fb-icon-tab

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IODO) POZIOM ZAAWANSOWANY

POZIOM ZAAWANSOWANY

Autor programu i opieka merytoryczna: Jarosław Feliński

JEDYNE TAKIE STUDIA NA RYNKU

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA UPRAWNIEŃ AUDYTORA WIODĄCEGO

 

PARTNER

DLA KOGO?

 • Dla kandydatów na inspektorów ochrony danych osobowych zmierzających do uzyskania uprawnień audytorów wiodących systemu ISO 27001;
 • Dla osób wyznaczonych do wykonywania ustawowych zadań w kontekście RODO
  i Rozporządzenia KRI, a także PN ISO 27001;
 • Dla doradców i konsultantów w praktycznym działaniu na rzecz podmiotów trzecich – optymalnie menadżerów bezpieczeństwa informacji (MBI);
 • Dla kierowników  jednostek organizacyjnych, ich zastępców; kierowników komórek organizacyjnych, kierowników komórek obsługi klientów;osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 • Dla audytorów wewnętrznych organizacji, audytorów wewnętrznych bezpieczeństwa informacji;
 • Dla radców prawnych, adwokatów

 

Program umożliwi:

 1. zdobycie umiejętności posługiwania się przepisami prawa w praktycznym ocenianiu zdarzeń – poprzez studium przypadku;
 2. wypracowanie nawyków i sprawności oceny potencjalnych zagrożeń, oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz odpowiedniego reagowania na ryzyko;
 3. zaawansowany zakres rozważań w formie warsztatów przedmiotowych i ćwiczeń;
 4. jakościowo nowy model przygotowania osób funkcyjnych w obszarach nadzoru przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych;
 5. wprowadzenia przedmiotów dotyczących sposobu nauczania osób dorosłych o bezpieczeństwie informacji – andragogika BI oraz praktyki wystąpień publicznych w związku z działaniami zwiększania świadomości użytkowników i społeczeństwa wg RODO.

Nowe zjawiska, nowe zagrożenia i umiejętność prognozowania skutków działań lub zaniechania działań administratorów i inspektorów, warto dostrzegać przez pryzmat interdyscyplinarnego zarządzającego IODO o wysokim potencjale wiedzy, umiejętności  i kompetencji w procesach przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w organizacji.

 

WIEDZA

absolwenci uzyskują:

 1. praktyczne specjalistyczne przygotowanie w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych
  w regulacjach krajowych i międzynarodowych,
 2. niezbędny zakres i poziom wiedzy w zarządzaniu organizacją / organizacjami
  o zróżnicowanych strukturach,
 3. teoretyczne i warsztatowe podstawy metodyki realizacji procesu audytu [wewnętrznego; zewnętrznego],
 4. wiedzę w zgodności z obecnymi potrzebami administratorów, doradztwa specjalistycznego
 5. profilowaną wiedzę specjalistyczną zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, oraz umiejętność poruszania się w perspektywie zmian ustawowych

 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwenci uzyskują:

 1. specjalistyczne profesjonalne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia analiz dziedzinowych, szacowania ryzyka i opracowania projektów dokumentacji o potrzebie zachowania ciągłości działania organizacji,
 2. podstawy prawidłowej analizy przepisów prawa po nowelizacji / – ach,
 3. zdolność samodzielnego i krytycznego zastosowania wiedzy w praktyce zarządzania organizacjami 
  o zróżnicowanej  wielkości i charakterze działania,
 4. podstawy profesjonalnego przygotowania i prowadzenia zajęć na potrzeby organizacji, lub działalności na rzecz innych podmiotów [ outsourcing],
 5. teoretyczne i praktyczne składniki wiedzy do wypełniania funkcji konsultanta  [doradcy], rozwój zawodowy,

 

KOMPETENCJE

absolwenci uzyskują:

 1. umiejętności i wiedzę wymaganą na specjalistycznym stanowisku niezbędną w relacjach z klientami, będącą podstawą zgodnego z prawem wyjaśniania sytuacji kolizyjnych [skargi, spory, wnioski w zakresie praw do kontroli treści przetwarzanych danych osobowych ],
 2. zdolności odpowiednio prowadzonej polityki informacyjnej na rzecz społeczeństwa, 
 3. kompetencje standaryzacji usług z podmiotami związanymi w obszarach ochrony danych osobowych [wymagania i kontrola dostarczanych usług], etyka pracy administratora  / audytora, obiektywizm oceny audytowej, neutralność i niezależność oceny

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w instytucjach publicznych, urzędach gmin, starostwach, urzędach centralnych, placówkach oświatowych czy jednostkach służby zdrowia oraz firmach prywatnych i publicznych – wszędzie tam gdzie są przetwarzane dane osobowe, gdzie informacja jest ważną częścią procesu funkcjonowania.


Studia podyplomowe – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IODO)

 1. Prawne regulacje ochrony danych w działalności organizacji
 2. Bezpieczeństwo informacji w świetle wymagań rodziny norm PN-ISO/IEC 2700X – bezpieczeństwo informacji w świetle wymagań normy
 3. Funkcjonalność systemów bezpieczeństwa informacji
 4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji  w praktyce IODO w świetle wymagań normy PN- ISO/IEC 27001 Preaudyt
 5. Metodyka oceny efektywności materiału audytowego, analiza przypadku, wnioski
 6. Metodyka oceny efektywności materiału audytowego Praktyczne opracowanie raportu w czasie zjazdu podsumowującego semestr
 7. Szacowanie ryzyka przez IODO w jednostce organizacyjnej w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27005
 8. Zarządzanie ciągłością działania przez IODO w jednostce organizacyjnej w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 24762:2010
 9. Funkcjonalność systemów bezpieczeństwa informacji cz. II
 10. Andragogika – w praktyce IODO
 11. Komunikacja werbalna i pozawerbalna IODO
 12. Komunikacja werbalna – sztuka prezentacji. Wystąpienia indywidualne T- 45’ na podstawie opracowanych materiałów z sem. I i II

Program studiów może ulec zmianie.

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.


Czesne na kierunku INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IODO) POZIOM ZAAWANSOWANY

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

 

 
Forma: studia podyplomowe OPŁATY
Czas trwania: 2 semestry jednorazowa 5 800 zł / 5 200 zł
Kontakt:  796 308 468 II raty 2 957 zł / 2 657 zł
 dziekanat@wsap.szczecin.pl 10 rat 610 zł 550 zł

 

Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Inspektor Ochrony Danych Osobowych_poziom zaawansowany – szczegółowe informacje

zapisz-sie