fb-icon-tab

Studia 2 stopnia

Kierunek - Administracja

Studia w trybie stacjonarnym, wieczorowym i niestacjonarnym.
Profil kształcenia – praktyczny
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – magister

Program nauczania

WSAP prowadzi studia II stopnia (magisterskie) na kierunku administracja.
Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej nr 508/2016.
Program studiów na kierunku administracja – studia magisterskie – odpowiada na potrzeby rynku pracy. Powstał we współpracy z samorządowcami i kadrą administracji, tak, aby spełnić zapotrzebowania samorządów i administracji szczebla rządowego w zakresie profesjonalnej kadry urzędniczej.

Program obejmuje przedmioty kierunkowe i podstawowe oraz moduły specjalnościowe. Program został tak pomyślany, aby dać jak najwięcej praktycznej wiedzy studentom.

Poniżej prezentujemy wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie studiów (lista przedmiotów jest uaktualniana przez władze uczelni i może ulec modyfikacji).

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

zasady ustroju konstytucyjnego państwa; historia myśli ustrojowo-administracyjnej; prawo administracyjne; postępowanie sądowo-administracyjne; podstawy prawnej ochrony środowiska; prawo międzynarodowe publiczne; proces cywilny; zasady postępowania administracyjnego; prawo gospodarcze publiczne; przygotowanie i finansowanie projektów Unii Europejskiej; prawo karne skarbowe; elementy administracji w krajach Unii Europejskiej; ochrona praw człowieka; ustrój ochrony prawnej w Unii Europejskiej; podstawy wykładni i stosowania prawa w administracji.

Specjalności

(warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie grupy w liczbie nie mniejszej niż 25 osób)

administracja samorządowa
prawo samorządowe; gospodarka komunalna; system podatków i opłat lokalnych; samorządowe prawo pracy; postępowanie egzekucyjne w administracji; postępowanie podatkowe i kontrola celno-skarbowa; zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska.

administracja bezpieczeństwa publicznego
administracja wymiaru sprawiedliwości; administracja zarządzania kryzysowego; wybrane zagadnienia nauki o przestępstwie; organizacja i zarządzanie sprawami bezpieczeństwa publicznego; podstawy prawa i postępowania karnego; zasady ścigania przestępstw; kryminologia.

Organizacja studiów

Studia trwają cztery semestry (dwa lata).
Liczba punktów ETCS 120.
Studia stacjonarne (dzienne) – odbywają się w ciągu dnia od poniedziałku do piątku.
Studia niestacjonarne (zaoczne) zazwyczaj odbywają się w formie zjazdów weekendowych, najczęściej dwa razy w miesiącu. Harmonogram zjazdów opracowywany jest i podawany do wiadomości studentów w systemie e-dziekanat na początku roku akademickiego.

zapisz-sie

Dlaczego my

WSAP to uczelnia kameralna, nowoczesna i przyjazna zlokalizowana w spokojnej dzielnicy Szczecina Pogodno, niedaleko centrum miasta. Indywidualne podejście do studentów i szeroka oferta dydaktyczna sprawiły, że nasze mury opuściło już ponad 6000 zadowolonych absolwentów.

Wybierz administrację, ponieważ:

 • praca w administracji to praca stabilna
 • praca w administracji jest rozwojowa
 • praca w administracji nie jest nudna
 • praca w administracji to stabilny i rzetelny pracodawca
 • praca w administracji to wyzwania w zmieniającym się świecie
 • praca w administracji to średnie zarobki ponad 4300 zł miesięcznie
 • praca w administracji to praca dla ludzi i z ludźmi
 • praca w administracji to zmienianie swojego otoczenia
 • praca w administracji to ciągłe doskonalenie się
 • praca w administracji daje dużo satysfakcji

Jeśli chcesz zdobyć przydatny zawód i podnieść swoje kompetencje, wybierz WSAP. U nas nie ma ukrytych opłat, nie pobieramy wpisowego, gwarantujemy stałe czesne i największy wybór promocji. Znajdź zniżkę dla siebie!
Dlaczego warto u nas studiować?

 • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę naukową, w tym przedstawicieli administracji (także rządowej), prawników, przedstawicieli biznesu – co daje gwarancję uzyskania rzetelnej wiedzy od najlepszych fachowców
 • oferujemy elastyczny system opłat czesnego
 • oferujemy stypendia dla studentów: socjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomogi i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, nawet 1000 zł miesięcznie
 • jesteśmy uczelnią wiarygodną, sprofilowaną – kształcimy najlepszych zawodowców
 • współpracujemy z instytucjami samorządowymi
 • stołówka i akademik na miejscu
 • brak opłat parkingowych, sporo miejsca do parkowania auta
 • blisko przystanki komunikacji miejskiej
 • naszym celem jest ciągły rozwój oferty edukacyjnej z myślą o absolwentach oraz zmieniającym się dynamicznie rynku pracy
 • proponujemy naszym studentom szeroki wachlarz szkoleń i kursów (oprócz programu studiów) zwiększających szanse naszych absolwentów na rynku pracy
 • absolwenci są przygotowywani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji i biznesie

Możliwości zatrudnienia

 • instytucje administracji rządowej i samorządowej
 • wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • służby mundurowe
 • instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej
 • prywatne instytucje i firmy – działy administracji

Studia administracyjne to

 • uniwersalne i przydatne na rynku pracy umiejętności, szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna
 • możliwość podjęcia pracy w administracji państwowej, samorządowej, skarbowej, podatkowej, administracji zabezpieczenia społecznego, służbach mundurowych i wielu innych miejscach

Opłaty

Wysokość czesnego dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku administracja, zaczyna się już od 355,00 zł miesięcznie! Sprawdź nasze zniżki!

Dokładny wykaz opłat za studia znajdziesz tabeli poniżej. Tabela dostępna także w Biurze Obsługi Studentów.

U nas nie ma ukrytych opłat! Informujemy o pełnym koszcie studiów za cały cykl kształcenia.

I rok
Ilość rat Cena przed rabatami Cena po rabatach dla osób zrekrutowanych do 31.10.2019 Cena po rabatach dla osób zrekrutowanych po 01.11.2019 Sposób zapłaty
opłata uiszczana jednorazowo 4 600  zł 4 000 zł 4 300 zł jednorazowo do 15.10.2019 r.
2 raty 2 x 2 350 zł 2 x 2050 zł 2 x 2 200 zł do 15 .10.2019 r. i do 15.02.2020 r
10 rat 10 x 480 zł 10 x 420 zł 10 x 450 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2019 r do lipca 2020 r.
12 rat 12 x 405 zł 12 x 355 zł 12 x 380 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2019 r. do września 2020 r.
Wpisowe 400 zł 0 zł 0 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł  0 zł

 

II rok
Lp. Ilość rat Wysokość opłat Sposób zapłaty
L.p. Ilość rat Wysokość Sposób zapłaty
1 opłata uiszczana jednorazowo 4 100 zł jednorazowo do 15. 10. 2020 r.
2 2 raty 2 x 100 zł do 15.10.2020 r. i do 15 lutego 2021 r.
3 10 rat 10 x 430 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2020 r. do lipca 2021 r.
4 opłata graduacyjna 200 zł do 31 maja 2021 r.

Całość czesnego na II roku powinna być uiszczona na 2 tygodnie przed przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej; jeżeli obrona ma się odbyć w terminie zerowym w czerwcu, Student winien uiścić do 05 czerwca dwie raty: czerwcową i lipcową.

