Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia realizowane z Partnerem:

Studia są przeznaczone w szczególności dla osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych.

Wykładowcy: praktycy, urzędnicy, prawnicy, specjaliści zamówień publicznych.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe zamówienia publicznewybrane zagadnienia:

1. elementy prawa cywilnego;
2. zabezpieczenie zobowiązań;
3. podstawy prawa gospodarczego;
4. finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych;
5. zasady udzielania zamówień publicznych;
6. specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
7. postępowanie przetargowe przed otwarciem ofert;
8. kryteria wyboru ofert i warunki udziału w postępowaniu;
9. roboty budowlane w zamówieniach publicznych;
10. badanie ofert;
11. wybór oferty najkorzystniejszej, przesłanki wykluczenia i odrzucenia;
12. zakończenie postępowania przetargowego;
13. dokumentowanie postępowania w sprawie zamówień publicznych;
14. umowy w sprawach zamówień publicznych;
15. kontrola i środki ochrony prawnej;
16. zamówienia publiczne w UE;
17. informacja publiczna;
18. etyka i uczciwa konkurencja.

Umiejętności i kompetencje:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie ich podejmowania, zarówno przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania.
Program nauczania łączy problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych), zarządzania projektami oraz technik negocjacyjnych. Został on przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów podniosą swoje kwalifikacje zawodowe oraz znajdą zatrudnienie w:
1. administracji rządowej i w jednostkach samorządu terytorialnego – podstawowych podmiotach zobowiązanych do dokonywania zamówień;
2. w spółkach zajmujących się poszukiwaniem lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych, zarządzaniem portami lotniczymi i morskimi, energetycznymi i wodociągowymi, publicznym transportem i pocztowymi, które również są zobowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych;
3. w przedsiębiorstwach prywatnych, które oferują swoje usługi na rynku zamówień publicznych.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe zamówienia publiczne – czesne:
płatność jednorazowa: 4.600,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.350,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 480,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie