Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Pracownia działa na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej,
podmiotów zainteresowanych współpracą z samorządem terytorialnym.
Nasza działalność polega na realizacji:

– badań, analiz, ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zadań publicznych realizowanych przez podmioty administracji samorządowej i rządowej lub na rzecz tych podmiotów;
– szkoleń, studiów podyplomowych dla pracowników administracji publicznej i sektora prywatnego współpracującego z podmiotami publicznymi.
Pracownia przygotowana jest do prowadzenia analiz społecznych, badań ewaluacyjnych i badań opinii publicznej dotyczących m.in.:
– Zbierania opinii na temat bieżących wydarzeń politycznych, problemów społecznych, problemów regionu;
– Pomiaru zaufania i poparcia dla organów administracji publicznej, instytucji politycznych, przedstawicieli administracji i polityków;
– Badania wizerunku polityków oraz instytucji w opinii publicznej;
– Analizy kierunków zmian opinii i postaw;
– Kompleksowych badań ewaluacyjnych różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć.
– Monitorowania skuteczności prowadzonych kampanii społecznych i politycznych;
– Monitorowania przebiegu inicjatyw lokalnych;
– Testowania materiałów promocyjnych i propagandowych (hasła, ulotki, logo itp.).
– Sondaży przedwyborczych
Działalność Pracowni opiera się na łączeniu doświadczeń osób pracujących w samorządzie, z wiedzą akademicką. Współpracują z nią przedstawiciele nauki, ale i praktycy z administracji samorządowej i rządowej oraz przedstawiciele podmiotów gospodarczych. Prowadzone badania dotyczą problemów społecznych, funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Pracownia Badań Społecznych i Samorządowych WSAP powstała w celu rzetelnego i merytorycznego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, opartych na badaniach, ale i partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie. Pracownia dąży do stworzenia profesjonalnych (instytucjonalnych i proceduralnych) ram prowadzenia badań i ekspertyz społecznych przede wszystkim w skali Pomorza Zachodniego. Poziom lokalny i regionalny jest trudno uchwytny z perspektywy badań ogólnopolskich.

Badania

Nieocenioną pomocą przy podejmowaniu wielu ważnych decyzji jest wnikliwa diagnoza kontekstu społecznego rozważanego problemu.
Od reakcji społeczności lokalnych, zachowań petentów, także personelu instytucji i organizacji, poglądów elit politycznych i opiniotwórczych zależy często powodzenie planowanych przedsięwzięć. Zbiorowości tych z kolei dotyczą skutki podjętych decyzji.
Informacji o tej problematyce mogą dostarczyć badania prowadzone przez Pracownię.

Pracownia prowadzi badania na bazie koncepcji metodologicznych wypracowanych przez doświadczonych badaczy współpracujących z WSAP pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Gorzko.
Punktem wyjścia pracy Pracowni jest dogłębne zrozumienie intencji i potrzeb Klienta. Na tej podstawie powstaje projekt badania, które dostarczy wiedzy najbardziej przydatnej w planowanych decyzjach.

Unikamy opierania się wyłącznie na deklaracjach rozmówców odnośnie tego, co myślą i czują. Istotne jest dotarcie do rzeczywistych doświadczeń badanych.

To do badacza należy powiązanie istotnych elementów i stworzenie ogólnego obrazu sytuacji – od badanych nie oczekuje się, że dostarczą wprost odpowiedzi na pytanie badawcze.

Za raport z badań nie uważamy kilku „suchych” tabelek z liczbami. Metodologia nakazuje zwracać uwagę na uwarunkowania i zależności pomiędzy zjawiskami.

Staramy się, aby wnioski i rekomendacje były formułowane w języku Klienta i brały pod uwagę ograniczenia, w jakich działa i zasoby, jakimi dysponuje.

Badania mogą dotyczyć opinii zarówno „przeciętnych mieszkańców”, ale także elit zawodowych, politycznych, opiniotwórczych. Mogą być przeprowadzone na reprezentatywnych próbach losowych, jak i na próbach celowych.

Badania mogą być organizowane w zależności od potrzeb zarówno w skali regionu, jak i na mniejszym obszarze – w gminie, miejscowości czy też w instytucji.

Stosowane metody

BADANIA ILOŚCIOWE
Sondaż ad hoc– badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie osób o dowolnie dobranej charakterystyce, próbie gospodarstw domowych lub instytucji (np. firm, oddziałów urzędu itp.). Informacje zbierane są na podstawie odpowiednio opracowanego kwestionariusza wywiadu przez przeszkolonych ankieterów. Wyniki badań kodowane są w postaci zbioru danych i poddawane zaawansowanym analizom statystycznym.
Wywiady telefoniczne– krótkie sondaże prowadzone przez telefon na próbach celowych.
Desk research– analizy wykorzystujące istniejące dane, będące w dyspozycji instytucji publicznych i prywatnych, zawarte w czasopismach i gazetach, także opublikowane wyniki innych badań.

BADANIA JAKOŚCIOWE
Indywidualne wywiady pogłębione – indywidualne wywiady pozwalające na dotarcie do emocjonalnych i motywacyjnych wzorów zachowań.
Wywiady grupowe – badanie przeprowadzane w kilku 6-12 osobowych grupach dobranych metodą celową. Technika ta sprzyja spontanicznym i szczerym wypowiedziom badanych pozwalając ujawnić poglądy nieuświadamiane na co dzień lub nawet celowo ukrywane.
Obserwacja uczestnicząca– uporządkowana rejestracja zachowań ludzi w warunkach naturalnych. Badacz przyjmuje jedną z ról typowych dla obserwowanej społeczności i bierze aktywny udział w obserwowanych sytuacjach. Badanie takie pozwala zrozumieć motywy postępowania osób badanych, rozpoznać kształt środowiska, w którym one działają.
Case study– studium przypadku polega na dogłębnej analizie pojedynczego zdarzenia, grupy, środowiska, instytucji. Pozwala rozpoznać złożoność i współzależność czynników aktywnych w sytuacji społecznej.