fb-icon-tab

PRAWO PRACY

Studia nie tylko dla kadrowych. Wszystko co trzeba wiedzieć o zatrudnianiu, zwalnianiu, o urlopach, wymiarze czasu pracy.

Najlepsi specjaliści z zakresu prawa pracy, przykłady, orzeczenia, casusy. Warsztaty i omawianie konkretnych przypadków – rozwiązywanie konkretnych problemów.
Kompendium wiedzy dla każdego pracodawcy.

Wykładowcy – sędziowie sądu pracy, specjaliści prawa pracy, doświadczeni prawnicy – praktycy.


Studia są przeznaczone w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych.

WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:
1. Dyscyplina finansów publicznych
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Wybór oferty najkorzystniejszej, przesłanki wykluczenia i odrzucenia
4. Umowy w sprawach zamówień publicznych

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie ich podejmowania, zarówno przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania.
Program nauczania łączy problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych), zarządzania projektami oraz technik negocjacyjnych. Został on przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent tej specjalności znajdzie pracę w administracji rządowej i w jednostkach samorządu terytorialnego – podstawowych podmiotach zobowiązanych do dokonywania zamówień. Ponadto absolwenci mogą z powodzeniem pracować w spółkach zajmujących się poszukiwaniem lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych, zarządzaniem portami lotniczymi i morskimi, energetycznymi i wodociągowymi, publicznym transportem i pocztowymi, które również są zobowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz w przedsiębiorstwach prywatnych, które oferują swoje usługi na rynku zamówień publicznych.


Studia podyplomowe – prawo pracy – program

 1. Umowy o pracę, rodzaje umów
 2. Nawiązanie stosunku pracy
 3. Sposoby i zmiany warunków pracy i płacy
 4. Ochrona stosunku pracy i jego rozwiązanie
 5. Zatrudnienie członków zarządu w spółkach kapitałowych
 6. Ochrona danych osobowych w służbach kadrowych
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy i kontrole w zakładzie pracy
 8. Dokumentacja kadrowa z uwzględnieniem kompetencji i kontroli Państwowej
  Inspekcji Pracy
 9. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawom pracownika. Nadzór i kontrola
  przestrzegania prawa pracy
 10. Czas pracy, urlopy, zwolnienia i uprawnienia rodzicielskie
 11. Regulaminy i wewnętrzne akty prawa (rekrutacja i odpowiedzialność pracownicza)
 12. Mobbing i dyskryminacja – przeciwdziałanie
 13. Systemy kadrowo – płacowe oraz Płatnik
 14. Elementy prawa cywilnego, w tym zatrudnienie cywilnoprawne
 15. Podstawowe zasady prawa pracy
 16. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 17. Prawo pracy w przepisach szczególnych
 18. Rozpatrywanie sporów o roszczenie ze stosunku pracy
 19. Przedawnienie roszczeń

Studia podyplomowe – prawo pracy – czesne

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP. Program może ulec zmianie.

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej w zakładce „kandydaci -> studia podyplomowe

Czas trwania: 2 semestry
Kontakt: 796 308 468
dziekanat@wsap.szczecin.pl

 • Jednorazowo: 4 400 zł / 3 800 zł
 • Dwie raty: 2 300 zł / 2 000 zł
 • Dziesięć rat: 490 zł 410 zł

Studia podyplomowe – prawo pracy – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – prawo pracy – szczegółowe informacje

zapisz-sie