Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Specjalistyczne, prestiżowe studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone są dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw z wszystkich sektorów gospodarki.  Menedżerów wchodzących w skład spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów i liderów firm, przedsiębiorstw oraz korporacji jak również tych osób, które chcą zajmować stanowiska menedżerskie i kierownicze w różnych dziedzinach kierując strategicznym działaniem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Studenci na studiach MBA uczą się efektywnego zarządzania firmą w wymiarze rynku lokalnego i międzynarodowego, przygotowania do samodzielnego tworzenia strategii, programów praktycznych i umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów, rozwiązywania konfliktów, skutecznych negocjacji ,kształtowania relacji międzyludzkich  w zespole, podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych, doskonalenia umiejętności interpersonalnych niezbędnych w kompetencjach menadżerskich oraz skutecznych sposobów działania i zastosowania nowych metod i technik zarządzania. Dodatkowo studenci studiów MBA zostaną wyposażeni w miękkie kompetencje przywódcze oraz wiedzę z zakresu zarządzania komunikacją w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednorodnym środowisku wewnętrznym oraz zewnętrznym.

Dyplom ukończenia studiów MBA jest wizytówką nowoczesnego menadżera i otwiera drzwi do najważniejszych stanowisk menadżerskich, stwarza szanse rozwoju zawodowego i dużo wyższych możliwości zarobkowych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Buisiness Administration (MBA) zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 2259 art. 19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Cenną wartością dodaną studiów MBA jest to, że uczestnicy studiów nawiązują nowe przyjaźnie i znajomości biznesowe, które często trwają przez całe życie.

Istotnym elementem kształcenia MBA jest, że osoby, które ukończyły studia MBA zarabiają o wiele więcej od osób z tytułem licencjata, magistra czy doktora.

Studia MBA kierowane są do :

  • kadry kierowniczej wszystkich szczebli sektora gospodarki,
  • osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznego zarządzania w firmach, przedsiębiorstwach i korporacjach,
  • menedżerów i liderów będących również po studiach ekonomicznych, prawniczych, administracyjnych, inżynierskich, humanistycznych, informatycznych,
  • osób prowadzących własną działalność gospodarczą
  • osób, które ukończyły studia I (licencjackie) lub II stopnia (magisterskie)

Studia trwają 3 semestry

program podzielony na moduły

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów 1 lub 2 zjazdy w miesiącu w formie zależnej od wielkości zrekrutowanej grupy, sytuacji epidemiologicznej w kraju, regionie i na uczelni zajęcia mogą być prowadzone hybrydowo lub online – na platformie Teams).

Studia MPA Modułowy program studiów – wybrane zagadnienia :

I moduł  Zarządzanie przedsiębiorstwem -70 godzin

-Zarządzanie strategiczne

-Ekonomia menadżerska

-Metody statystyczne

-Rachunkowość zarządcza

-Zarządzanie projektami

II moduł prawny  70  godzin

-Prawo gospodarcze

-Prawo restrukturyzacyjne

-Prawo pracy

III Moduł  Przywództwo i strategie w organizacji 140 godzin

-Psychologia w zarządzaniu

-Zarządzanie kadrami

-zarządzanie konfliktem

-negocjacje i mediacje

-Radzenie sobie ze stresem

IV moduł Współczesne metody zarządzania 120 godzin

-Lean Menagement

-Zarządzanie w gospodarce cyfrowej

-Desingn Thinking

-Zarządzanie sprzedażą

-Symulacyjna gra biznesowa

V moduł dyplomowy 30 godzin

-przygotowanie projektu pracy dyplomowej –seminarium dyplomowe

Język wykładowy
Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim według programu przygotowanego przez WSAP oraz partnerów studiów MBA

Metody nauczania
Szczególny nacisk podczas zajęć kładziemy na praktyczne i interaktywne metody nauczania:

  • analizy przypadków (case studies)
  • dyskusje i pracę w grupach
  • przygotowanie różnych projektów
  • symulacje

 Rozpoczęcie i rekrutacja na studia

Rekrutacja trwa – zapisz się już dziś!

Rozpoczęcie edycji 2024 : październik 2024 roku.

Zakończenie studiów

Studia kończą się uzyskaniem zaliczeń z  każdego przedmiotu kształcenia oraz przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej (projekt) pisany pod opieką promotora.

OPŁATY

Studia MBA

czas trwania: 3 semestry

czesne:
płatność jednorazowa: 21.000,00 zł
płatność w dwóch ratach: 2 x 10.500,00 zł
płatność w 6 ratach: 6 x 3.500,00 zł
płatność w 15 ratach:  15 x 1.400,00 zł

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP .Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczebności zrekrutowanej grupy liczba 
godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększaniu.

Nie zwlekaj zapisz się już dziś !

 MBA to szansa do kariery zawodowej

WSAP STUDIA MPA

DOGODNA FORMA KSZTAŁECENIA = LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie