Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

PARTNER STUDIÓW –  SOSW dla Dzieci Słabosłyszących im. J. Tuwima

Forma: Studia podyplomowe

Czas trwania: 3 semestry

Liczba ECTS w programie: 77 plus 10 praktyki (łącznie 88 punktów)

Adresaci: Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele legitymujący się wykształceniem wyższym  (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Rekrutacja trwa!

Rodzaj studiów:  podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym

Czas trwania: 3 semestry (w tym  w sytuacji nadzwyczajnej w trybie online lub w trybie hybrydowym)

Praktyki zawodowe: 180 godzin w SOSW dla Dzieci Słabosłyszących im. J. Tuwima (ECTS 10)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: wydaje Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie po zdaniu egzaminu końcowego.

Istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu z Metody werbo-tonalnej- I stopnia wydanego przez zewnętrznego certyfikowanego trenera metody prowadzącego kurs.

______________________________________________________________________________________________________

Surdopedagogika oraz terapia niedokształcenia mowy o typie afazji (DLD)

Studia podyplomowe umożliwią uzyskanie kwalifikacji  w zakresie surdopedagogiki oraz wiedzę i umiejętności do prowadzenia terapii dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji.

Przed kilku laty zaobserwowano, iż metody stosowane w rehabilitacji dzieci z wadą słuchu są także skuteczne w terapii dzieci z niedokształceniem mowy, o typie afazji. Istnieje więc potrzeba poszerzenia kierunku surdopedagogika o poznanie metod pracy z dziećmi z rozwojowymi zaburzeniami językowymi (DLD).  W związku z tym, że coraz więcej dzieci otrzymuje taką diagnozę, są one kierowane do placówek dla dzieci z wadą słuchu.

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli  chcących uzyskać  kwalifikacje  do pracy z dziećmi słabosłyszącymi, niesłyszącymi oraz z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją.

Wielką wartością studiów jest możliwość odbycia  praktyk w  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie, placówce uznawanej za jedną z najlepszych placówek tego typu w Polsce, która od trzech lat podjęła się także edukacji dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji.

Dodatkowo słuchacze Studiów Podyplomowych Surdopedagogika mają możliwość uczestniczenia w kursie polskiego języka migowego.

Studia podyplomowe Surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)

Poszerzony zakres kształcenia,  kadra o wysokich kwalifikacjach z renomowanych ośrodków w Polsce: Akademii Pedagogiki Specjalnej – Warszawa, Uniwersytetu Jagiellońskiego – Kraków, Uniwersytetu Szczecińskiego, OSW dla Dzieci Słabosłyszących im. J. Tuwima – Szczecin, gwarantują nabycie najwyższych umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu oraz z niedokształceniem mowy o typie afazji.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Podstawa prawna:

-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci studiów podyplomowych znajda zatrudnienie w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych, zawodowych i ponadpodstawowych) w ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także w poradniach logopedycznych. Wiele osób na tym stanowisku podejmuje się też dodatkowych działalności w placówkach, które zajmują się prowadzeniem terapii i diagnostyką wad słuchu i mowy, edukacji w zakresie surdopedagogiki polegającej na działalności propagującej profilaktykę chorób słuchu lub szkoleniami afirmacyjnymi dla osób dotkniętych tego typu przypadłościami czy współpracy z różnego rodzaju placówkami jako osoba organizująca zajęcia dodatkowe dla dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziców i opiekunów. Inną opcją jest otworzenie prywatnej poradni pedagogicznej i udzielanie konsultacji, a także prowadzenie terapii. Formy i miejsca zatrudnienia Surdopedagoga składają się na całość wysokości wynagrodzenia, która uzależniona jest od miejsc pracy, doświadczenia, wykształcenia i stażu, zakresu obowiązków, wymiaru godzin oraz indywidualnych ustaleń z pracodawcą bądź ofert cenowych. Absolwent

______________________________________________________________________________________________________

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Z ZAKRESU SURDOPEDAGOGIKI ORAZ TERAPII NIEDOKSZTAŁCENIA MOWY O TYPIE AFAZJI (DLD)

Pełna nazwa przedmiotu

Pedagogika specjalna

Aktualne problemy surdopedagogiki

Psychologiczne podstawy rozwoju dzieci z wadą słuchu

Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy

Rewalidacja indywidualna

Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu

Podstawy fonetyki i ortofonii

Rehabilitacja osób z implantem ślimakowym

Przegląd metod nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu, manualne torowanie głosek

Surdologopedia

Polski Język Migowy

Objawy niedokształcenia mowy o typie afazji

Terapia dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji

Zbieżność metod terapii u dzieci z wadą słuchu i niedokształceniem mowy o typie afazji

Podstawy neurologopedii

Metoda werbo-tonalna

Praktyki zawodowe

Egzamin końcowy

_______________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe  – czesne:
płatność jednorazowa: 6.100,00 zł 
płatność w trzech ratach: 2 x 3.100,00 zł 
płatność w piętnastu ratach:  10 x 630,00 zł

Skorzystaj z dofinansowania studiów. Twoje studia mogą kosztować 0 złotych.  

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie