Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Jesteś nauczycielem, wicedyrektorem, pracujesz w oświacie?
Planujesz swoją karierę? Chcesz zostać dyrektorem, kierownikiem w szkole lub placówce oświatowej?

NOWY PROGRAM – zgodny z wytycznymi MEN z 10.11.2015

 

OZO

PARTNER STUDIÓW

STUDIA I PRAKTYKI W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH I PLACÓWKACH

Studia nie tylko dla nauczycieli. Chcesz otworzyć własne przedszkole, punkt przedszkolny lub szkołę? Dowiedz się jak funkcjonuje system oświaty. Prowadź swój biznes świadomie. Zapraszamy na studia.

A tych, którzy już pracują w oświacie nauczymy jak zarządzać szkołą. Prawo pracy, planowanie pracy placówki oświatowej, finansowanie oświaty, zamówienia publiczne, marketing, promocja szkoły – i wiele innych ciekawych oraz i ważnych zagadnień.

Wykładowcy – praktycy. Dyrektorzy najlepszych szkół, prawnicy, sędziowie, pracownicy organów prowadzących. Osoby z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem.


WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:
1. Odpowiedzialność prawna nauczycieli
2. Finansowanie oświaty
3. Marketing w edukacji
4. Dokumentacja pracy placówki oświatowej i gospodarka mieniem

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę niezbędne do samodzielnego zarządzania placówką oświatową w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent nabędzie wiadomości i umiejętności umożliwiające sprostaniu wymogom stawianym przyszłym kierownikom placówki edukacyjnej. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą na właściwą organizację nadzoru, prowadzenia dokumentacji, sprawnego zarządzania, kształcenia umiejętności praktycznych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Oświatą mogą z powodzeniem starać się o objęcie stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych, albo samodzielnie – prowadząc sowie prywatne szkoły, przedszkola zarządzać nimi w sposób świadomy.


Studia podyplomowe – Organizacja i zarządzanie oświatą – program

Przywództwo edukacyjne w szkole

 1. Przywództwo organizacyjne.
 2. Style przywództwa a etapy rozwoju zespołu i organizacji.
 3. Wartości w życiu jednostki, zespołu, organizacji.
 4. Ustalanie hierarchii wartości w szkole.
 5. Partycypacja i współpraca w szkole
 6. Budowanie zespołu.
 7. Cechy efektywnego zespołu.
 8. Przywódca / lider w zespole.
 9. Przywództwo przez inspirację.
 10. Zmiana jako proces. Mechanizm zmian w szkole.
 11. Wyznaczanie i komunikowanie celów i wartości w zmianie.
 12. Zarządzanie zmianą.

Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego

 1. Społeczny wymiar uczenia się.
 2. Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy.
 3. Zmiana paradygmatu: od ilości wiedzy do ilości struktury.
 4. Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się.
 5. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się.
 6. Strategie efektywnego uczenia się.
 7. Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji pedagogicznych w planowaniu uczenia się.
 8. Podstawa programowa jako mapa treści.
 9. Skuteczne metody opracowywania programu nauczania.
 10. Ocenianie dla uczenia się.
 11. Szkoła Jako organizacja ucząca się.
 12. Kultura otwartych drzwi.
 13. Uczenie się dorosłych.

Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.

 1. Podstawy partycypacji społecznej.
 2. Sposoby poznawania społeczności lokalnej.
 3. Współpraca z rodzicami uczniów, aktywizowanie ich potencjału dla realizacji celów szkoły.
 4. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi.
 5. Współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi.
 6. Informowanie o zmianach w szkole.
 7. Komunikacja w szkole.
 8. Mediacje i negocjacje w przypadku konfliktu.
 9. Media w procesach komunikowania się szkoły.

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi: diagnoza sytuacji w szkole.
 2. Polityka kadrowa oraz procedury prawne.
 3. Procedura rekrutacji i selekcji pracowników.
 4. Wprowadzenie do pracy nowo przyjętego nauczyciela.
 5. Zwalnianie pracownika.
 6. Motywowanie pracowników.
 7. Rozwój kariery zawodowej nauczyciela.
 8. Doskonalenie nauczycieli. Dyrektor jako lider uczenia się nauczycieli.
 9. Kultura szkoły: diagnoza, charakterystyka, budowanie.
 10. Animowanie działań społeczności szkolnej.
 11. Rozwiązywanie problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych.
 12. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych.

Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

 1. Cele i zadania szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wymagania państwa wobec szkół.
 3. Stosowanie prawa powszechnego i miejscowego w pracy dyrektora szkoły.
 4. Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych.
 5. Zarządzanie finansami w szkole.
 6. Kontrola zarządcza.
 7. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły i zewnętrzny nadzór pedagogiczny.
 8. Wykorzystywanie danych w procesie planowania.
 9. Koncepcja pracy szkoły: podstawy prawne, fundamenty, tworzenie.
 10. Architektura, infrastruktura techniczna i wyposażenie szkoły.
 11. Strategia rozwoju szkoły.
 12. Planowanie rocznej pracy szkoły.

Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

 1. Ja jako lider.
 2. Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 3. Gotowość do uczenia się przez całe życie.
 4. Mój styl uczenia się.
 5. Znajomość procesu rozwojowego i planowanie własnego rozwoju.
 6. Motywacja wewnętrzna.
 7. Utrzymywanie równowagi między pracą a zżyciem osobistym.
 8. Radzenie sobie ze stresem.
 9. Zarządzanie sobą w czasie.
 10. Korzystanie ze wsparcia innych: coaching, mentoring, sieci wsparcia.

Zamówienia publiczne.

 1. Zapytania o cenę, polityka zamówień publicznych.
 2. Zamówienia do 30 tys. euro.
 3. Dzielenie zamówień, umowy w zamówieniach.
 4. Przetargi powyżej 30 tys. euro

Marketing w edukacji.

 1. Promocja szkoły i placówki
 2. Strategie promocyjne
 3. Kanały dotarcia

Postępowanie przed sądem pracy w sprawach nauczycieli.

 1. Praktyka postępowań sądowych.
 2. Orzeczenia sądów.
 3. Najczęstsze błędy dyrektorów.

Odpowiedzialność prawna nauczycieli.

 1. Odpowiedzialność wynikająca z KN, UoSO, KK

Elementy badań marketingowych w zarządzaniu oświatą
Seminarium dyplomowe

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.

Studia podyplomowe – Organizacja i zarządzanie oświatą – czesne

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej 

Czas trwania: 2 semestry
Kontakt: 796 308 468
dziekanat@wsap.szczecin.pl

 • Jednorazowo: 3 200 zł 2 600 zł
 • Dwie raty: 1 700 zł 1 400 zł
 • Dziesięć rat: 360 zł 300 zł

Studia podyplomowe – Organizacja i zarządzanie oświatą – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Organizacja i zarządzanie oświatą – szczegółowe informacje

zapisz-sie