fb-icon-tab

Studia 1 stopnia

Kierunek - Administracja

Studia w trybie stacjonarnym, wieczorowym i niestacjonarnym.
Profil kształcenia – praktyczny
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – licencjat

Program nauczania

WSAP prowadzi studia I stopnia na kierunku administracja.
Poniżej prezentujemy wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie studiów (lista przedmiotów jest uaktualniana przez władze uczelni i może ulec modyfikacji).

Przedmioty podstawowe i kierunkowe
podstawy prawoznawstwa; historia administracji; nauka o administracji; konstytucyjny system organów państwowych; ustrój samorządu terytorialnego; prawo administracyjne; postępowanie administracyjne; publiczne prawo gospodarcze; prawo cywilne z umowami w administracji; prawo pracy i prawo urzędnicze; instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej; legislacja administracyjna; finanse publiczne i prawo finansowe; organizacja i zarządzanie w administracji publicznej; makro- i mikroekonomia; informatyka w administracji; techniki negocjacyjne i mediacja w administracji; logika prawnicza; podstawy socjologii i badan socjologicznych; etyka w administracji; podstawy filozofii; doktryny polityczne i prawne; podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń; prawo ochrony środowiska; e-administracja; prawo międzynarodowe publiczne; prawo cywilne rzeczowe i zobowiązania; wstęp do zamówień publicznych; prawo handlowe; postępowanie egzekucyjne w administracji; ustrój organów pomocy prawnej; analiza statystyczna dla potrzeb administracji; zasady tworzenia pism administracyjnych.

Specjalności

(warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie grupy w liczbie nie mniejszej niż 25 osób)

Administracja publiczna
informacja publiczna i ochrona danych osobowych; prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa; prawo organizacji międzynarodowych; proces inwestycyjno-budowlany; zatrudnienie cywilnoprawne i administracyjnoprawne; współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego; wprowadzenie do gospodarki komunalnej; europejski samorząd terytorialny.

Administracja wymiaru sprawiedliwości
system wymiaru sprawiedliwości RP; funkcjonowanie i organizacja pracy prokuratury; funkcjonowanie i organizacja pracy sądownictwa; status prawny pracowników sądów i prokuratury; procedura karna; procedura cywilna; korespondencja sądowa; korespondencja prokuratorska.

Rachunkowość i skarbowość podatkowa
wprowadzenie do podatków; ogólne prawo podatkowe; szczegółowe prawo podatkowe; systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej; prawo karne-skarbowe; rachunkowość informatyczna; rachunkowość finansowa; rachunkowość zarządcza; prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi; analiza ekonomiczna; zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; sprawozdawczość i rewizja finansowa.

administracja ochrony środowiska
organizacja ochrony środowiska, zarządzanie kryzysowe, gospodarka komunalna i zarządzanie nieruchomościami, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, zarządzanie przestrzenią, ustrój prawny organów ochrony środowiska.
zarządzanie zasobami ludzkimi:
komunikowanie interpersonalne, zarządzanie kadrami, zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie pracowników, ubezpieczenia społeczne, doradztwo personalne, psychologia w biznesie, polityka personalna, rola Internetu i e-edukacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny NOWOŚĆ
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych; bezpieczeństwo i porządek publiczny; techniki negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych; socjologia grup dyspozycyjnych; ochrona danych osobowych i informacji niejawnych; bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie; bezpieczeństwo imprez masowych; zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni.

Specjalność prawno-biznesowa
prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej; prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego; prawo podatkowe w działalności gospodarczej; finansowanie przedsięwzięć biznesowych; praktyczne aspekty administracyjno-rachunkowej obsługi biznesu; umowy w obrocie gospodarczym; negocjacje i mediacje w obrocie gospodarczym; arbitraż gospodarczy.

 

Kursy i szkolenia

Dodatkowo studentom proponujemy kursy i szkolenia: kurs pierwszej pomocy; kurs języka migowego; obsługa trudnego interesanta w administracji.

Organizacja studiów

Studia trwają sześć semestrów (3 lata).
Liczba punktów ETCS: 180.
Studia stacjonarne (dzienne) – odbywają się w ciągu dnia od poniedziałku do piątku.
Studia niestacjonarne (zaoczne) zazwyczaj odbywają się w formie zjazdów weekendowych, najczęściej dwa razy w miesiącu. Harmonogram zjazdów opracowywany jest i podawany do wiadomości studentów w systemie e-dziekanat na początku roku akademickiego.

zapisz-sie

Dlaczego my

WSAP to uczelnia kameralna, nowoczesna i przyjazna, zlokalizowana w spokojnej dzielnicy Szczecina Pogodno, niedaleko centrum miasta. Indywidualne podejście do studentów i szeroka oferta dydaktyczna sprawiły, że nasze mury opuściło już ponad 6000 zadowolonych absolwentów. Jeśli chcesz zdobyć przydatny zawód i podnieść swoje kompetencje, wybierz WSAP. U nas nie ma ukrytych opłat, nie pobieramy wpisowego, gwarantujemy stałe czesne i największy wybór promocji. Znajdź zniżkę dla siebie!

Dlaczego warto u nas studiować?

 • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę naukową  i wysokiej klasy specjalistów praktyków
 • prowadzimy studia o profilu praktycznym
 • oferujemy elastyczny system opłat czesnego
 • brak wpisowego
 • oferujemy stypendia dla studentów, nawet 1000 zł miesięcznie  i więcej: socjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomogi i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • jesteśmy uczelnią stabilną i wiarygodną
 • współpracujemy z instytucjami samorządowymi
 • stołówka i akademik na miejscu
 • brak opłat parkingowych  w pobliżu uczelni, miejsca do parkowania
 • naszym celem jest ciągły rozwój oferty edukacyjnej z myślą o absolwentach oraz zmieniającym się dynamicznie rynku pracy
 • proponujemy naszym studentom szeroki wachlarz szkoleń i kursów (oprócz programu studiów licencjackich) zwiększających szanse naszych absolwentów na rynku pracy
 • oferujemy praktyki w ramach studiów I i II stopnia w instytucjach samorządowych

Możliwości zatrudnienia

 • instytucje administracji rządowej i samorządowej
 • wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • służby mundurowe
 • instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej

Studia administracyjne to

 • uniwersalne i przydatne na rynku pracy umiejętności, szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna
 • możliwość podjęcia pracy w administracji państwowej, samorządowej, skarbowej, podatkowej, administracji zabezpieczenia społecznego, służbach mundurowych a także w prywatnym biznesie, gdzie potrzebna jest profesjonalna kadra administracyjna

Opłaty - administracja

Wysokość czesnego dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich zaczyna się już od 275 zł miesięcznie! Sprawdź nasze zniżki!
Szczegółowa tabela opłat – poniżej. Tabela dostępna także w Biurze Obsługi Studentów.

U nas nie ma ukrytych opłat! Informujemy o pełnym koszcie studiów za cały cykl kształcenia.

I rok
Ilość rat Cena przed rabatami Cena po rabatach dla osób zrekrutowanych do 31.10.2019 Cena po rabatach dla osób zrekrutowanych po 01.11.2019 Sposób zapłaty
opłata uiszczana jednorazowo 3 400  zł 2 800 zł 3 100 zł jednorazowo do 15.10.2019 r.
2 raty 2 x 1 750 zł 2 x 1450 zł 2 x 1 600 zł do 15 .10.2019 r. i do 15.02.2020 r
10 rat 10 x 360 zł 10 x 300 zł 10 x 330 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2019 r do lipca 2020 r.
12 rat 12 x 325 zł 12 x 275 zł 12 x 300 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2019 r. do września 2020 r.
Wpisowe 400 zł 0 zł 0 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł  0 zł

 

II rok
Lp. Ilość rat Wysokość opłat Sposób zapłaty
L.p. Ilość rat Wysokość Sposób zapłaty
1 opłata uiszczana jednorazowo 3 500 zł jednorazowo do 15. 10. 2020 r.
2 2 raty 2 x 1825 zł do 15.10.2020 r. i do 15 lutego 2021 r.
3 10 rat 10 x 380 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2020 r. do lipca 2021 r.
4 12 rat 12 x 330 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2020 r. do września 2021 r.

 

III rok
Lp. Ilość rat Wysokość opłat Sposób zapłaty
L.p. Ilość rat Wysokość Sposób zapłaty
1 opłata uiszczana jednorazowo 3 800 zł jednorazowo do 15. 10. 2020 r.
2 2 raty 2 x 2 100 zł do 15.10.2020 r. i do 15 lutego 2021 r.
3 10 rat 10 x 430 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2020 r. do lipca 2021 r.
4 opłata graduacyjna 200 zł do 31 maja 2022 r.

 

Całość czesnego na III roku powinna być uiszczona na 2 tygodnie przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej; jeżeli obrona ma się odbyć w terminie zerowym w czerwcu, Student winien uiścić do 05 czerwca dwie raty: czerwcową i lipcową.

 

Stypendia

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej  – stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne.
Stypendia wynoszą średnio od 400 do 600 zł. Miesięcznie można otrzymać nawet ponad 1000 zł.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Znajdziesz go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich (najlepszym absolwentom studiów bank umarza część kredytu).
Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia I stopnia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości.

Rekrutacja jest prowadzona na kierunek administracja. Warunki przyjęć na studia określają Zasady i i tryb przyjmowania na studia
Warunkiem przyjęcia jest skorzystanie z formularza e-rekrutacji i złożenie podpisanego podania wraz z wymaganymi dokumentami. Wystarczy krok po kroku wypełniać kolejne pola, by w szybki i prosty sposób zapisać się na studia. Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • e-rekrutacja
 • kserokopia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);
 • jedna fotografia 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz jedna fotografia w postaci elektronicznej.
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów w siedzibie Uczelni.

Akademik WSAP

Studenci WSAP mają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych. Oferujemy pokoje dwuosobowe z łazienką, balkonami.
Cicha i spokojna dzielnica. Blisko komunikacja miejska. Tylko kilka minut do kampusu przy ul. Żołnierskiej i do szpitala przy Unii Lubelskiej oraz na ekonomię na Mickiewicza. Niedaleko sklepy – tuż nieopodal park.
Akademik WSAP mieści się w naszej siedzibie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 (wejście od ul. Siemiradzkiego), w malowniczej, zielonej i spokojnej dzielnicy Pogodno, w niedalekiej odległości od centrum miasta.
Naszym gościom oferujemy 30 miejsc noclegowych w pokojach dwu i trzyosobowych. Dysponujemy słonecznymi pokojami z balkonami i łazienkami. W każdym pokoju znajduje się telewizor.
Żaku, szukasz spokojnego i niedrogiego miejsca do mieszkania?
Sprawdź.
Akademik WSAP to idealny adres!

Bistro WSAP

Domowe obiady dla żaków i nie tylko – po prostu dla amatorów dobrej kuchni

W budynku uczelni znajduje się stołówka – nasze Bistro. Tu możesz zjeść smacznie i tanio śniadania i obiady, także dania vege  . Napijesz się pysznej kawy, kupisz przekąski, lody i napoje.

Wszystko przygotowujemy na miejscu ze świeżych i naturalnych produktów.
Oferujemy posiłki na miejscu i na wynos – teraz – również z dowozem!
Nasz Szef Kuchni zadba o każde podniebienie.
nr tel.: 796 308 411

DOSTAWA GRATIS przy zamówieniu powyżej 36 zł.
Dowóz w godzinach 12.00 – 15.30.

Zadzwoń, zamów i odbierz
na miejscu, na wynos.
Zamówienia przyjmujemy od 8:00.