Studia I stopnia | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szczecin
fb-icon-tab

Studia I stopnia

Kierunek - administracja

Tryb studiów: niestacjonarny.

Profil kształcenia: praktyczny.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat.

Liczba punktów ECTS: 180.

Wykładowcy: prawnicy, sędziowie, specjaliści pracujący w organach administracji państwowej.

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

_________________________________________________________________________

Studia licencjackie, kierunek administracja – podstawa programowa:
program studiów licencjackich 

Specjalności:
(warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie grupy w liczbie nie mniejszej niż 25 osób)
I administracja publiczna:
1. informacja publiczna i ochrona danych osobowych;
2. prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa;
3. prawo organizacji międzynarodowych;
4. proces inwestycyjno-budowlany;
5. zatrudnienie cywilnoprawne i administracyjnoprawne;
6. współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego;
7. wprowadzenie do gospodarki komunalnej;
8. europejski samorząd terytorialny.

II administracja wymiaru sprawiedliwości:
1. system wymiaru sprawiedliwości RP;
2. funkcjonowanie i organizacja pracy prokuratury;
3. funkcjonowanie i organizacja pracy sądownictwa;
4. status prawny pracowników sądów i prokuratury;
5. procedura karna;
6. procedura cywilna;
7. korespondencja sądowa;
8. korespondencja prokuratorska.

III rachunkowość i skarbowość podatkowa:
1. wprowadzenie do podatków;
2. ogólne prawo podatkowe;
3. szczegółowe prawo podatkowe;
4. systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej;
5. prawo karne-skarbowe; rachunkowość informatyczna;
6. rachunkowość finansowa; rachunkowość zarządcza;
7. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
8. analiza ekonomiczna;
9. zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;
10. sprawozdawczość i rewizja finansowa.

IV prawno-biznesowa:
1. prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej;
2. prawno-karna ochrona obrotu gospodarczego;
3. prawo podatkowe w działalności gospodarczej;
4. finansowanie przedsięwzięć biznesowych;
5. praktyczne aspekty administracyjno-rachunkowej obsługi biznesu;
6. umowy w obrocie gospodarczym;
7. negocjacje i mediacje w obrocie gospodarczym;
8. arbitraż gospodarczy.

_______________________________________________________________________________

Organizacja studiów
Studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) odbywają się w formie zjazdów weekendowych, najczęściej dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w piątkowe popołudnia, soboty oraz niedziele. Harmonogram zjazdów podawany jest do wiadomości studentów w systemie e-dziekanat na początku roku akademickiego.

zapisz-sie

Studia licencjackie na kierunku administracja - czesne

I rok
liczba rat w semestrze cena przed rabatami cena po rabatach dla osób zrekrutowanych do 30.09.2021 termin płatności
1 rata 2 460 zł 2 160 zł jednorazowo do 15.10.2021 r. i  15.03.2022 r.
6 rat 2 460 zł

6 x 410 zł

2 160 zł

6 x 360 zł

I semestr do 15. każdego miesiąca, od października 2021 r. do marca 2022 r.

II semestr do 15. każdego miesiąca, od kwietnia 2022 r. do września 2022 r.

Wpisowe 400 zł 0 zł

 

II rok
liczba rat

w semestrze

wysokość opłat termin płatności
1 rata 2 450 zł jednorazowo do 15.10.2022 r. i 15.03.2023 r.
5 rat 2 450 zł

5 x 490 zł

I semestr do 15. każdego miesiąca, od października 2022 r. do lutego 2023 r.

II semestr do 15. każdego miesiąca, od marca 2023 r. do lipca 2023 r.

 

III rok
liczba rat

w semestrze

wysokość opłat termin płatności
1 rata 2 700 zł jednorazowo do 15. 10. 2023 r.
5 rat 2 700 zł

5 x 540 zł

I semestr do 15. każdego miesiąca, od października 2023 r. do lutego 2023 r.

II semestr do 15. każdego miesiąca, od marca 2024 r. do lipca 2024 r.

opłata graduacyjna 200 zł do 31 maja 2024 r.

Całość czesnego na III roku powinna być uiszczona na 2 tygodnie przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej; jeżeli obrona ma się odbyć w terminie zerowym w czerwcu, Student winien uiścić do 05 czerwca dwie raty: czerwcową i lipcową.

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Stypendia

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej  – stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne. Stypendia wynoszą średnio od 400 do 600 zł miesięcznie. Każdy student może składać wnioski na więcej niż jeden rodzaj stypendium. Dzięki czemu wysokość otrzymanego świadczenia może wynosić nawet 1000 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określa Regulamin świadczeń dla studentów.

Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich (najlepszym absolwentom studiów bank umarza część kredytu).

Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia I stopnia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości. Warunki przyjęć na studia określają Zasady i i tryb przyjmowania na studia.

Aby zapisać się na studia należy skorzystać z formularza e-rekrutacji  i złożyć wszystkie wymagane dokumenty:
1. podanie rekrutacyjne (dostępne po uzupełnieniu danych w systemie e-rekrutacja);
2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
3. dwie fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Dokumenty należy dostarczyć do Rektoratu Uczelni (pok. nr 17, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin).

Akademik i Bistro

Studenci WSAP mają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych. Oferujemy 30 miejsc noclegowych w pokojach dwu i trzyosobowych. Dysponujemy słonecznymi pokojami z balkonem i łazienką. W każdym pokoju znajduje się telewizor. Więcej informacji.

Oferujemy również pyszne, domowe obiady. Codziennie są do wyboru 3 dnia, w tym wege! Więcej informacji.