fb-icon-tab

Studia 1 stopnia

Kierunek - Administracja

Studia w trybie stacjonarnym, wieczorowym i niestacjonarnym

Program nauczania

WSAP prowadzi studia I stopnia na kierunku Administracja.

Poniżej prezentujemy wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie studiów (lista przedmiotów jest uaktualniana przez władze uczelni i może ulec modyfikacji).

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:
Podstawy prawoznawstwa; Historia administracji; Nauka o administracji; Konstytucyjny system organów państwowych; Ustrój samorządu terytorialnego; Prawo administracyjne; Postępowanie administracyjne; Publiczne prawo gospodarcze; Prawo cywilne z umowami w administracji Prawo pracy i prawo urzędnicze; Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej; Legislacja administracyjna; Finanse publiczne i prawo finansowe; Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej; Makro- i mikroekonomia; Socjologia i metody badań socjologicznych.

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności:

Prawo cywilne – rzeczowe i zobowiązania; Prawo handlowe; Prawo międzynarodowe; Zamówienia publiczne; Prawo karne i prawo wykroczeń; Podstawy metod i technik badawczych w administracji; Techniki negocjacyjne i mediacja w administracji; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Podstawy nauki o państwie i polityce; Standardy jakości w administracji;Zarządzanie rozwojem; Polityka społeczna i promocja zatrudnienia; Ochrona własności intelektualnej; Statystyka z demografią; Ochrona środowiska; Podstawy filozofii; Podstawy psychologii; Logika; Etyka; Zarządzanie projektami; Podstawy i organizacja rachunkowości; Gospodarka przestrzenna; Technika i technologia pracy biurowej; Poprawna polszczyzna w praktyce; E-administracja; Technologia informacyjna; Język obcy.

Specjalności (oraz przedmioty specjalizacyjne):

Specjalności podstawowe – 
Administracja publiczna:

Bankowość i rynek finansowy; Komunikowanie w społeczeństwie; Zarządzanie personelem; Programy operacyjne; Public relations w gminie; Zarządzanie usługami publicznymi; Organizacja służb publicznych; Ekonomia sektora publicznego; Informacja publiczna i ochrona danych osobowych; Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego; Przygotowanie i wykonywanie budżetu; Polityka regionalna UE i fundusze strukturalne; Planowanie strategiczne.

Administracja wymiaru sprawiedliwości:
Specjalności dodatkowe
(Warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie grupy w liczbie nie mniejszej niż 25 osób)
System wymiaru sprawiedliwości RP; Funkcjonowanie i organizacja pracy prokuratury; Funkcjonowanie i organizacja pracy sądownictwa; Status prawny pracowników sądów i prokuratury; Procedura karna; Procedura cywilna; Procedura sądowo-administracyjna; Komunikowanie w społeczeństwie; Ustrój adwokatury, radców prawnych i notariatu; Korespondencja sądowa; Korespondencja prokuratorska; Kontrola państwowa.

Specjalności podstawowe
(Warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie grupy w liczbie nie mniejszej niż 25 osób)

Rachunkowość i skarbowość podatkowa:

Wprowadzenie do podatków; Ogólne prawo podatkowe; Szczegółowe prawo podatkowe; Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej; Prawo karne-skarbowe; Rachunkowość informatyczna; Rachunkowość finansowa; Rachunkowość zarządcza; Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi; Analiza ekonomiczna; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; Sprawozdawczość i rewizja finansowa.

Administracja i zarządzanie służbą zdrowia:

Prawodawstwo z zakresu ochrony zdrowia, System ochrony zdrowia, Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi, Elementy ekonomii menedżerskiej i ekonomiki ochrony zdrowia, Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego i jej asekuracja, Zarządzanie zmianą, Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, Marketing usług zdrowotnych i PR w służbie zdrowia.

Administracja ochrony środowiska:
Organizacja ochrony środowiska, Zarządzanie kryzysowe, Gospodarka komunalna i zarządzanie nieruchomościami, Gospodarka wodna, Gospodarka odpadami, Zarządzanie przestrzenią, Ustrój prawny organów ochrony środowiska.

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Komunikowanie interpersonalne, Zarządzanie kadrami, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywowanie pracowników, Ubezpieczenia społeczne, Doradztwo personalne, Psychologia w biznesie, Polityka personalna, Rola Internetu i E-edukacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny NOWOŚĆ:

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo i porządek publiczny, Techniki negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych, Socjologia grup dyspozycyjnych, Ochrona danych osobistych i informacji niejawnych, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Bezpieczeństwo imprez masowych, Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni.

