fb-icon-tab

ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Studia dla tych, których interesuje praca w wymiarze sprawiedliwości – dla pracowników sądów, prokuratury zakładów karnych, poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz wszystkich instytucji pomocy prawnej a także dla osób, które chciałyby pracować w takich placówkach, albo nimi zarządzać. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów I lub II stopnia.
Wykładowcy – praktycy: prawnicy, sędziowie, pracownicy sądowi. Osoby z wieloletnim doświadczeniem.


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
W ramach studiów Administracja wymiaru sprawiedliwości słuchacze zdobywają wiedzę o systemie wymiaru sprawiedliwości oraz statusie prawnym urzędnika sądowego. Studia pozwalają zdobyć lub poszerzyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych, prokuratury i notariatu.
Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent posiada praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem, zna procedurę karną, cywilną oraz sądowo-administracyjną, ma wiedzę o ustroju adwokatury, radcach prawnych i notariuszach, potrafi sporządzić korespondencję sądową, a także zna zakres ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz zagadnienia związane z administrowaniem środkami materialnymi w wymiarze sprawiedliwości. Tematyka specjalności adresowana jest do osób pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w tzw. sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratur i notariatu. Plany studiów obejmują nie tylko zagadnienia o charakterze teoretycznym, szczególna uwaga zwracana jest na praktyczny wymiar funkcjonowania wspomnianych instytucji.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent studiów podyplomowych Administracja wymiaru sprawiedliwości zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, adwokatura, prokuratura, notariat), a także w organach administracji rządowej i samorządowej, w strukturach gospodarki narodowej, w instytucjach społecznych i socjalnych, w organach administracji skarbowej, w policji, służbach mundurowych oraz w innych agendach państwowych i instytucjach Unii Europejskiej.


Studia podyplomowe – Administracja wymiaru sprawiedliwości – program

LpNazwa bloku/modułu/przedmiotu
1Podstawy prawoznawstwa
2Konstytucyjny system organów państwowych
3System wymiaru sprawiedliwości RP
4Funkcjonowanie i organizacja pracy prokuratury
5Funkcjonowanie i organizacja pracy sądownictwa
6Status prawny pracowników sądów i prokuratury
7Procedura karna
8Procedura cywilna
9Procedura sądowo-administracyjna
10Ustrój adwokatury, radców prawnych i notariatu
11Korespondencja sądowa
12Korespondencja prokuratorska
13Ustrój samorządu terytorialnego
14Instytucje i źródła prawa UE
15Ochrona danych osobowych i informacje niejawne
16Zasady tworzenia pism prawnych i procesowych
17Obsługa klienta i rozwiązywanie konfliktów w pracy

Studia podyplomowe – Administracja wymiaru sprawiedliwości – czesne

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

Forma: studia podyplomoweOPŁATY
Czas trwania: 2 semestryjednorazowa 4 100 zł 3 500 zł
Kontakt:
796 308 468
II raty 2 150 zł 1 850 zł
dziekanat@wsap.szczecin.pl10 rat 440 zł 380 zł
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.
Program studiów może ulec zmianie.

Studia podyplomowe – Administracja wymiaru sprawiedliwości – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Administracja wymiaru sprawiedliwości – szczegółowe informacje

zapisz-sie