fb-icon-tab

STUDIA PODYPLOMOWE DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Studia skierowane są zarówno do kandydatów na członków rad nadzorczych, przygotowujących się do egzaminu państwowego, jak i osób pełniących funkcję członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, pragnących pogłębić i usystematyzować swą wiedzę, jak i szukających nowych rozwiązań dla organizacji, w której już funkcjonują.

Stawiamy na wiedzę praktyków i ekspertów dziedzinowych! Uczestnicy w praktyce poznają obieg dokumentacji w spółce oraz dokumenty stanowiące protokolarne dokumenty posiedzeń.

Program studiów zawiera pełen zakres tematyczny wynikający z treści art. 21 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259, z późn. zm.) – jest zgody z treściami egzaminu dla członków rad nadzorczych.

Z uwagi na szeroki zakres zagadnień, których praktyczna znajomość jest niezbędna
w zarządzaniu każdym przedsiębiorstwem – studia skierowane są także dla:

  • indywidualnych przedsiębiorców,
  • kadry zarządzającej średniego i wysokiego szczebla,

nie tylko w sektorze prywatnym, ale również przedstawicieli administracji publicznej
i jednostek samorządu terytorialnego

Wykładowcy – praktycy, prawnicy, sędziowie, specjaliści prawa pracy, menedżerowie dużych spółek.

Forma: studia podyplomoweOPŁATY (cena uwzględnia już rabat)
Czas trwania: 2 semestryjednorazowa 4 400 zł 3 800 zł
Kontakt:
796 308 468
II raty 2 300 zł 2 000 zł
dziekanat@wsap.szczecin.pl10 rat 480 zł 420 zł

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

Studia podyplomowe – dla członków i kandydatów na członków rad nadzorczych – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – dla członków i kandydatów na członków rad nadzorczych  – szczegółowe informacje

zapisz-sie


PROGRAM STUDIÓW
Studia kończą się egzaminem dyplomowym

 

MODUŁ I  (60 h dyd.)
 

Prawo cywilne

·        Tematyczne zagadnienia z zakresu prawa materialnego oraz procesowego;
·        Zasada swobody umów oraz kształtowania stosunku prawnego;
·        Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa;
 

Prawo

spółek handlowych

·        Zagadnienia dot. powstawania i funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych;
·        Odpowiedzialność członków rad nadzorczych w świetle aktualnych uregulowań prawnych oraz orzecznictwa;
·        Formy łączenia i przekształcania spółek;
·        Zróżnicowanie z uwagi na podmiot kontrolny
·        Spółki Skarbu Państwa;
·        Spółki giełdowe;
·        Zasady powoływania, odwoływania i bieżącego funkcjonowania organów spółki (stosunek prawny łączący ze spółką, zasady wynagradzania);
·        Standardy pracy członków rad nadzorczych;
Prawo gospodarcze ·        Pomoc publiczna (m.in. aktualny stan prawny, zasady przyznawania, podmioty monitorujące i nadzorujące, celowość i limit);
·        Skarb Państwa i mienie publiczne (zasady gospodarowania i zarządzania, regulacje szczególne- prawo zamówień publicznych, prawo finansów publicznych i zasady ich dyscypliny; organy i podmioty odpowiedzialne);
·        Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej
·        Komercjalizacja i prywatyzacja oraz restrukturyzacja przedsiębiorstw;
·        Prawo układowe i upadłościowe;
 

Prawo pracy

·        Podstawowe obowiązki i prawa pracodawcy
i pracownika;
·        Zbiorowe prawo pracy, związki zawodowe, postępowanie w restrukturyzacji;
 

MODUŁ II – (55 h dyd.)

Finanse przedsiębiorstw ·        Rynek kapitałowy;
·        Sprawozdawczość finansowa;
·        Rezerwy kapitałowe;
·        Planowanie finansowe;
·        Zagadnienia podatkowe;
Zarządzanie ryzykiem ·        Planowanie strategiczne;
·        Optymalizacja procesu decyzyjnego;
·        Inwestycje;
·        Zarządzanie operacyjne;
Analiza wielopłaszczyznowa ·        Rachunkowość przedsiębiorstwa;
·        Bilans i rachunek zysków i strat z uwzględnieniem informacji dodatkowych;
·        Płynność finansowa, zasoby majątkowe, kapitał własny;
·        Optymalizacja długofalowa;
·        Relacja kapitału i kosztu;
·        Komisja rewizyjna;
·        Kapitał spółki;
·        Wycena przedsiębiorstwa;
Audyt i controling ·        Rachunkowość zarządcza;
·        Modele i rodzaje controllingu;
·        Audyt v. nadzór;
 

MODUŁ III- (15 h dyd.)

Prawo gospodarcze w Unii Europejskiej ·        Pierwotne i wtórne prawo wspólnotowe;
·        Swoboda przepływu kapitału, towaru, usług i osób;
·        Ograniczenia swobód;
·        Rola precedensu w świetle orzecznictwa ETS;
·        Transgraniczność;
·       Wymiana towarów i usług – WNT i WDT v. relacje z krajem trzecim;
 

MODUŁ IV – (30 h dyd.)

 

 

Kompetencje interpersonalne

·        Sylwetka członka rady nadzorczej;
·        Kreowanie marki;
·        Przemówienia publiczne;
·        Zasady autoprezentacji –postawa mówcy, NLP jako narzędzie kierowania odbiorcą;
·       Asertywność i komunikatywność;
Egzamin

 

Forma: test pisemny i praca typu case-study

 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.
Program studiów może ulec zmianie.