fb-icon-tab

Studia 1 stopnia

Kierunek - Administracja

Studia w trybie stacjonarnym, wieczorowym i niestacjonarnym

Program nauczania

WSAP prowadzi studia I stopnia na kierunku Administracja.

Poniżej prezentujemy wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie studiów (lista przedmiotów jest uaktualniana przez władze uczelni i może ulec modyfikacji).

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:
Podstawy prawoznawstwa; Historia administracji; Nauka o administracji; Konstytucyjny system organów państwowych; Ustrój samorządu terytorialnego; Prawo administracyjne; Postępowanie administracyjne; Publiczne prawo gospodarcze; Prawo cywilne z umowami w administracji Prawo pracy i prawo urzędnicze; Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej; Legislacja administracyjna; Finanse publiczne i prawo finansowe; Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej; Makro- i mikroekonomia; Socjologia i metody badań socjologicznych.

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności:

Prawo cywilne – rzeczowe i zobowiązania; Prawo handlowe; Prawo międzynarodowe; Zamówienia publiczne; Prawo karne i prawo wykroczeń; Podstawy metod i technik badawczych w administracji; Techniki negocjacyjne i mediacja w administracji; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Podstawy nauki o państwie i polityce; Standardy jakości w administracji;Zarządzanie rozwojem; Polityka społeczna i promocja zatrudnienia; Ochrona własności intelektualnej; Statystyka z demografią; Ochrona środowiska; Podstawy filozofii; Podstawy psychologii; Logika; Etyka; Zarządzanie projektami; Podstawy i organizacja rachunkowości; Gospodarka przestrzenna; Technika i technologia pracy biurowej; Poprawna polszczyzna w praktyce; E-administracja; Technologia informacyjna; Język obcy.

Specjalności (oraz przedmioty specjalizacyjne):

Specjalności podstawowe – 
Administracja publiczna:

Bankowość i rynek finansowy; Komunikowanie w społeczeństwie; Zarządzanie personelem; Programy operacyjne; Public relations w gminie; Zarządzanie usługami publicznymi; Organizacja służb publicznych; Ekonomia sektora publicznego; Informacja publiczna i ochrona danych osobowych; Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego; Przygotowanie i wykonywanie budżetu; Polityka regionalna UE i fundusze strukturalne; Planowanie strategiczne.

Administracja wymiaru sprawiedliwości:
Specjalności dodatkowe
(Warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie grupy w liczbie nie mniejszej niż 25 osób)
System wymiaru sprawiedliwości RP; Funkcjonowanie i organizacja pracy prokuratury; Funkcjonowanie i organizacja pracy sądownictwa; Status prawny pracowników sądów i prokuratury; Procedura karna; Procedura cywilna; Procedura sądowo-administracyjna; Komunikowanie w społeczeństwie; Ustrój adwokatury, radców prawnych i notariatu; Korespondencja sądowa; Korespondencja prokuratorska; Kontrola państwowa.

Specjalności podstawowe
(Warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie grupy w liczbie nie mniejszej niż 25 osób)

Rachunkowość i skarbowość podatkowa:

Wprowadzenie do podatków; Ogólne prawo podatkowe; Szczegółowe prawo podatkowe; Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej; Prawo karne-skarbowe; Rachunkowość informatyczna; Rachunkowość finansowa; Rachunkowość zarządcza; Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi; Analiza ekonomiczna; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; Sprawozdawczość i rewizja finansowa.

Administracja i zarządzanie służbą zdrowia:

Prawodawstwo z zakresu ochrony zdrowia, System ochrony zdrowia, Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi, Elementy ekonomii menedżerskiej i ekonomiki ochrony zdrowia, Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego i jej asekuracja, Zarządzanie zmianą, Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, Marketing usług zdrowotnych i PR w służbie zdrowia.

Administracja ochrony środowiska:
Organizacja ochrony środowiska, Zarządzanie kryzysowe, Gospodarka komunalna i zarządzanie nieruchomościami, Gospodarka wodna, Gospodarka odpadami, Zarządzanie przestrzenią, Ustrój prawny organów ochrony środowiska.

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Komunikowanie interpersonalne, Zarządzanie kadrami, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywowanie pracowników, Ubezpieczenia społeczne, Doradztwo personalne, Psychologia w biznesie, Polityka personalna, Rola Internetu i E-edukacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny NOWOŚĆ:

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo i porządek publiczny, Techniki negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych, Socjologia grup dyspozycyjnych, Ochrona danych osobistych i informacji niejawnych, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Bezpieczeństwo imprez masowych, Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni.

Do wyboru: Ratownictwo medyczne i udzielanie pomocy przedlekarskiej, Techniki samoobrony, Etyka zawodowa funkcjonariusza, Aspekty zwalczanie terroryzmu.

zapisz-sie

Opłaty - administracja

W roku akademickim 2017/2018 wysokość czesnego dla studentów pierwszego roku, rozpoczynających naukę jesienią 2017 r, zaczyna się już od 250,00 zł miesięcznie!* Sprawdź nasze zniżki! Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

* Szczegółowa tabela opłat dostępna jest w Biurze Obsługi Studentów WSAP.

I rok   
lpIlość ratwysokośćsposób zapłaty
1opłata uiszczana jednorazowo2 500 złjednorazowo do 15 października
22 raty1 325 złdo 15 października i do 15 lutego
310 rat280 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października do lipca
412 rat250 złDo 15 dnia każdego miesiąca, od października do września

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej  – stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne.

Stypendia wynoszą średnio od 400 do 600 zł. Miesięcznie można otrzymać nawet ponad 1000 zł.

Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych. Na miejscu znajduje się stołówka.

Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich (najlepszym absolwentom studiów bank umarza część kredytu).

Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.

Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.

Kierunek - Praca socjalna

Studia w trybie stacjonarnym, wieczorowym i niestacjonarnym

Program nauczania

WSAP prowadzi studia I stopnia na kierunku Praca socjalna.
Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej 696/2016

Studia na kierunku praca socjalna są odpowiedzią na nasilające się problemy społeczne. Komplikujące się losy jednostek i ich rodzin w obszarze życia społecznego wskazują wyraźną potrzebę przygotowania wysokiej klasy specjalistów, posiadających kompetencje w zakresie niesienia pomocy i wsparcia tym, którzy nie radzą sobie z trudnościami pojawiającymi się w zastanej rzeczywistości.

Podstawą programu studiów jest ogólna wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii oraz wiedza specjalistyczna z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. W toku edukacji studenci uzyskują umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych. W ramach zajęć poznają różne metody oraz techniki prowadzenia działań pomocowych, interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów. Uczą się dostrzegać przyczyny pojawiających się patologii społecznych i uzyskują wgląd w procesy prowadzące do marginalizacji społecznej jednostek.

Profil kształcenia – praktyczny

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – licencjat

Specjalności:

 1. Praca socjalna w pomocy społecznej
 2. Opieka nad osobami starszymi

Organizacja studiów

Studia trwają trzy lata i są realizowane przez sześć semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów weekendowych.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku praca socjalna otrzymują tytuł zawodowy licencjata i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

DLACZEGO MY

WSAP to uczelnia nowoczesna i przyjazna zlokalizowana w spokojnej dzielnicy Pogodno, niedaleko centrum miasta. Indywidualne podejście do studentów i szeroka oferta dydaktyczna sprawiły, że nasze mury opuściło już ponad 6000 zadowolonych absolwentów. Jeśli chcesz zdobyć przydatny zawód i podnieść swoje kompetencje z profesjonalistami wybierz WSAP. U nas nie ma ukrytych opłat, nie pobieramy wpisowego, gwarantujemy stałe czesne i największy wybór promocji. Znajdź zniżkę dla siebie!

Dlaczego warto u nas studiować?

 • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę naukową  i wysokiej klasy specjalistów praktyków
 • prowadzimy studia o profilu praktycznym
 • oferujemy elastyczny system opłat czesnego
 • brak wpisowego
 • oferujemy stypendia dla studentów, nawet 1000 zł miesięcznie  i więcej: socjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomogi i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • jesteśmy uczelnią stabilną i wiarygodną
 • współpracujemy z instytucjami samorządowymi
 • stołówka i akademik na miejscu
 • brak opłat parkingowych  w pobliżu uczelni, miejsca do parkowania
 • naszym celem jest ciągły rozwój oferty edukacyjnej z myślą o absolwentach oraz zmieniającym się dynamicznie rynku pracy
 • proponujemy naszym studentom szeroki wachlarz szkoleń i kursów (oprócz programu studiów licencjackich) zwiększających szanse naszych absolwentów na rynku pracy
 • oferujemy praktyki w ramach studiów I i II stopnia w instytucjach samorządowych

Możliwości zatrudnienia:

 • instytucje administracji rządowej i samorządowej
 • wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • służby mundurowe
 • instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej

Studia administracyjne to:

 • uniwersalne i przydatne na rynku pracy umiejętności, szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna
 • możliwość podjęcia pracy w administracji państwowej, samorządowej, skarbowej, podatkowej, administracji zabezpieczenia społecznego, służbach mundurowych a także w prywatnym biznesie, gdzie potrzebna jest profesjonalna kadra administracyjna

Studia na kierunku praca socjalna to:

 • ciekawa praca wśród ludzi i na rzecz potrzebujących
 • zawód z przyszłością na zmieniającym się rynku pracy
 • doskonała baza kompetencji do pracy w ośrodkach pomocy, instytucjach pomocowych szczebla samorządowego lub rządowego, a także na start we własnym biznesie ukierunkowanym na pomoc społeczną

WARUNKI PRZYJĘCIA

O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości (zarówno z tzw. „nową”, jak i „starą” maturą).
Rekrutacja jest prowadzona na kierunek Administracja i Praca Socjalna.

Warunkiem przyjęcia jest skorzystanie z formularza E-rekrutacji i złożenie podpisanego podania wraz z wymaganymi dokumentami. Wystarczy krok po kroku wypełniać kolejne pola, by w szybki i prosty sposób zapisać się na studia. Kandydaci składają następujące dokumenty:

 1. E-rekrutacja
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);
 3. cztery fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 4. kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Podpisane podanie o przyjęcie na studia mogą Państwo złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów w siedzibie Uczelni lub skan przesłać w formie załącznika na adres dziekanat@wsap.szczecin.pl

Opłaty - praca socjalna

W roku akademickim 2017/2018 wysokość czesnego dla studentów pierwszego roku, rozpoczynających naukę jesienią 2017 r, zaczyna się już od 345,00 zł miesięcznie!* Sprawdź nasze zniżki! Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

* Szczegółowa tabela opłat dostępna jest w Biurze Obsługi Studentów WSAP.

I rok   
lpIlość ratwysokośćsposób zapłaty
1opłata uiszczana jednorazowo3 600 złjednorazowo do 15 października
22 raty1 850 złdo 15 października i do 15 lutego
310 rat380 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października do lipca
412 rat345 złDo 15 dnia każdego miesiąca, od października do września

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej – stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne.

Stypendia wynoszą od 400 do 600 zł miesięcznie. Niekiedy można otrzymać ponad 1000 zł.

Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych. Na miejscu znajduje się stołówka.

Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich (najlepszym absolwentom studiów bank umarza część kredytu).

Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.

Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.