Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia kierowane są do osób, które administrują i zarządzają opieką nad osobami starszymi: kierowników, zarządców, i właścicieli domów opieki – domów pogodnej starości. To także studia dla tych, którzy chcą w przyszłości prowadzić taki ośrodek – założyć prywatny dom opieki. Oferta kierowana jest do osób już pracujących w placówkach ochrony zdrowia, placówkach opiekuńczo-leczniczych, w ośrodkach pomocy społecznej oraz administracji publicznej, jak również do tych, którzy planują w nich pracę w przyszłości.

Wykładowcy: praktycy, urzędnicy, specjaliści od zarządzania.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe – administrowanie opieką nad osobami starszymi – wybrane zagadnienia:

Moduł 1. Zarządzanie opieką nad osobami starszymi
1. podstawy zarządzania podmiotami gospodarczymi;
2. polityka personalna w podmiotach leczniczych;
3. decyzje i działania marketingowe w podmiotach leczniczych;
4. zasady prowadzenia gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych;
5. formy organizacyjne opieki nad ludźmi w wieku podeszłym.

Moduł 2. Prawne aspekty postępowania personelu opiekującego się osobą starszą
1. podstawy prawne dla świadczeniodawców realizujących opiekę nad seniorami w systemie ochrony zdrowia;
2. Odpowiedzialność prawna personelu sprawującego opiekę nad osobą starszą.

Moduł 3. Medycyna a pacjent senioralny
1. podstawy geriatrii;
2. choroby wieku podeszłego;
3. pielęgniarstwo geriatryczne;
4. opieka paliatywna nad osobami starszymi.

Moduł 4. Senior w społeczeństwie
1. podstawy gerontologii;
2. społeczna aktywność ludzi starszych;
3. jakość życia w okresie senioralnym;
4. rola państwa i samorządu w opiece nad ludźmi starszymi;
5. polityka społeczna wobec ludzi w wieku podeszłym;
6. uwarunkowania realizacji polityki senioralnej w Polsce;
7. uwarunkowania funkcjonowania wsparcia społecznego seniorów (rola rodziny, opiekunów nieformalnych, pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej);
8. uwarunkowania realizacji zadań systemu ochrony zdrowia w odniesieniu do seniorów: profilaktyka, leczenie, opieka;
9. organizacja żywienia osób starszych w placówkach żywienia zbiorowego m.in. domach opieki, szpitalach;
10. żywienie osób w wieku podeszłym.

Moduł 5. Psychologia z elementami psychogeriatrii
1. psychologia starości i starzenia się;
2. podstawy psychogeriatrii;
3. komunikacja z pacjentem w wieku podeszłym.

Moduł 6. Rehabilitacja seniorów
1. aktywność ruchowa ludzi starszych;
2. podstawy rehabilitacji osób starszych;
3. formy terapii zajęciowej.

Umiejętności i kompetencje:
W trakcie studiów słuchacz zdobędzie umiejętności niezbędne do pracy z osobami starszymi, poparte gruntowną wiedzą gerontologiczną, pedagogiczną i psychospołeczną. Słuchacze zdobędą także podstawowe kompetencje z obszaru administrowania i zarządzania pomocą społeczną dla osób starszych – zarówno w kontekście psychologiczno-pedagogicznym, jak również na płaszczyźnie teorii oraz praktyki organizacji i zarządzania.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów będą dobrze przygotowani do pracy z ludźmi starszymi. Po ich ukończeniu można znaleźć zatrudnienie jako pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, instruktor kulturalno – oświatowy, animator aktywności oraz edukator zdrowia w placówkach zajmujących się opieka nad osobami starszymi. Oferta kierowana jest także do psychologów, socjologów, lekarzy, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej. Szczególnym adresatem studiów jest kadra kierownicza ośrodków pomocy społecznej pragnąca doskonalić swe kompetencje w zakresie zarządzania pomocą społeczną osobom starszym.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe administrowanie opieką nad osobami starszymi – czesne:
płatność jednorazowa: 4.800,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.450,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 500 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie