Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

studia realizowane z Partnerem:

TUVNTW_png_logo

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

możliwość zdobycia certyfikatu kompetencji TÜV NORD wg normy ISO 45001


Studia dla wszystkich osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za stan BHP i nadzorujących funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dla tych którzy chcą uzyskać nową specjalność zawodową. Polecane także specjalistom ds. kadr – jako uzupełnienie kwalifikacji.

Studia dają uprawienia do pracy na stanowiskach specjalisty i inspektora ds. bhp określone w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowują słuchaczy do obejmowania stanowisk w zakładowych służbach BHP oraz do prowadzenia działalności własnej w zakresie nadzoru nad warunkami BHP.

Wykładowcy: specjaliści prawa pracy i BHP, strażacy, inspektorzy PIP, praktycy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

___________________________________________________________________________________

W ramach specjalności studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie prawa i ochrony pracy, wypadków i chorób zawodowych, metod oceny ryzyka zawodowego, sposobów komunikacji pracowników o zdarzeniach potencjalnie niebezpiecznych i kształtowania wśród zatrudnionych świadomości ryzyka związanego z ignorowaniem przepisów BHP.
Ważnym jest również przygotowanie absolwentów studiów do działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, a przez to do podniesienia ogólnego stanu świadomości społecznej w problematyce dotyczącej BHP w środowisku pracy.

Studia podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy – wybrane zagadnienia:
1. prawo pracy
2. zagrożenia w środowisku pracy;
3. wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy;
4. techniczne bezpieczeństwo pracy;
5. zadania i organizacja służby BHP;
6. pierwsza pomoc przedmedyczna (certyfikat Emergency First Rensponse);
7. wypadki przy pracy i choroby zawodowe;
8. ochrona przeciwpożarowa;
9. profilaktyka lekarska;
10. podstawy ergonomii;
11. ocena i zarządzanie ryzykiem zawodowym;
12. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
13. organizacja i metodyka szkoleń BHP.

Umiejętności i kompetencje:
Absolwenci potrafią przeprowadzić kontrole przestrzegania przepisów bhp, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bhp oraz ergonomii, badać i dokumentować okoliczności oraz przyczyny wypadków przy pracy i podejmować działania profilaktyczne, a także przeprowadzić szkolenia okresowe i instruktażowe pracowników w zakresie bhp.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w:
1. służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie;
2. służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.

Dodatkowo:
1. istnieje możliwość zdobycia certyfikatu kompetencji TÜV NORD:  Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001  (kurs jest dodatkowo płatny);
2. w ramach studiów podyplomowych kurs pierwszej pomocy przedmedycznej potwierdzony certyfikatem.

___________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy – czesne:
płatność jednorazowa: 4.600,00 zł
płatność w dwu ratach: 2 x 2.350,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 480,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie