Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia adresowane są do osób, które ze względu na zajmowane stanowisko lub obowiązki zawodowe odczuwają potrzebę zdobycia lub rozwoju wiedzy o relacjach międzyludzkich w miejscu pracy.

Wykładowcy: doświadczeni prawnicy, psychologowie, marketingowcy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe psychologia menedżerska – wybrane zagadnienia:
1. autoprezentacja i autodiagnoza (relacje jednostki z innymi);
2. radzenie sobie ze stresem, zarządzanie stresem;
3. tworzenie zespołu – warsztaty;
4. wywieranie wpływu społecznego – psychologia wywierania wpływu, perswazji i obrona przed manipulacją;
5. zarządzanie zmianą;
6. zarządzanie strategiczne;
7. zarządzanie karierą;
8. komunikowanie w grupie – warsztaty;
9. negocjacje w biznesie;
10. problemy w zespole, podejmowanie decyzji – warsztaty;
11. psychologia organizacji i zarządzania (motywacja, typy osobowości, zarządzanie);
12. psychologia reklamy i konsumenta;
13. zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. analizy sytuacji kadrowej w zakładzie pracy;
2. autoprezentacji i zarządzania kapitałem ludzkim;
3. skutecznego budowania zespołu i motywowania pracowników;
4. rozwiązywania konfliktów;
Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które aktualnie zajmują stanowiska kierownicze (zarządzający, menedżerowie, liderzy zespołów) lub planują awans na takie stanowisko. Grupą, która szczególnie powinna być zainteresowana studiami są szefowie zespołów technicznych i produkcyjnych, inżynierowie, gdyż ukończone przez nich studia nie obejmowały szczegółowych zagadnień psychologicznych i dotyczących zarządzania zespołem ludzi.

______________________________________________________________________________________________________

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci znajdą zatrudnienie jako osoby zajmujące się sprawami kadrowymi, w firmach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych jako specjaliści od budowania zespołów i efektywnego planowania pracy.

Studia podyplomowe HR manager – czesne:
płatność jednorazowa: 6.600,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 3.350,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 680,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie