Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Kierunek – administracja

Tryb studiów: niestacjonarny (zaoczny) oraz stacjonarnym (dzienny).

Profil kształcenia: praktyczny.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Liczba punktów ECTS: 120.

Wykładowcy: prawnicy, sędziowie, specjaliści pracujący w organach administracji państwowej.

Czas trwania: 4 semestry (2 lata).

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

_________________________________________________________________________

Studia magisterskie II stopnia, kierunek administracja – podstawa programowa:
plan studiów magisterskich rok akademicki 2021/2022

plan studiów magisterskich rok akademicki 2019/2020

Specjalności:
(warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie grupy w liczbie nie mniejszej niż 25 osób)
I administracja samorządowa:
1. prawo samorządowe;
2. gospodarka komunalna;
3. system podatków i opłat lokalnych;
4. samorządowe prawo pracy;
5. postępowanie egzekucyjne w administracji;
6. postępowanie podatkowe i kontrola celno-skarbowa;
7. zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska.

II administracja bezpieczeństwa publicznego:
1. administracja wymiaru sprawiedliwości;
2. administracja zarządzania kryzysowego;
3. wybrane zagadnienia nauki o przestępstwie;
4. organizacja i zarządzanie sprawami bezpieczeństwa publicznego;
5. podstawy prawa i postępowania karnego;
6. zasady ścigania przestępstw;
7. kryminologia.

_________________________________________________________________________

Organizacja studiów
Studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) odbywają się w formie zjazdów weekendowych, najczęściej dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w piątkowe popołudnia, soboty oraz niedziele. Harmonogram zjazdów podawany jest do wiadomości studentów w systemie e-dziekanat na początku roku akademickiego.

Zostając studentem WSAP w Szczecinie na kierunku Administracja studia II stopnia można korzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych, tak by w odpowiedni sposób kształtować swoją karierę zawodową, korzystając ze specjalnej oferty realizowania wybranego przez siebie kierunku studiów podyplomowych w trakcie każdego roku akademickiego studiów II stopnia. Dzięki temu można podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i być bardziej atrakcyjnym oraz konkurencyjnym na rynku pracy, posiadając po ukończeniu studiów łącznie 3 dyplomy potwierdzające kompetencje zawodowe: dyplom magistra oraz 2 dyplomy studiów podyplomowych (szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w dziale rekrutacji tel. 796 308 468, mail: rekrutacja@wsap.szczecin.pl)

zapisz-sie

Opłaty

I rok

liczba rat w semestrzecena przed rabatamiterminy płatności
1 rata5.700 złzgodnie z umową, do 15 października
2 raty2.900 złzgodnie z umową, do 15 października i 15 marca
12 rat505 złzgodnie z umową, do 15. dnia każdego miesiąca (od października do września)

II rok

liczba rat w semestrzewysokość opłatterminy płatności
1 rata6.000 złzgodnie z umową, do 5 października lub do 15 października
2 raty3.050 złzgodnie z umową, do 5 października i 5 marca lub do 15 października i 15 marca
10 rat632 zł zgodnie z umową, do 5 lub do 15 dnia miesiąca (od października do lipca)

Całość czesnego na II roku powinna być uiszczona na 2 tygodnie przed przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej.

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Stypendia

Studiując korzystać można z pomocy stypendialnej  – stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne. Stypendia wynoszą średnio od 400 do 600 zł miesięcznie. Każdy student może składać wnioski na więcej niż jeden rodzaj stypendium. Dzięki czemu wysokość otrzymanego świadczenia może wynosić nawet ponad 1000 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określa Regulamin świadczeń dla studentów.

Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich.

Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia II stopnia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów I stopnia. Warunki przyjęć na studia określają Zasady i i tryb przyjmowania na studia.

Aby zapisać się na studia należy skorzystać z formularza e-rekrutacji  i złożyć wszystkie wymagane dokumenty:
1. podanie rekrutacyjne (dostępne po uzupełnieniu danych w systemie e-rekrutacja);
2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu);
3. dwie fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Dokumenty należy dostarczyć do Rektoratu Uczelni (pok. nr 213, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej,ul. Henryka Siemiradzkiego 1A, 71-331 Szczecin)

Za studenta uznaje się osobę, która podpisała umowę o studiowanie oraz złożyła ślubowanie.