fb-icon-tab

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – Zielona Góra

studia realizowane z Partnerem:

TUVNTW_png_logo

Możliwość zdobycia uprawnień
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
PN-N 18001/OHSAS 18001

W PROGRAMIE STUDIÓW

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ potwierdzony certyfikatem

Studia dla wszystkich osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za stan BHP
i nadzorujących funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dla tych którzy chcą uzyskać nową specjalność zawodową. Polecane także specjalistom ds. kadr – jako uzupełnienie kwalifikacji.

Studia dają uprawienia do pracy na stanowiskach specjalisty i inspektora ds. bhp określone w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowują słuchaczy do obejmowania stanowisk
w zakładowych służbach BHP oraz do prowadzenia działalności własnej w zakresie nadzoru nad warunkami BHP.

Dodatkowo:

możliwość zdobycia uprawnień: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001/OHSAS 18001 TUV Nord Polska

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej potwierdzony certyfikatem

Kurs audytorski płatny dodatkowo 500 zł przy liczbie 15 osób.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

Wykładowcy – specjaliści prawa pracy i BHP, strażacy, inspektorzy PIP, praktycy.

Forma: studia podyplomoweOPŁATY (cena uwzględnia już rabat)
Czas trwania: 2 semestryjednorazowa 3 500 zł 2 900 zł
Kontakt:
796 308 468
II raty 1 850 zł 1 550 zł
dziekanat@wsap.szczecin.pl10 rat 385 zł 325 zł

Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

zapisz-sie


WIEDZA:
W ramach specjalności studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie prawa i ochrony pracy, wypadków i chorób zawodowych, metod oceny ryzyka zawodowego, sposobów komunikacji pracowników o zdarzeniach potencjalnie niebezpiecznych i kształtowania wśród zatrudnionych świadomości ryzyka związanego z ignorowaniem przepisów BHP.
Ważnym jest również przygotowanie absolwentów studiów do działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, a przez to do podniesienia ogólnego stanu świadomości społecznej w problematyce dotyczącej BHP w środowisku pracy.

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:
Absolwenci potrafią przeprowadzić kontrole przestrzegania przepisów bhp, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bhp oraz ergonomii, badać i dokumentować okoliczności oraz przyczyny wypadków przy pracy i podejmować działania profilaktyczne, a także przeprowadzić szkolenia okresowe i instruktażowe pracowników w zakresie bhp.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.


Studia podyplomowe – Bezpieczeństwo i higiena pracy – Zielona Góra – program:

 1. Prawo pracy
 2. Zagrożenia w środowisku pracy
 3. Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy
 4. Techniczne bezpieczeństwo pracy
 5. Zadania i organizacja służby BHP
 6. Pierwsza pomoc przedmedyczna (certyfikat Emergency First Rensponse)
 7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 8. Ochrona przeciwpożarowa
 9. Profilaktyka lekarska
 10. Podstawy ergonomii
 11. Ocena i zarządzanie ryzykiem zawodowym
 12. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 13. Organizacja i metodyka szkoleń BHP
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP. Program może ulec zmianie.

 

Studia podyplomowe – Bezpieczeństwo i higiena pracy – Zielona Góra – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Bezpieczeństwo i higiena pracy – Zielona Góra – szczegółowe informacje

zapisz-sie