Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Sprawy bezpieczeństwa oraz zarządzania w sytuacjach niepokoju, konfliktów i kryzysów w ostatnim czasie nabierają szczególnego znaczenia. Kwestia zarządzania w sytuacjach kryzysowych nakłada szereg obowiązków na funkcjonariuszy państwowych, a także osoby zatrudnione na różnym szczeblu samorządu terytorialnego.

Wykładowcy: praktycy, prawnicy, specjaliści od zarządzania kryzysowego, pracownicy służb

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – wybrane zagadnienia:
1. prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego;
2. zarządzanie kryzysowe w skali mikro i makro;
3. organizacja bezpieczeństwa publicznego w Polsce;
4. bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne;
5. informacja i sieci informatyczne w systemie bezpieczeństwa narodowego;
6. system bezpieczeństwa w Europie i na świecie;
7. negocjacje w sytuacji kryzysu;
8. zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych – współpraca z mediami;
9. efektywne wykorzystanie sił i środków Policji w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i zbiorowego naruszenia prawa;
10. straż Pożarna w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
11. zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w rejonach dotkniętych sytuacją kryzysową, katastrofą bądź klęską żywiołową;
12. podejmowanie decyzji w zespole zadaniowym;
13. organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania;
14. psychologia sytuacji kryzysowych i stresu.

Umiejętności i kompetencje:
Program skoncentrowany jest na zagadnieniach zarządzania kryzysowego ważnych głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych).
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę z zakresu:
1. przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym;
2. zagadnień związanych w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej (zwalczanie, działania ratownicze);
3. likwidacji skutków sytuacji kryzysowej.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w:
1. wydziałach lub sztabach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
2. instytucjach samorządowych różnych szczebli (Wojewódzkie Sztaby Wojskowe, Jednostki Państwowej Staży Pożarnej i Policji, Straży Miejskiej, Służb Ratunkowych);
3. instytucje związane z reagowaniem kryzysowym.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – czesne:
płatność jednorazowa: 5.600,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.850,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 580,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie