Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

! Jedyne takie studia w regionie !

Rozwój społeczeństwa informacyjnego i użycia nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, powoduje szereg zmian społeczno-gospodarczych a rozwój Internetu wpływający na łatwość komunikowania i transmisji danych uważany jest za kluczowy czynnik komunikacji międzyludzkiej. Właśnie jednym z kluczowych elementów tej komunikacji staje się na najbliższe lata rozwój elektronicznej administracji publicznej,  która ma stać się sposobem na zwiększanie efektywności sektora publicznego. Strategie wdrażania e-administracji, zawarte w dyrektywach Komisji Unii Europejskiej, przewidują szereg korzyści wynikających z informatyzacji administracji publicznej. Kluczowe jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego przedsiębiorstw i obywateli, szybszy, efektywny, wygodniejszy, bardziej przejrzysty i tańszy kontakt z jednostkami administracji publicznej.

Założeniami informatyzacji, elektroniczna administracja publiczna powinna
umożliwić: bezpośredni dostęp do dokumentów, nieprzerwany kontakt z urzędem, pozyskanie pełnej informacji, zintegrowanie w jednym oknie różnych czynności, automatyczne sprawdzanie poprawności składanych formularzy, monitorowanie stanu załatwianych spraw, koordynowanie obiegu dokumentów, automatyzację czynności powiadamiania, jednoczesne prowadzenie wielu spraw, tworzenie urzędów uniwersalnych, prowadzenie publicznych zakupów elektronicznych, tworzenie elektronicznych kanałów kontaktu, elektroniczne wyrażanie opinii i zgłaszanie stanowisk, jednokrotne wprowadzanie danych do rejestrów itd.  Informatyzacje administracji publicznej czeka zatem niewątpliwie ogromny rozwój. Ukończenie studiów podyplomowych właśnie w tym kierunku jest doskonałym rozwiązaniem na rozwój kariery zawodowej w strukturach administracji publicznej objętej informatyzacją i cyfryzacją zwiększając tym samy szanse na możliwość awansu i wyższe zarobki.

Wykładowcy studiów podyplomowych na tym kierunku to praktycy, audytorzy, osoby z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem zawodowym.

Rekrutacja trwa !

_______________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe  – czesne:
płatność jednorazowa: 4.800,00 zł 
płatność w  2 ratach: 2 x 2.450,00 zł
płatność w dziesięciu ratach:  10 x 500,00 zł page2image3111779600 page2image3111779904 page2image3111780208 page2image3111780640

Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Twoje studia mogą kosztować 0 złotych.

Studia kierowane są do :

 • kadry wszystkich szczebli sektora publicznego,
 • osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznego zarządzania w instytucjach samorządowych i rządowych,
 • osób które ukończyły studia I (licencjackie) lub II stopnia (magisterskie)

WIEDZA:

W ramach programu Studiów Podyplomowych Informatyzacja i Cyfryzacja Administracji Publicznej realizowane będą zagadnienia:

-Źródła prawa w zakresie informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej

-Elektroniczne postępowanie administracyjne

-Elektroniczny system zarządzania  dokumentacją w administracji

-Systemy teleinformatyczne  w bieżącej pracy urzędu –ujęcie praktyczne

-Ochrona danych osobowych w internecie

-Dostęp do informacji publicznej

-Media społecznościowe w urzędzie

-Praca zdalna a realizacja zadań publicznych

 

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

W ramach tej specjalności studenci zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące:

 1. korzystania z platform i innych narzędzi elektronicznych w realizacji zadań administracji publicznej,
 2. rozpoznawania niebezpieczeństwa związanego z wykorzystywaniem środków komunikacji elektronicznej i systemów teleinformatycznych i właściwie na nie zareagowanie,
 3. postanowienia ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i jej akty wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego, RODO i inne,
 4. zasad udzielania informacji publicznej i budowy BIP,
 5. terminologii oraz procedury związanej` z wykonywaniem spraw administracyjnych w formie dokumentu elektronicznego.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w instytucjach publicznych, urzędach gmin, powiatów, starostw, urzędach centralnych, placówkach oświatowych czy jednostkach mundurowych oraz publicznych i niepublicznych – wszędzie tam gdzie  informacja jest ważną częścią procesu funkcjonowania.

Plan studiów podyplomowych – wybrane zagadnienia:

Informatyzacja i cyfryzacja administracji publicznej edycja I

l. p. nazwa bloku/modułu/przedmiotu forma zal. l. godzin l. p. ECTS    
razem w k ć semestr I semestr II
1. Żródła prawa w zakresie informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej ZO 15 15 4 15
2. Elektorniczne postępowanie administracyjne E 30 10 20 5 30
3. Elektroniczny system zarządzania dokumentacją w administracji publicznej Zo 25 10 15 4 10 15
4. Systemy teleinformatyczne w bieżącej pracy urzędu-ujęcie praktyczne E 15 15 4 15
5. Ochrona danych osobowych w internecie E 15 15 2 15
6. Praca zdalna a realizacja zadań publicznych ZO 10 10 2 10
7. Dostęp do informacji publicznej Zo 15 15 2 15
8. Media społecznościowe w urzędzie Zo 20 20 3 20
9. Biuletyn Informacji Publicznej Zo 6 6 3 6
10. Elektroniczne platformy usług administracji publicznej Zo 6 6 3 6
               razem   157 50 107   32 76 81

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP .Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczebności zrekrutowanej grupy liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększaniu.

zapisz-sie