesność : Rodzice – Opiekunowie, czyli kto ? *) przykłady

4. Etyka chronienia osób, czyli dlaczego nauczyciel musi poznać rodzica-opiekuna, natomiast rodzic musi poznać nauczyciela-nauczycieli. *) przykłady

5. Komunikacja realna(1) : co oznacza w praktyce spotkanie dwóch harmonijnych osobowości. Odniesienie do relacji osobowych w praktyce. *) przykłady

6. Komunikacja realna (2) : co oznacza w praktyce spotkanie osobowości harmonijnej z osobowością „dysharmonijną”. Znacząca rola języka komunikacji. *)przykłady

7. Komunikacja realna (3) : co oznacza w praktyce spotkanie dwóch „dysharmonijnych” osobowości. *) przykłady

15
19. Konstruowanie rodzinnych projektów edukacyjnych

 

1. Relacyjny charakter wychowania i edukacji

2. Więzi rodzinne jako podstawa wychowania i efektywnej edukacji

3. Rola zewnętrznego wsparcia dalszej rodziny, specjalistów przedmiotowych i placówek,

4. Odkrywanie naturalnego potencjału i zasobów rodziny; historia i teraźniejszość rodziny

5. Wykorzystanie relacji i więzi rodzinnych w konkretnej rodzinie w procesie wychowania i kształcenia

6. Współpraca i współdziałanie rodziców i dzieci w realizacji celów indywidualnych i wspólnych w rodzinie

7. Wspólne tworzenie planów i projektów edukacyjnych – metody i techniki

8. Zasada realizmu i konkretności w tworzeniu i przeżywaniu wspólnych doświadczeń edukacyjnych – organizacja i kierowanie Rodzinnymi Projektami Edukacyjnymi

9. Ojciec i Matka przewodnikami w edukacji dzieci

10. Indywidualne i wspólne aspekty edukacji w rodzinie – cele i efekty

11. Projekty edukacyjne, a obowiązująca podstawa programowa w edukacji

15
20. Metodyka edukacji domowej 1. Specyfika edukacji domowej

2. Wspólnotowa organizacja edukacji domowej

3. Organizacja czasu w edukacji domowej

4. Rola i metody formacji rodziców

5. Liturgiczne i harcerskie metody wychowania dzieci

15
RAZEM 345

 

Studia podyplomowe – Edukacja wczesnoszkolna – Łomianki– promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Edukacja wczesnoszkolna – Łomianki – szczegółowe informacje

zapisz-sie