Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Zapraszamy na studia Cyberbezpieczeństwo

 

Studia podyplomowe: Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to studia podyplomowe dostosowane do  obecnie rozwijających się standardów w cyberprzestrzeni. Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacjach z sektora publicznego i prywatnego.

W ramach studiów słuchacze uzyskują podstawową wiedzę z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem, przygotowania systemu cyberbezpieczeństwa w organizacji, jego monitorowania i reagowania na potencjalne incydenty, umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją oraz bezpieczeństwem systemów, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju. Słuchacze będą potrafili współdziałać z organami przestrzegania prawa w zakresie rozpoznania i zgłaszania cyberprzestępczości. Poznają zasady sporządzania dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa oraz prawne aspekty cyberbezpieczeństwa, w tym ochrony informacji poufnych, ochrony danych osobowych. Zyskają wiedzę również z zakresu zasady funkcjonowania krajowego i europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wykładowcy – wybitni praktycy z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym w poszczególnych dziedzinach związanych z oferowaną tematyką kształcenia.

_______________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe  – czesne:
płatność jednorazowa: 5.000,00 zł  
płatność w dwóch ratach: 2 x 2.550,00 zł
płatność w dziesięciu ratach:  10 x 520,00 zł page2image3111779600 page2image3111779904 page2image3111780208 page2image3111780640

Dla chętnych istnieje możliwość realizacji równolegle dwóch kierunku studiów – szczegóły w Dziale Rekrutacji i Dziekanacie Uczelni WSAP Szczecin 

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów.  Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych.
 

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji w  procesie prawidłowego zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacjach z sektora publicznego i prywatnego.  Podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie funkcjonowania (polityki, wdrażania, utrzymania).

Program nauczania łączy problematykę zagadnień z wiedzą z zakresu dziedzin prawa powiązanych z cyberbezpieczeństwem. Został on przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwentka i Absolwent tej specjalności znajdzie pracę lub ugruntuje swoją pozycję zawodową w administracji publicznej oraz organizacjach i firmach prywatnych. Zwiększy szanse na zatrudnienie w różnych dziedzinach sektora publicznego i prywatnego w tym również w strukturach cywilnych i mundurowych.

WYBRANE ZAGADNIENIA KIERUNKU STUDIÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWO:

l. p. nazwa bloku/modułu/przedmiotu forma zal.
1 Społeczeństwo informacyjne. ZO
2     Prawno-karne aspekty cyberbezpieczeństwa. E
3 Organizacja Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. ZO
4 Źródła prawa krajowego w zakresie cyberbezpieczeństwa. ZO
5 Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa. E
6 Cyberbezpieczeństwo usług kluczowych świadczonych zgodnie z ISO 27001, ISO22301, RODO ZO
7 Postępowanie wyjaśniające i dochodzeniowe w przypadku wystąpienia incydentów cyberbezpieczeństwa. E

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP .Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczebności zrekrutowanej grupy liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększaniu.

 

zapisz-sie