Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Zaczynamy nabór na kurs Mediatora – 
Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl

KURS MEDIATORÓW – Informacje o kursie

Program (w wymiarze 40 godzin zegarowych):
– Mediacja – rodzaje i zastosowanie mediacji, w tym ograniczenia jej zastosowania;
podstawowe zasady postępowania mediacyjnego
– Konflikt – w ujęciu psychologicznym i prawnym, w tym mechanizm powstawania, eskalacji i
rozwiązywania konfliktów oraz procedury rozwiązywania konfliktów
– Efektywna komunikacja
– Organizacja postępowania mediacyjnego
– Narzędzia i metody mediacji
– Psychologiczne aspekty mediacji
– Organizacja pracy mediatora
– Trening umiejętności praktycznych
– Sytuacje trudne podczas mediacji – sposoby radzenia sobie (nierównowaga stron, emocje
stron i mediatora, bariery w mediacji)
Program jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze
standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania
Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. Program obejmuje stan
prawny po zmianach w przepisach dotyczących mediacji, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. i
uwzględnia stan prawny w zakresie przepisów kpa po 1 czerwca 2017 r..

1.Mediacja – rodzaje i zastosowanie mediacji, w tym ograniczenia jej zastosowania; podstawowe
zasady postępowania mediacyjnego
– rodzaje i zastosowanie mediacji
– zasady mediacji – dobrowolność, bezstronność, neutralność poufność
– rola mediatora – prawa i obowiązki
– podział spraw pod kątem mediacyjności – wskazania i przeciwwskazania, ocena gotowości stron i
zdolności do mediacji
– ograniczenia mediacji (kryterium przydatności mediacji, kryterium możliwości prawnej
przeprowadzenia mediacji)
2. Konflikt – w ujęciu psychologicznym i prawnym, w tym mechanizm powstawania, eskalacji i
rozwiązywania konfliktów oraz procedury rozwiązywania konfliktów
– istota konfliktu, typy, źródła, dynamika i czynniki eskalujące konflikt, pozytywny i negatywny wymiar
konfliktu
– koło konfliktu według Moore’a
– konflikt a spór – rozróżnienie pojęć, rozwiązywanie a rozstrzyganie sporu – rozróżnienie pojęć
– sposoby rozwiązywania konfliktów – negocjacje, mediacja, arbitraż, sąd – wady i zalety wybranej
metody

3. Efektywna komunikacja
– efektywna komunikacja interpersonalna – cechy
– rola i wykorzystywanie języka w mediacji
– umiejętność aktywnego słuchania
– techniki komunikacyjne
– komunikaty niewerbalne
4. Organizacja postępowania mediacyjnego
– fazy mediacji – teoria i praktyka
– procedury prawne:
dokumenty sporządzane w trakcie mediacji,
prowadzenie dokumentacji własnej
ugoda mediacyjna
– zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości (zakres kontaktu w trakcie mediacji, zakres
przekazywanych informacji, dostęp do akt sądowych)
5. Narzędzia i metody mediacji:
– negocjacje -podstawowe pojęcia, BATNA, negocjacje pozycyjne, twórcze
– umiejętności komunikacyjne: aktywnego słuchania, zadawania pytań, używania neutralnego języka
– umiejętności analizy konfliktu według koła Moore’a
– umiejętności identyfikacji pozycji, potrzeb i interesów stron
– umiejętność przechodzenia z pozycji do interesów
6. Psychologiczne aspekty mediacji:
– rola osobowości w kontaktach ze stronami
– wpływ emocji i inteligencji emocjonalnej na komunikację
– wpływ sposobów myślenia na podejmowanie decyzji i komunikację
– strategie podejmowania decyzji – emocje, schematy, ramy poznawcze
– kłamstwo w komunikacji
– cechy efektywnego mediatora
7. Organizacja pracy mediatora:
– status prawny stałego mediatora
– wpis na listę stałych mediatorów przy sądzie okręgowym
– organizacje zrzeszające mediatorów
– zagadnienia etyki zawodowej mediatorów
8. Trening umiejętności praktycznych:
– prowadzenie spotkań wstępnych ze stronami, w tym opanowanie wypowiedzi otwierających
mediację
– umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność aktywnego słuchania, zadawania pytań oraz
używania języka neutralnego w mowie i piśmie
– umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym: ocena czy
zastosowanie mediacji jest zasadne, umiejętność zidentyfikowania pozycji i potrzeb stron w
konflikcie, umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów stron i przejścia z pozycji do
interesów stron
– umiejętność sporządzania ugody mediacyjnej
– komediacja – umiejętność współpracy z mediatorem przy prowadzeniu mediacji
9. Sytuacje trudne podczas mediacji – sposoby radzenia sobie (nierównowaga stron, emocje stron i
mediatora, bariery w mediacji)

Formularz-zgłoszeniowy_Kurs-mediatorów