fb-icon-tab

ADMINISTROWANIE OPIEKĄ NAD OSOBAMI STARSZYMI

Studia kierowane są do osób, które administrują i zarządzają opieką nad osobami starszymi: kierowników, zarządców, i właścicieli domów opieki – domów pogodnej starości. To także studia dla tych, którzy chcą w przyszłości prowadzić taki ośrodek – założyć prywatny dom opieki. Oferta kierowana jest do osób już pracujących w placówkach ochrony zdrowia, placówkach opiekuńczo-leczniczych, w ośrodkach pomocy społecznej oraz administracji publicznej, jak również do tych, którzy planują w nich pracę w przyszłości.
Wykładowcy – praktycy, urzędnicy, specjaliści od zarządzania.


WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich zagadnień, jak:
1. Zarządzanie opieka nad osobami starszymi
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych
3. Podstawy prawne dla świadczeniodawców realizujących opiekę nad seniorami w systemie ochrony zdrowia
4. Organizacja żywienia osób starszych w placówkach żywienia zbiorowego m.in. domach opieki, szpitalach

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:
W trakcie studiów słuchacz zdobędzie umiejętności niezbędne do pracy z osobami starszymi, poparte gruntowną wiedzą gerontologiczną, pedagogiczną i psychospołeczną. Słuchacze zdobędą także podstawowe kompetencje z obszaru administrowania i zarządzania pomocą społeczną dla osób starszych – zarówno w kontekście psychologiczno-pedagogicznym, jak również na płaszczyźnie teorii oraz praktyki organizacji i zarządzania.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci studiów będą dobrze przygotowani do pracy z ludźmi starszymi. Po ich ukończeniu można znaleźć zatrudnienie jako pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, instruktor kulturalno – oświatowy, animator aktywności oraz edukator zdrowia w placówkach zajmujących się opieka nad osobami starszymi. Oferta kierowana jest także do psychologów, socjologów, lekarzy, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej. Szczególnym adresatem studiów jest kadra kierownicza ośrodków pomocy społecznej pragnąca doskonalić swe kompetencje w zakresie zarządzania pomocą społeczną osobom starszym.


Studia podyplomowe – Administrowanie opieką nad osobami starszymi – program

Moduł 1. Zarządzanie opieką nad osobami starszymi

 1. Podstawy zarządzania podmiotami gospodarczymi
 2. Polityka personalna w podmiotach leczniczych
 3. Decyzje i działania marketingowe w podmiotach leczniczych
 4. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych
 5. Formy organizacyjne opieki nad ludźmi w wieku podeszłym

Moduł 2. Prawne aspekty postępowania personelu opiekującego się osobą starszą

 1. Podstawy prawne dla świadczeniodawców realizujących opiekę nad seniorami w systemie ochrony zdrowia
 2. Odpowiedzialność prawna personelu sprawującego opiekę nad osobą starszą

Moduł 3. Medycyna a pacjent senioralny

 1. Podstawy geriatrii
 2. Choroby wieku podeszłego
 3. Pielęgniarstwo geriatryczne
 4. Opieka paliatywna nad osobami starszymi

Moduł 4. Senior w społeczeństwie

 1. Podstawy gerontologii
 2. Społeczna aktywność ludzi starszych
 3. Jakość życia w okresie senioralnym
 4. Rola państwa i samorządu w opiece nad ludźmi starszymi
 5. Polityka społeczna wobec ludzi w wieku podeszłym
 6. Uwarunkowania realizacji polityki senioralnej w Polsce
 7. Uwarunkowania funkcjonowania wsparcia społecznego seniorów (rola rodziny, opiekunów nieformalnych, pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej)
 8. Uwarunkowania realizacji zadań systemu ochrony zdrowia w odniesieniu do seniorów: profilaktyka, leczenie, opieka
 9. Organizacja żywienia osób starszych w placówkach żywienia zbiorowego m.in. domach opieki, szpitalach
 10. Żywienie osób w wieku podeszłym

Moduł 5. Psychologia z elementami psychogeriatrii

 1. Psychologia starości i starzenia się
 2. Podstawy psychogeriatrii
 3. Komunikacja z pacjentem w wieku podeszłym

Moduł 6. Rehabilitacja seniorów

 • Aktywność ruchowa ludzi starszych
 • Podstawy rehabilitacji osób starszych
 • Formy terapii zajęciowej

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP. Program może ulec zmianie.


Studia podyplomowe – Administrowanie opieką nad osobami starszymi – czesne

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

Czas trwania: 2 semestry
Kontakt: 796 308 468
dziekanat@wsap.szczecin.pl

 • Jednorazowo: 3 900 zł 3 300 zł
 • Dwie raty: 2 000 zł 1 700 zł
 • Dziesięć rat: 410 zł 350 zł

Studia podyplomowe – Administrowanie opieką nad osobami starszymi – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Administrowanie opieką nad osobami starszymi – szczegółowe informacje

zapisz-sie