PRAWO studia jednolite magisterskie 5-letnie | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szczecin
fb-icon-tab

PRAWO studia jednolite magisterskie 5-letnie

Prawo to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy przygotowującej w sposób kompleksowy do pracy adwokata, radcy, prokuratora, notariusza, komornika czy sędziego ale również do pracy jako doradcy prawnego, przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność lub pracującego w dużej korporacji. Prawo otwiera drogę do bardzo szeroko rozumianej kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze biznesowym.

Studia uprawniają do ubiegania się o miejsce na aplikacje.

Kierunek - Prawo

Tryb studiów: stacjonarny (dzienny) lub niestacjonarny (zaoczny).

Profil kształcenia: praktyczny.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.

Liczba punktów ECTS: 300.

Wykładowcy: prawnicy, sędziowie, specjaliści pracujący w organach administracji państwowej – doświadczeni praktycy w swoich specjalnościach.

Czas trwania: 10 semestrów (5 lat).

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl
_________________________________________________________________________

Studia jednolite magisterskie, kierunek prawo – podstawa programowa:
program studiów jednolitych magisterskich

Moduły specjalizacyjne:
(warunkiem uruchomienia modułu jest zebranie grupy w liczbie nie mniejszej niż 25 osób)
Moduł A:
1. prawo wyznaniowe;
2. zawody prawnicze w RP i UE;
3. współczesne ustroje państw;
4. ochrona praw człowieka;
5. ustrój organów ochrony państwowej.

Moduł B:
1. prawo ochrony konsumenta;
2. prawo ubezpieczeń;
3. prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne;
4. arbitraż i mediacja;
5. prawo obrotu nieruchomościami.

Moduł C:
1. prawo organizacji międzynarodowych;
2. międzynarodowe prawo pracy;
3. europejskie prawo administracyjne;
4. europejskie postępowanie cywilne;
5. prawo dyplomatyczne i konsularne.

_________________________________________________________________________

Organizacja studiów:

Studia w trybie stacjonarnym (dziennym) .

Studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym)

 

zapisz-sie

Studia 5-letnie magisterskie kierunku prawo- czesne

I rok
liczba rat w semestrze cena przed rabatami cena po rabatach dla osób zrekrutowanych do 30.09.2022 termin płatności
1 rata 2 600 zł 2 310 zł jednorazowo do 15.10.2022 r. i 15.03.2023 r.
6 rat 2 600 zł

6 x 434 zł

2 310 zł

6 x 385 zł

I semestr do 15. każdego miesiąca, od października 2022 r. do marca 2023 r.

II semestr do 15. każdego miesiąca, od kwietnia 2023 r. do września 2023 r.

wpisowe 400 zł 0 zł

 

II rok
liczba rat w semestrze wysokość opłat terminy płatności
1 rata 2 500 zł jednorazowo do 15.10.2022 r. i 15.03.2023 r.
6 rat 2 500 zł

6 x 417 zł

I semestr do 15. każdego miesiąca, od października 2022 r. do lutego 2023 r.

II semestr do 15. każdego miesiąca, od marca 2023 r. do lipca 2023 r.

 

III rok
liczba rat w semestrze wysokość opłat terminy płatności
1 rata 3 000 zł jednorazowo do 15.10.2023 r. i 15.03.2024 r.
6 rat 3 000 zł

6 x 500 zł

I semestr do 15. każdego miesiąca, od października 2023 r. do lutego 2024 r.

II semestr do 15. każdego miesiąca, od marca 2024 r. do lipca 2024 r.

 

IV rok
liczba rat w semestrze wysokość opłat terminy płatności
1 rata 3 250 zł jednorazowo do 15.10.2024 r. i 15.03.2025 r.
6 rat 3 250 zł

6 x 542 zł

I semestr do 15. każdego miesiąca, od października 2024 r. do lutego 2025 r.

II semestr do 15. każdego miesiąca, od marca 2025 r. do lipca 2025 r.

 

V rok
liczba rat w semestrze wysokość opłat terminy płatności
1 rata 3 500 zł jednorazowo do 15.10.2025 r. i 15.03.2026 r.
5 rat 3 500 zł

5 x 700 zł

I semestr do 15. każdego miesiąca, od października 2025 r. do lutego 2026 r.

II semestr do 15. każdego miesiąca, od marca 2026 r. do lipca 2026 r.

opłata graduacyjna 200 zł do 31 maja 2026 r.

 

Całość czesnego na V roku powinna być uiszczona na 2 tygodnie przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej.

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Stypendia

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej  – stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne. Stypendia wynoszą średnio od 400 do 600 zł miesięcznie. Każdy student może składać wnioski na więcej niż jeden rodzaj stypendium. Dzięki czemu wysokość otrzymanego świadczenia może wynosić nawet powyżej 1000 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określa Regulamin świadczeń dla studentów.

Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich (najlepszym absolwentom studiów bank umarza część kredytu).

Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia kierunek Prawo 5-letnie  jednolite studia magisterskie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości. Warunki przyjęć na studia określają Zasady i i tryb przyjmowania na studia.

Aby zapisać się na studia należy skorzystać z formularza e-rekrutacji  i złożyć wszystkie wymagane dokumenty:
1. podanie rekrutacyjne (dostępne po uzupełnieniu danych w systemie e-rekrutacja);
2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
3. dwie fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Dokumenty należy dostarczyć do Rektoratu Uczelni (pok. nr 213, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej,ul. Henryka Siemiradzkiego 1A, 71-331 Szczecin).

Za studenta uznaje się osobę, która podpisała umowę o studiowanie oraz złożyła ślubowanie.