fb-icon-tab

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA

Partner studiów:

Studia adresowane są do osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę. To także oferta dla dyrektorów firm i instytucji publicznych, oraz prezesów spółek komunalnych.

Absolwentowi Studiów przysługuje prawo do ubiegania się o uprawnienia audytora wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240).

Wykładowcy – prawnicy, audytorzy, doświadczeni prawnicy, praktycy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 769 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza – podstawa programowa:
1. ekonomia sektora publicznego;
2. kontrola zarządcza;
3. system kontroli wewnętrznej;
4. zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym;
5. zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych;
6. zarządzanie jakością w sektorze publicznym;
7. zarządzanie strategiczne w jednostkach sektora finansów publicznych;
8. prawo zamówień publicznych w praktyce;
9. sposoby finansowania zewnętrznego zadań jednostek sektora finansów publicznych;
10. rachunkowość budżetowa;
11. kodeks postępowania administracyjnego;
12. analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych;
13. audyt systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji;
14. dyscyplina finansów publicznych w praktyce;
15. warsztaty z realizacji zadań audytowych (m.in. audyt finansowy, audyt operacyjny, audyt funduszy unijnych, audyt zamówień publicznych, audyt IT).

Umiejętności i kompetencje:
Absolwent studiów będzie potrafił:
1. identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane;
2. dokonywać opisów procesów,
3. gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
4. identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
5. dokonywać wstępnego przeglądu procesów;
6. przygotować plan audytu;
7. przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające);
8. opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
9. sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych;
10. nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
u kończenie studiów pozwala przygotować słuchaczy do sprawowania kluczowych funkcji w jednostkach sektora finansów publicznych. Absolwenci znajdą zatrudnienie w komórkach audytu wewnętrznego przedsiębiorstw i instytucji publicznych lub w firmach zajmujące się audytem zewnętrznym i rewizją gospodarczą.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza – czesne:
płatność jednorazowa: 4 600 zł 4 000 zł
płatność w dwu ratach: 4 700 zł 4 100 zł (2 x 2 050 zł)
płatność w dziesięciu ratach: 4 800 zł 4 200 zł (10 x 420 zł)

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

 

Regulamin promocji na semestr zimowy 2020-2021

Możliwość uzyskania dofinansowania na studia.

 

zapisz-sie