Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia skierowane są zarówno do kandydatów na członków rad nadzorczych, przygotowujących się do egzaminu państwowego, jak i osób pełniących funkcję członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, pragnących pogłębić i usystematyzować swą wiedzę, jak i szukających nowych rozwiązań dla organizacji, w której już funkcjonują. Program studiów zawiera pełen zakres tematyczny wynikający z treści art. 21 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259, z późn. zm.) – jest zgody z treściami egzaminu dla członków rad nadzorczych.

Wykładowcy: praktycy, urzędnicy, prawnicy, sędziowie, specjaliści prawa pracy, menedżerowie dużych spółek.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe dla członków i kandydatów na członków rad nadzorczych – wybrane zagadnienia:

Moduł I
1. prawo cywilne:
– zagadnienia z zakresu prawa materialnego oraz procesowego;
– zasada swobody umów oraz kształtowania stosunku prawnego;
– odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa.
2. prawo spółek handlowych:
– zagadnienia dot. powstawania i funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych;
– odpowiedzialność członków rad nadzorczych w świetle aktualnych uregulowań prawnych oraz orzecznictwa;
– formy łączenia i przekształcania spółek;
– zróżnicowanie z uwagi na podmiot kontrolny
– spółki Skarbu Państwa;
– spółki giełdowe;
– zasady powoływania, odwoływania i bieżącego funkcjonowania organów spółki (stosunek prawny łączący ze spółką, zasady wynagradzania);
– standardy pracy członków rad nadzorczych.
3. prawo gospodarcze:
– pomoc publiczna (m.in. aktualny stan prawny, zasady przyznawania, podmioty monitorujące i nadzorujące, celowość i limit);
– Skarb Państwa i mienie publiczne (zasady gospodarowania i zarządzania, regulacje szczególne- prawo zamówień publicznych, prawo finansów publicznych i zasady ich dyscypliny; organy i podmioty odpowiedzialne);
– swoboda prowadzenia działalności gospodarczej;
– komercjalizacja i prywatyzacja oraz restrukturyzacja przedsiębiorstw;
– prawo układowe i upadłościowe.
4. prawo pracy:
– podstawowe obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika;
– zbiorowe prawo pracy, związki zawodowe, postępowanie w restrukturyzacji.

Moduł II:
1. finanse przedsiębiorstw:
– rynek kapitałowy;
– sprawozdawczość finansowa;
– rezerwy kapitałowe;
– planowanie finansowe;
– zagadnienia podatkowe.
2. zarządzanie ryzykiem:
– planowanie strategiczne;
– optymalizacja procesu decyzyjnego;
– inwestycje;
– zarządzanie operacyjne.
3. analiza wielopłaszczyznowa:
– rachunkowość przedsiębiorstwa;
– bilans i rachunek zysków i strat z uwzględnieniem informacji dodatkowych;
– płynność finansowa, zasoby majątkowe, kapitał własny;
– optymalizacja długofalowa;
– relacja kapitału i kosztu;
– komisja rewizyjna;
– kapitał spółki;
– wycena przedsiębiorstwa.
4. audyt i controling:
– rachunkowość zarządcza;
– modele i rodzaje controllingu;
– audyt a nadzór.

Moduł III:
1. prawo gospodarcze w Unii Europejskiej:
– pierwotne i wtórne prawo wspólnotowe;
– swoboda przepływu kapitału, towaru, usług i osób;
– ograniczenia swobód;
– rola precedensu w świetle orzecznictwa ETS;
– transgraniczność;
– wymiana towarów i usług – WNT i WDT a relacje z krajem trzecim.

Moduł IV:
1. Kompetencje interpersonalne:
– sylwetka członka rady nadzorczej;
– kreowanie marki;
– przemówienia publiczne;
– zasady autoprezentacji – postawa mówcy, NLP jako narzędzie kierowania odbiorcą;
– asertywność i komunikatywność.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe dla członków i kandydatów na członków rad nadzorczych – czesne:
płatność jednorazowa: 4 400 zł 3 800 zł
płatność w dwu ratach: 4 500 zł 4 000 zł (2 x 2 000 zł)
płatność w dziesięciu ratach: 4 800 zł 4 200 zł (10 x 420 zł)

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

 

Regulamin promocji

Możliwość uzyskania dofinansowania na studia.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie