Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

studia realizowane z Partnerem:

TUVNTW_png_logo

możliwość zdobycia certyfikatu kompetencji TÜV NORD
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001

Studia dla wszystkich, którzy pracują w obszarze ochrony środowiska – szczególnie dla urzędników powiatowych, gminnych czy firm państwowych i komunalnych zajmujących się ochroną środowiska.

Wykładowcy: praktycy, urzędnicy, specjaliści ochrony środowiska.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Absolwenci kierunku administracja ochrony środowiska zdobędą kwalifikacje w zakresie m. in. gospodarowania zasobami środowiska, kreowania polityki proekologicznej, ograniczania obszarów szkodliwej działalności człowieka, podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, a także działań w sytuacjach zagrożenia środowiska, tworzenia projektów i pozyskiwania środków funduszy wspólnotowych Unii Europejskiej oraz rozliczeń finansowych, szacowania szkód środowiskowych i naliczania kar.

Studia podyplomowe administracja ochrony środowiska – wybrane zagadnienia:
1. prawne aspekty ochrony środowiska;
2. procedury w ochronie środowiska;
3. odpowiedzialność publicznoprawna i cywilnoprawna za szkody w środowisku;
4. gospodarka odpadami;
5. gospodarka wodna i zaopatrzenie ludności w wodę;
6. gospodarka komunalna;
7. zarządzanie nieruchomościami;
8. zarządzanie kryzysowe;
9. zagospodarowanie przestrzeni;
10. prawno-międzynarodowe aspekty ochrony środowiska;
11. europeizacja prawa ochrony środowiska.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. podstawowych kategorii ekologicznych i ekonomicznych w prawidłowym analizowaniu gospodarki odpadami;
2. działalności podmiotów realizujących cele ekonomiczne i ekologiczne gospodarki odpadami;
3. procedur w ochronie środowiska czy zarządzania kryzysowego związanego z zagrożeniami środowiskowymi.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w:
1. organach administracji rządowej oraz samorządowej;
2. organizacjach gospodarczych oraz społecznych związanych z administrowaniem ochroną środowiska;
3. instytucjach zajmujących się planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska;
4. podmiotach powołanych do realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i zapobiegających degradacji środowiska naturalnego.

Dodatkowo:
1. istnieje możliwość zdobycia certyfikatu kompetencji TÜV NORD: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 TUV Nord Polska  (kurs płatny dodatkowo);
2. możliwy jest kurs pierwszej pomocy przedmedycznej potwierdzony certyfikatem.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe administracja ochrony środowiska – czesne:
płatność jednorazowa: 5.200,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.650,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 540,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie