fb-icon-tab

terminy:

30 Wrz 2019

godzina:

13:00

cena:

990 zł

Kurs języka polskiego dla początkujących – 60h

Formularz zgłoszeniowy: Formularz-zgłoszeniowy_Kurs-języka polskiego

Forma realizacji: ćwiczenia

Wykładowca: mgr Justyna Karolewska

Cele nauczania:
Nauczanie języka polskiego poziom A1- A2- B1

Tematyka ćwiczeń:
Tematyka
1. Prezentacja: imię i nazwisko, wiek, narodowość, język, zawód, miejsce urodzenia, pracy, zamieszkania, szkoła, wykształcenie, rodzina.
2. Człowiek: wygląd i charakter.
3. Mieszkanie: hotel, akademik, dom, rodzaje pomieszczeń, wyposażenie, opłaty.
4. Praca i szkoła: czas pracy lub nauki, wakacje, urlop, typ szkoły, rodzaj pracy, pensja, stypendium.
5. Instytucje użyteczności publicznej i ich położenie: bank, restauracja, kawiarnia, stołówka, bar, apteka, muzeum, kościół …
6. Codzienne czynności.
7. Zegar, kalendarz, pory dnia.
8. Zakupy: nazwy produktów żywnościowych, kosmetyków, odzieży.
9. Usługi: fryzjer, fotograf, restauracja, kawiarnia …
10. Komunikacja: środki transportu, bilety, rozkłady jazdy, informacja, dworzec, przystanek, postój.
11. Zdrowie i choroba: samopoczucie, wizyta u lekarza, podstawowe leki.
12. Środowisko naturalne: pogoda, rośliny, zwierzęta.
13. Czas wolny: hobby, zainteresowania, rozrywki.
14. Najważniejsze święta w Polsce i zwyczaje z nimi związane.

Fonetyka i ortografia:
1.Alfabet, głoska, litera.
2.Akcent, intonacja w zdaniach oznajmujących, pytających i wykrzyknikowych.
3.Podstawowe zasady interpunkcyjne.

Fleksja i składnia:
1. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego przez przypadki.
2. Odmiana przymiotników przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej.
3. Odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych, wskazujących, pytajnych, przeczących przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej.
4. Odmiana liczebników porządkowych i głównych.
5. Odmiana czasowników: – aspekt czasowników, – formy osobowe, – czas teraźniejszy czasowników niedokonanych, koniugacje, – czas przeszły czasowników niedokonanych i dokonanych, – czas przyszły czasowników niedokonanych i dokonanych, – tryb rozkazujący.
6. Zdania pojedyncze rozwinięte.
7. Zdania współrzędnie złożone ze spójnikami: i, a, ale, albo, więc ,jednak.
8. Zdania podrzędnie złożone ze spójnikami: jak, ponieważ, aby, bo, kiedy, gdy, że, żeby, jeżeli. 9.Zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem-zaimkiem który.
10. Przysłówek i przymiotnik – ich miejsce w zdaniu, stopniowanie.

Efekty kształcenia:

1. Student ma wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki przewidzianej dla poziomu A1, A2, B1 .Ma podstawową wiedzę przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań .
2.Student rozpoznaje odpowiedni rejestr językowy w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
3. Identyfikuje i definiuje poznane struktury gramatyczno leksykalne.
4.Potrafi dobrać odpowiednie zwroty językowe i odtwarzać je w odpowiednich sytuacjach .
5.Student potrafi wyrażać opinie, udzielać rekomendacji, określać upodobania i zainteresowania, co stanowi bazę do ćwiczeń konwersacyjnych .
6.Potrafi streścić wypowiedź ustną lub pisemną w sposób jasny i zrozumiały.
7.Wykazuje aktywną postawę w ciągłym kształceniu się i doskonaleniu kompetencji językowych
8.Kreatywnie współpracuje w grupie i ma świadomość ważności doskonalenia kompetencji językowych.