Do wyboru: Ratownictwo medyczne i udzielanie pomocy przedlekarskiej, Techniki samoobrony, Etyka zawodowa funkcjonariusza, Aspekty zwalczanie terroryzmu.

zapisz-sie

Opłaty - administracja

W roku akademickim 2018/2019 wysokość czesnego dla studentów pierwszego roku, rozpoczynających naukę jesienią 2018 r, zaczyna się już od 275 zł miesięcznie!* Sprawdź nasze zniżki! Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

* Szczegółowa tabela opłat dostępna jest w Biurze Obsługi Studentów WSAP.

I rokcena uwzględnia już rabat  
lpIlość ratwysokośćsposób zapłaty
1opłata uiszczana jednorazowo2 800 złjednorazowo do 15 października
22 raty1 450 złdo 15 października i do 15 lutego
310 rat300 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października do lipca
412 rat275 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października do września
II rokcena uwzględnia już rabat
1opłata uiszczana jednorazowo3 500 złjednorazowo do 15 października
22 raty1 825 złdo 15 października i do 15 lutego
310 rat380 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października do lipca
412 rat330 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października do września
III rokcena uwzględnia już rabat
1opłata uiszczana jednorazowo3 800 zło 15 dnia każdego miesiąca, od października do września
22 raty2 100 złdo 15 października i do 15 lutego
310 rat430 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października do lipca

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej  – stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne.

Stypendia wynoszą średnio od 400 do 600 zł. Miesięcznie można otrzymać nawet ponad 1000 zł.

Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych. Na miejscu znajduje się stołówka.

Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich (najlepszym absolwentom studiów bank umarza część kredytu).

Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.

Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.

DLACZEGO MY

WSAP to uczelnia nowoczesna i przyjazna zlokalizowana w spokojnej dzielnicy Pogodno, niedaleko centrum miasta. Indywidualne podejście do studentów i szeroka oferta dydaktyczna sprawiły, że nasze mury opuściło już ponad 6000 zadowolonych absolwentów. Jeśli chcesz zdobyć przydatny zawód i podnieść swoje kompetencje z profesjonalistami wybierz WSAP. U nas nie ma ukrytych opłat, nie pobieramy wpisowego, gwarantujemy stałe czesne i największy wybór promocji. Znajdź zniżkę dla siebie!

Dlaczego warto u nas studiować?

 • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę naukową  i wysokiej klasy specjalistów praktyków
 • prowadzimy studia o profilu praktycznym
 • oferujemy elastyczny system opłat czesnego
 • brak wpisowego
 • oferujemy stypendia dla studentów, nawet 1000 zł miesięcznie  i więcej: socjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomogi i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • jesteśmy uczelnią stabilną i wiarygodną
 • współpracujemy z instytucjami samorządowymi
 • stołówka i akademik na miejscu
 • brak opłat parkingowych  w pobliżu uczelni, miejsca do parkowania
 • naszym celem jest ciągły rozwój oferty edukacyjnej z myślą o absolwentach oraz zmieniającym się dynamicznie rynku pracy
 • proponujemy naszym studentom szeroki wachlarz szkoleń i kursów (oprócz programu studiów licencjackich) zwiększających szanse naszych absolwentów na rynku pracy
 • oferujemy praktyki w ramach studiów I i II stopnia w instytucjach samorządowych

Możliwości zatrudnienia:

 • instytucje administracji rządowej i samorządowej
 • wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • służby mundurowe
 • instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej

Studia administracyjne to:

 • uniwersalne i przydatne na rynku pracy umiejętności, szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna
 • możliwość podjęcia pracy w administracji państwowej, samorządowej, skarbowej, podatkowej, administracji zabezpieczenia społecznego, służbach mundurowych a także w prywatnym biznesie, gdzie potrzebna jest profesjonalna kadra administracyjna

Studia na kierunku praca socjalna to:

 • ciekawa praca wśród ludzi i na rzecz potrzebujących
 • zawód z przyszłością na zmieniającym się rynku pracy
 • doskonała baza kompetencji do pracy w ośrodkach pomocy, instytucjach pomocowych szczebla samorządowego lub rządowego, a także na start we własnym biznesie ukierunkowanym na pomoc społeczną

WARUNKI PRZYJĘCIA

O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości.
Rekrutacja jest prowadzona na kierunek Administracja i Praca Socjalna.

Warunkiem przyjęcia jest skorzystanie z formularza E-rekrutacji i złożenie podpisanego podania wraz z wymaganymi dokumentami. Wystarczy krok po kroku wypełniać kolejne pola, by w szybki i prosty sposób zapisać się na studia. Kandydaci składają następujące dokumenty:

 1. E-rekrutacja
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);
 3. cztery fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Podpisane podanie o przyjęcie na studia można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów w siedzibie Uczelni lub skan przesłać w formie załącznika na adres rekrutacja@wsap.szczecin.pl