Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia przeznaczone są dla przyszłych i obecnych pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji.

Wykładowcy – prawnicy, autorzy komentarzy prawnych, urzędnicy, praktycy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe administracja publiczna – wybrane zagadnienia:
1. wstęp do prawoznawstwa;
2. ustrój RP;
3. elementy prawa cywilnego;
4. prawo administracyjne;
5. postępowanie administracyjne;
6. prawo samorządowe;
7. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz elementy prawa urzędniczego;
8. zamówienia publiczne;
9. finanse publiczne;
10. system podatkowy;
11. prawo gospodarcze.
12. elementy statystyki w administracji publicznej;
13. informacja publiczna i ochrona danych osobowych;
14. praktyka kierowania urzędem;
15. informatyka w administracji.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej;
2. zakresu ustroju i zadań administracji rządowej centralnej i terenowej oraz samorządowej, prawa publicznego gospodarczego czy finansów publicznych,
3. w ramach ćwiczeń w pracowni komputerowej słuchacz zdobędzie kwalifikacje z zastosowań technologii informatycznych w administracji publicznej, czy techniki prawodawczej.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
absolwent specjalności jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe administracja publiczna – czesne:
płatność jednorazowa: 4.800,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.450,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 500,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie