Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia I stopnia

Tryb studiów: niestacjonarny (zaoczny) oraz stacjonarnym (dziennym).

Profil kształcenia: praktyczny.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat.

Liczba punktów ECTS: 180.

Wykładowcy: prawnicy, sędziowie, specjaliści pracujący w organach administracji państwowej.

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl


Studia licencjackie, kierunek administracja – podstawa programowa:


plan studiów licencjackich na rok akademicki 2021/2022

plan studiów licencjackich na rok akademicki 2019/2020

Specjalności:
(warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie grupy w liczbie nie mniejszej niż 25 osób)
I administracja publiczna:
1. informacja publiczna i ochrona danych osobowych;
2. prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa;
3. prawo organizacji międzynarodowych;
4. proces inwestycyjno-budowlany;
5. zatrudnienie cywilnoprawne i administracyjnoprawne;
6. współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego;
7. wprowadzenie do gospodarki komunalnej;
8. europejski samorząd terytorialny.

II administracja wymiaru sprawiedliwości:
1. system wymiaru sprawiedliwości RP;
2. funkcjonowanie i organizacja pracy prokuratury;
3. funkcjonowanie i organizacja pracy sądownictwa;
4. status prawny pracowników sądów i prokuratury;
5. procedura karna;
6. procedura cywilna;
7. korespondencja sądowa;
8. korespondencja prokuratorska.


Organizacja studiów:
Studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) odbywają się w formie zjazdów weekendowych, najczęściej dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w piątkowe popołudnia, soboty oraz niedziele. Harmonogram zjazdów podawany jest do wiadomości studentów w systemie e-dziekanat na początku roku akademickiego.

zapisz-sie

Opłaty

I rok

Ilość rat w roku akademickimWysokośćsposób zapłaty
1 rata5.500 złzgodnie z umową, do 15 października
2 raty2.800 złzgodnie z umową, lub do 15 października i 15 marca
12 rat485 złzgodnie z umową, do 15. dnia miesiąca (od października do września)

II rok

Ilość rat w roku akademickimWysokośćsposób zapłaty
1 rata6.000 złzgodnie z umową, do 5 października lub do 15 października
2 raty3.050 złzgodnie z umową, do 5 października i 5 marca, lub do 15 października i 15 marca
12 rat530 złzgodnie z umową do 5 lub do 15. dnia miesiąca (od października do września)

III rok

Ilość rat w roku akademickimWysokośćsposób zapłaty
1 rata6.500 złzgodnie z umową, do 5 października lub do 15 października
2 raty3.300 złzgodnie z umową, do 5 października i 5 marca, lub do 15 października i 15 marca
12 rat682 złzgodnie z umową, do 5., lub do 15. dnia miesiąca (od października do lipca)

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Stypendia

Zostając studentem WSAP na kierunku Administracja studia I stopnia można korzystać z szerokiej pomocy stypendialnej  – stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne. Stypendia wynoszą średnio od 400 do 600 zł miesięcznie. Każdy student może składać wnioski na więcej niż jeden rodzaj stypendium. Dzięki czemu wysokość otrzymanego świadczenia może wynosić nawet ponad 1000 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określa Regulamin świadczeń dla studentów.

Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich (najlepszym absolwentom studiów bank umarza część kredytu).

Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia I stopnia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości. Warunki przyjęć na studia określają Zasady i i tryb przyjmowania na studia.

Aby zapisać się na studia należy skorzystać z formularza e-rekrutacji  i złożyć wszystkie wymagane dokumenty:
1. podanie rekrutacyjne (dostępne po uzupełnieniu danych w systemie e-rekrutacja);
2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
3. dwie fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Dokumenty należy dostarczyć do Rektoratu Uczelni (pok. nr 213, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej,ul. Henryka Siemiradzkiego 1A, 71-331 Szczecin).

Za studenta uznaje się osobę, która podpisała umowę o studiowanie oraz złożyła ślubowanie.