Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

Wykładowcy: sędziowie sądu pracy, specjaliści prawa pracy, doświadczeni prawnicy, kadrowcy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe kadry i płace – wybrane zagadnienia:
1. umowy o pracę, rodzaje umów;
2. nawiązanie stosunku pracy;
3. sposoby i zmiany warunków pracy i płacy;
4. ochrona stosunku pracy i jego rozwiązanie;
5. zatrudnienie członków zarządu w spółkach kapitałowych;
6. ochrona danych osobowych w służbach kadrowych;
7. bezpieczeństwo i higiena pracy i kontrole w zakładzie pracy;
8. dokumentacja kadrowa z uwzględnieniem kompetencji i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
9. odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawom pracownika. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy;
10. czas pracy, urlopy, zwolnienia i uprawnienia rodzicielskie;
11. regulaminy i wewnętrzne akty prawa (rekrutacja i odpowiedzialność pracownicza);
12. mobbing i dyskryminacja – przeciwdziałanie;
13. systemy kadrowo – płacowe oraz Płatnik;
14. systemy wynagrodzeń i zasady naliczania;
15. cechy i zasady rozliczania umów cywilnoprawnych;
16. zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON;
17. płace listy płac i ewidencja księgowa;
18. rozliczenia pracownicze – chorobowe i podróże służbowe;
19. ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
20. podatek dochodowy.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. prawa pracy,
2. prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń.
Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym, nabywa umiejętność samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w zespole kadrowo-płacowym.

______________________________________________________________________________________________________

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci znajdą zatrudnienie jako osoby zajmujące się sprawami kadrowymi i płacami w firmach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych czy instytucjach oświaty.

Studia podyplomowe kadry i płace – czesne:
płatność jednorazowa: 5.300,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.700,00 zł
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 550,00 zł

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie