Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia jednolite magisterskie

Prawo to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy przygotowującej w sposób kompleksowy do pracy adwokata, radcy, prokuratora, notariusza, komornika czy sędziego ale również do pracy jako doradcy prawnego, przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność lub pracującego w dużej korporacji. Prawo otwiera drogę do bardzo szeroko rozumianej kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze biznesowym.

Studia uprawniają do ubiegania się o miejsce na aplikacje.

Kierunek – Prawo

Tryb studiów: stacjonarny (dzienny) lub niestacjonarny (zaoczny).

Profil kształcenia: praktyczny.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.

Liczba punktów ECTS: 300.

Wykładowcy: prawnicy, sędziowie, specjaliści pracujący w organach administracji państwowej – doświadczeni praktycy w swoich specjalnościach.

Czas trwania: 10 semestrów (5 lat).

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl
_________________________________________________________________________

Studia jednolite magisterskie, kierunek prawo – podstawa programowa:
program studiów jednolitych magisterskich

Moduły specjalizacyjne:
(warunkiem uruchomienia modułu jest zebranie grupy w liczbie nie mniejszej niż 25 osób)
Moduł A:
1. prawo wyznaniowe;
2. zawody prawnicze w RP i UE;
3. współczesne ustroje państw;
4. ochrona praw człowieka;
5. ustrój organów ochrony państwowej.

Moduł B:
1. prawo ochrony konsumenta;
2. prawo ubezpieczeń;
3. prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne;
4. arbitraż i mediacja;
5. prawo obrotu nieruchomościami.

Moduł C:
1. prawo organizacji międzynarodowych;
2. międzynarodowe prawo pracy;
3. europejskie prawo administracyjne;
4. europejskie postępowanie cywilne;
5. prawo dyplomatyczne i konsularne.

_________________________________________________________________________

Organizacja studiów:

Studia w trybie stacjonarnym (dziennym)

Studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym)

zapisz-sie

Studia 5-letnie magisterskie kierunku prawo – czesne

I rok

Ilość rat w roku akademickimWysokośćSposób zapłaty
1 rata5.900 złzgodnie z umową, do 15 października
2 raty3.000 złzgodnie z umową, do 15 października i 15 marca
12 rat510 złzgodnie z umową, do 15. dnia miesiąca (od października do września)

II rok

Ilość rat w roku akademickimWysokośćSposób zapłaty
1 rata6.300 złzgodnie z umową, do 5 października, lub do 15 października
2 raty3.200 złzgodnie z umową, do 5 października i 5 marca, lub do 15 października i 15 marca
12 rat555 złzgodnie z umową, do 5., lub do 15. dnia miesiąca (od października do września)

III rok

Ilość rat w roku akademickimWysokośćSposób zapłaty
1 rata6.600 złzgodnie z umową, do 5 października, lub do 15 października
2 raty3.350 złzgodnie z umową, do 5 października i 5 marca, lub do 15 października i 15 marca
12 rat580 złzgodnie z umową, do 5., lub do 15. dnia miesiąca (od października do września)

IV rok

Ilość rat w roku akademickimWysokośćSposób zapłaty
1 rata6.900 złzgodnie z umową, do 5 października, lub do 15 października
2 raty3.500 złzgodnie z umową, do 5 października i 5 marca, lub do 15 października i 15 marca
12 rat605 złzgodnie z umową, do 5., lub do 15. dnia miesiąca (od października do września)

V rok

Ilość rat w roku akademickimWysokośćSposób zapłaty
1 rata7.250 złzgodnie z umową, do 5 października, lub do 15 października
2 raty3.675 złzgodnie z umową, do 5 października i 5 marca, lub do 15 października i 15 marca
10 rat760 złzgodnie z umową, do 5., lub do 15. dnia miesiąca (od października do lipca)

Całość czesnego na V roku powinna być uiszczona na 2 tygodnie przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej.

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Stypendia

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej  – stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne. Stypendia wynoszą średnio od 400 do 600 zł miesięcznie. Każdy student może składać wnioski na więcej niż jeden rodzaj stypendium. Dzięki czemu wysokość otrzymanego świadczenia może wynosić nawet powyżej 1000 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określa Regulamin świadczeń dla studentów.

Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich (najlepszym absolwentom studiów bank umarza część kredytu).

Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia kierunek Prawo 5-letnie  jednolite studia magisterskie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości. Warunki przyjęć na studia określają Zasady i i tryb przyjmowania na studia.

Aby zapisać się na studia należy skorzystać z formularza e-rekrutacji  i złożyć wszystkie wymagane dokumenty:
1. podanie rekrutacyjne (dostępne po uzupełnieniu danych w systemie e-rekrutacja);
2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
3. dwie fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Dokumenty należy dostarczyć do Rektoratu Uczelni (pok. nr 213, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Henryka Siemiradzkiego 1A, 71-331 Szczecin).

Za studenta uznaje się osobę, która podpisała umowę o studiowanie oraz złożyła ślubowanie.