SPECJALNE OPŁATY DLA ABSOLWENTÓW WSAP

I rok
Ilość rat Cena przed rabatami Cena po rabatach dla osób zrekrutowanych do 31.10.2019 Cena po rabatach dla osób zrekrutowanych po 01.11.2019 Sposób zapłaty
opłata uiszczana jednorazowo 4 600  zł 3 300 zł 3 700 zł jednorazowo do 15.10.2019 r.
2 raty 2 x 2 350 zł 2 x 1 700 zł 2 x 1 900 zł do 15 .10.2019 r. i do 15.02.2020 r
10 rat 10 x 480 zł 10 x 350 zł 10 x 390 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2019 r do lipca 2020 r.
12 rat 12 x 405 zł 12 x 300 zł 12 x 335 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2019 r. do września 2020 r.
Wpisowe 400 zł 0 zł 0 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł  0 zł

 

II rok
Lp. Ilość rat Wysokość opłat Sposób zapłaty
L.p. Ilość rat Wysokość Sposób zapłaty
1 opłata uiszczana jednorazowo 4 100 zł jednorazowo do 15. 10. 2020 r.
2 2 raty 2 x 100 zł 2 2 raty 2 x 100 do 15.10.2020 r. i do 15 lutego 2021 r.
3 10 rat 10 x 430 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2020 r. do lipca 2021 r.
4 opłata graduacyjna 200 zł do 31 maja 2021 r.

Całość czesnego na II roku powinna być uiszczona na 2 tygodnie przed przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej; jeżeli obrona ma się odbyć w terminie zerowym w czerwcu, Student winien uiścić do 05 czerwca dwie raty: czerwcową i lipcową.

Stypendia

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej  – stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne.
Stypendia wynoszą średnio od 400 do 600 zł. Miesięcznie można otrzymać nawet ponad 1000 zł.
Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Znajdziesz go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia II stopnia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości i dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia.
Rekrutacja jest prowadzona na kierunek administracja.
Warunkiem przyjęcia jest skorzystanie z formularza e-rekrutacji i złożenie podpisanego podania wraz z wymaganymi dokumentami. Wystarczy krok po kroku wypełniać kolejne pola, by w szybki i prosty sposób zapisać się na studia. Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • e-rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne – kopia (oryginał do wglądu);
 • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia  (oryginał do wglądu);
 • jedna fotografia 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz fotografia w postaci elektronicznej.

Podpisane podanie o przyjęcie na studia należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów w siedzibie Uczelni.

Akademik WSAP

Studenci WSAP mają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych. Oferujemy pokoje dwuosobowe z łazienką, balkonami.
Cicha i spokojna dzielnica. Blisko komunikacja miejska. Tylko kilka minut do kampusu przy ul. Żołnierskiej i do szpitala przy Unii Lubelskiej oraz na ekonomię na Mickiewicza. Niedaleko sklepy – tuż nieopodal park.
Akademik WSAP mieści się w naszej siedzibie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 (wejście od ul. Siemiradzkiego), w malowniczej, zielonej i spokojnej dzielnicy Pogodno, w niedalekiej odległości od centrum miasta.
Naszym gościom oferujemy 30 miejsc noclegowych w pokojach dwu i trzyosobowych. Dysponujemy słonecznymi pokojami z balkonami i łazienkami. W każdym pokoju znajduje się telewizor.
Żaku, szukasz spokojnego i niedrogiego miejsca do mieszkania?
Sprawdź.
Akademik WSAP to idealny adres!

Bistro WSAP

Domowe obiady dla żaków i nie tylko – po prostu dla amatorów dobrej kuchni

W budynku uczelni znajduje się stołówka – nasze Bistro. Tu możesz zjeść smacznie i tanio śniadania i obiady, także dania vege  . Napijesz się pysznej kawy, kupisz przekąski, lody i napoje.

Wszystko przygotowujemy na miejscu ze świeżych i naturalnych produktów.
Oferujemy posiłki na miejscu i na wynos – teraz – również z dowozem!
Nasz Szef Kuchni zadba o każde podniebienie.
nr tel.: 796 308 411

DOSTAWA GRATIS przy zamówieniu powyżej 36 zł.
Dowóz w godzinach 12.00 – 15.30.

Zadzwoń, zamów i odbierz
na miejscu, na wynos.
Zamówienia przyjmujemy od 8:00.