Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia nie tylko dla kadrowych. Wszystko co trzeba wiedzieć o zatrudnianiu, zwalnianiu, o urlopach, wymiarze czasu pracy.

Wykładowcy: sędziowie sądu pracy, specjaliści prawa pracy, doświadczeni prawnicy, kadrowcy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe prawo pracy – wybrane zagadnienia:
1. umowy o pracę, rodzaje umów;
2. nawiązanie stosunku pracy;
3. sposoby i zmiany warunków pracy i płacy;
4. ochrona stosunku pracy i jego rozwiązanie;
5. zatrudnienie członków zarządu w spółkach kapitałowych;
6. ochrona danych osobowych w służbach kadrowych;
7. bezpieczeństwo i higiena pracy i kontrole w zakładzie pracy;
8. dokumentacja kadrowa z uwzględnieniem kompetencji i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
9. odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawom pracownika. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy;
10. czas pracy, urlopy, zwolnienia i uprawnienia rodzicielskie;
11. regulaminy i wewnętrzne akty prawa (rekrutacja i odpowiedzialność pracownicza);
12. mobbing i dyskryminacja – przeciwdziałanie;
13. systemy kadrowo – płacowe oraz Płatnik;
14. elementy prawa cywilnego, w tym zatrudnienie cywilnoprawne;
15. podstawowe zasady prawa pracy;
16. wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia;
17. prawo pracy w przepisach szczególnych;
18. rozpatrywanie sporów o roszczenie ze stosunku pracy;
19. przedawnienie roszczeń.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Umiejętności i kompetencje:
Uczestniczenie w studiach umożliwi właściwe stosowanie poszczególnych regulacji prawa pracy w codziennej pracy. Osoby prowadzące zajęcia przedstawią słuchaczom podstawy prawne i pragmatyczne wskazówki dotyczące, między innymi, podstawowych problemów we współczesnym prawie pracy: zawierania umów cywilno – prawnych zamiast umów o pracę (tzw. umowy śmieciowe), zarządzania czasem pracy (elastyczne instytucje czasu pracy), wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, urlopów pracowniczych. Ponadto wskazane zostaną sposoby współpracy z instytucjami i organami zajmującymi się nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy (inspektorzy pracy, powiatowe urzędy pracy, sądy pracy).

______________________________________________________________________________________________________

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci znajdą zatrudnienie jako osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w firmach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych czy instytucjach oświaty.

Studia podyplomowe prawo pracy – czesne:
płatność jednorazowa: 5.300,00 zł 
płatność w dwóch ratach: 2 x 2.700,00 zł
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 550,00 zł

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie