Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia dla tych kandydatek i kandydatów, którzy pracują, bądź chcą pracować w administracji publicznej, w urzędach, samorządach, oraz komórkach prawnych prywatnych podmiotów i organizacji pozarządowych, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia i przyjmowania aktów prawnych, a także wiedza o przebiegu samego procesu legislacyjnego. Studia podyplomowe  legislacja administracyjno-samorządowa polecane są szczególnie osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces tworzenia aktów prawa – pracownikom biur rad gminy i miasta, powiatów, komórek prawnych, a także tym którzy mają do czynienia ze stanowieniem prawa na szczeblu lokalnym lub w swojej organizacji. Szczególne wymagania stawiane legislatorom oraz pracownikom samorządów i osobom reprezentującym  organizacje społeczne, rosnąca liczba wydawanych aktów pranych i stopień skomplikowania naszego systemu prawnego sprawiają, że poszukiwane są osoby posiadające wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie legislacji.

Wykładowcy: prawnicy, sędziowie, autorzy komentarzy prawnych, urzędnicy, praktycy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe legislacja administracyjno-samorządowa – wybrane zagadnienia:
1. wstęp do prawoznawstwa;
2 .źródła prawa RP;
3. źródła prawa UE;
4. kompetencje legislacyjne podmiotów administracji publicznej;
5. zasady języka prawnego;
6. zasady techniki prawodawczej;
7. redagowanie tekstu aktu prawnego;
8. ogłaszanie i notyfikacja aktów prawnych;
9. kontrola procesu legislacyjnego;
10. projektowanie aktów prawa miejscowego;
11. sporządzanie szczególnych samorządowych aktów normatywnych;
12. proces legislacyjny w Polsce;
13. orzecznictwo SN, NSA i TK;
14. kodeksy etyki.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. zakresu przebiegu procesu legislacyjnego,
2. umiejętności tworzenia przepisów prawnych.
Studia rozwijają także umiejętność tworzenia precyzyjnych, zrozumiałych i przejrzystych aktów prawnych pod względem językowym, tak by uniknąć w przyszłości błędów językowych i interpretacyjnych tworzonego prawa.

Perspektywy zawodowe:
absolwent specjalności jest przygotowany do pracy urzędniczej w instytucjach administracji państwowej, a także w organizacjach pozarządowych i prywatnych przedsiębiorstwach.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe kadry i płace – czesne:
płatność jednorazowa: 4.900,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.500,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 510,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie