Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

studia realizowane z Partnerem:

Studia skierowane do: kandydatów na inspektorów ochrony danych osobowych zmierzających do uzyskania uprawnień audytorów wiodących systemu ISO 27001; osób wyznaczonych do wykonywania ustawowych zadań w kontekście RODO i Rozporządzenia KRI, a także PN ISO 27001;  audytorów wewnętrznych organizacji, audytorów wewnętrznych bezpieczeństwa informacji; radców prawnych, adwokatów.

Autor programu i opieka merytoryczna: Jarosław Feliński

Wykładowcy: praktycy, audytorzy, osoby z wieloletnim stażem i doświadczeniem

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl
______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe inspektor ochrony danych osobowych poziom zaawansowany – wybrane zagadnienia:
1. prawne regulacje ochrony danych w działalności organizacji;
2. bezpieczeństwo informacji w świetle wymagań rodziny norm PN-ISO/IEC 2700X – bezpieczeństwo informacji w świetle wymagań normy;
3. funkcjonalność systemów bezpieczeństwa informacji;
4. system zarządzania bezpieczeństwem informacji  w praktyce IODO w świetle wymagań normy PN- ISO/IEC 27001 Preaudyt;
5. metodyka oceny efektywności materiału audytowego, analiza przypadku, wnioski;
6. metodyka oceny efektywności materiału audytowego Praktyczne opracowanie raportu w czasie zjazdu podsumowującego semestr;
7. szacowanie ryzyka przez IODO w jednostce organizacyjnej w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27005;
8. zarządzanie ciągłością działania przez IODO w jednostce organizacyjnej w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 24762:2010;
9. funkcjonalność systemów bezpieczeństwa informacji cz. II;
10. andragogika – w praktyce IODO;
11. komunikacja werbalna i pozawerbalna IODO;
12. komunikacja werbalna – sztuka prezentacji. Wystąpienia indywidualne T- 45’ na podstawie opracowanych materiałów z sem. I i II.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. specjalistycznego profesjonalnego przygotowania do samodzielnego prowadzenia analiz dziedzinowych, szacowania ryzyka i opracowania projektów dokumentacji o potrzebie zachowania ciągłości działania organizacji;
2. podstaw prawidłowej analizy przepisów prawa po nowelizacjach;
3. samodzielnego i krytycznego zastosowania wiedzy w praktyce zarządzania organizacjami o zróżnicowanej wielkości i charakterze działania;
4. podstaw profesjonalnego przygotowania i prowadzenia zajęć na potrzeby organizacji lub działalności na rzecz innych podmiotów (outsourcing);
5. umiejętności i wiedzę wymagane na specjalistycznym stanowisku, niezbędne w relacjach z klientami, będącę podstawą zgodnego z prawem wyjaśniania sytuacji kolizyjnych (skargi, spory, wnioski w zakresie praw do kontroli treści przetwarzanych danych osobowych);
6. zdolności odpowiednio prowadzonej polityki informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
7. kompetencji standaryzacji usług z podmiotami związanymi w obszarach ochrony danych osobowych (wymagania i kontrola dostarczanych usług), etyka pracy administratora/audytora, obiektywizm oceny audytowej, neutralność i niezależność oceny.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w:
1. instytucjach publicznych, urzędach gmin, starostwach, urzędach centralnych, placówkach oświatowych czy jednostkach służby zdrowia;
2. firmach prywatnych wszędzie tam, gdzie są przetwarzane dane osobowe, gdzie informacja jest ważną częścią procesu funkcjonowania.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe inspektor ochrony danych osobowych poziom zaawansowany – czesne:
płatność jednorazowa: 6.400,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 3.250,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 660,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie