Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Zajmujesz się funduszami, pracujesz w administracji samorządowej lub firmie!

Chcesz realizować ciekawe zadania w ramach projektów i funduszy jednostek samorządu terytorialnego?

Zapraszamy na studia.
Studia podyplomowe: Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego

Studia dedykowane są pracownikom samorządowym lub osobom, które zainteresowane są pracą w samorządzie i chcą specjalizować się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych lub współpracują z firmami realizującymi zlecenia dla jednostek samorządu terytorialnego. W ramach studiów podyplomowych uczestnicy posiądą umiejętność nie tylko wyszukiwania źródeł finansowania w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 ze środków regionalnych, ale także tych zarządzanych bezpośrednio przez instytucje UE. Istotnym elementem będzie także wskazania źródeł finansowania z programów rządowych lub innych organizacji międzynarodowych. Drugi obszar tych studiów to pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej metodologii przygotowania wniosku aplikacyjnegoi prawidłowego posługiwania się językiem projektowym. Po zakończeniu tych studiów, uczestnik będzie miał wiedzę i umiejętności do samodzielnego poszukiwania i przygotowywania wniosków aplikacyjnych.

Ważne informacje dla słuchaczy studiów:

Nowy budżet UE dedykowany dla Polski wynosi blisko 140 mld euro.
Samorządy mogą aplikować także o środki z funduszy norweskich, EBI, czy innych organizacji międzynarodowych.
Studia podyplomowe zostały przygotowane z myślą o obecnych i przyszłych pracownikach samorządowych specjalizujących się lub chcących zmienić swój profil w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Wykładowcy – prawnicy, praktycy z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem zawodowym w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i źródeł finansowania ze środków regionalnych oraz Unii Europejskiej.

_______________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe  – czesne:
płatność jednorazowa: 4.900,00 zł 
płatność w dwóch ratach: 2 x 2.500,00 zł
płatność w dziesięciu ratach:  10 x 510,00 zł page2image3111779600 page2image3111779904 page2image3111780208 page2image3111780640page2image3111780944 page2image3111781248

Dla chętnych istnieje możliwość realizacji równolegle
dwóch kierunku studiów podyplomowych – szczegóły w Dziale Rekrutacji i Dziekanacie Uczelni WSAP Szczecin

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych.

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego zarządzania projektem, metodologii przygotowania wniosków aplikacyjnych, budżetu projektu, oceny formalnej i merytorycznej projektu, rozliczania i trwałości projektu w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie ich podejmowania, zarówno przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu projektu. Program nauczania łączy problematykę zagadnień z wiedzą z zakresu dziedzin prawa powiązanych z zarządzaniem projektami. Został on przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent tej specjalności znajdzie pracę lub ugruntuje swoją pozycję zawodową w administracji publicznej i w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto absolwenci mogą z powodzeniem pracować w instytucjach zajmujących się poszukiwaniem i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania w tym funduszy Unijnych.

WYBRANE ZAGADNIENIA KIERUNKU STUDIÓW :

l. p. nazwa bloku/modułu/przedmiotu forma zal.
1. Zarządzanie projektem. ZO
2. Budżet projektu. ZO
3. Metodologia przygotowywania wniosku aplikacyjnego E
4. Fundusze europejskie na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. ZO
5. Ocena formalna i merytoryczna projektu. ZO
6. Ustawa wdrożeniowa na lata 2021 – 2027: ujęcie praktyczne ZO
7. Procedura odwoławcza od decyzji instytucji oceniającej E
8. Ewaluacja i monitoring realizowanych projektów ZO
9. Rozliczenie i trwałość projektu ZO

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP .Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczebności zrekrutowanej grupy liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększaniu.

WSAP W SZCZECINIE

DZIEŃ DOBRY, DOBRY KIERUNEK!

zapisz-sie