Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia realizowane z Partnerem:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczek i słuchaczy z najnowszą wiedzą z dziedziny ubezpieczeń od strony teoretycznej i praktycznej, z szeroko pojętym ubezpieczeniowym zarządzaniem ryzykiem, produktami ubezpieczeniowymi oraz organizacją i funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego, a także z poszczególnymi elementami zarządzania zakładem ubezpieczeń.

Wykładowcy: praktycy, prawnicy, sędziowie, specjaliści ubezpieczeń, specjaliści prawa pracy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia:
1. system ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie – wprowadzenie;
2. ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe – podleganie ubezpieczeniom, świadczenia);
3. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Elementy prawa pracy i umowy o pracę oraz cywilnoprawne, działalność gospodarcza);
4. system emerytalny w Polsce – ubezpieczenia emerytalne;
5. fundusze w dyspozycji ZUS;
6. ubezpieczenie rentowe oraz prewencja rentowa. Obliczanie wysokości rent i emerytur – studia przypadków, zasady działania;
7. ubezpieczenia chorobowe;
8. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, prognozowanie; perspektywa finansowa systemu ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza systemu emerytalnego;
9. ubezpieczenie wypadkowe oraz prewencja wypadkowa;
10. zabezpieczenie / ubezpieczenie społeczne w prawie ponadnarodowym UE, standardy konwencji 102 MOP; umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym i ich rola;
11. ubezpieczenia społeczne a migranci i cudzoziemcy;
12. obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w tym zbieg tytułów ubezpieczenia – analiza przypadków, obliczanie składek;
13. informatyka i narzędzia w ubezpieczeniach społecznych; system Płatnik, wypełnianie druków;
14. orzecznictwo lekarskie w systemie zabezpieczenia społecznego – niezdolność do pracy, kontrole, uprawnienia pracodawcy, e-zwolnienia;
15. kontrola płatników składek – zasady, praktyczne aspekty, przykłady;
16. elementy prawa administracyjnego, wydawanie decyzji, odwołania, zasady odwoływania się od decyzji ZUS – studia przypadków (sprawy wygrane i przegrane przez ZUS);
17. egzekucja sądowa, administracyjna, prawo upadłościowe umorzenia, ulgi – zabezpieczenia w dochodzeniu roszczeń;
18. odpowiedzialność karna urzędnika, odpowiedzialność cywilna urzędnika, odpowiedzialność dyscyplinarna;
19. zasady działania i finansowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasady tworzenia budżetu Zakładu. Podstawy finansów publicznych;
20. ochrona danych osobowych; cyberbezpieczeństwo; dostęp do informacji publicznej;
21. obsługa klienta – aspekty prawne trudny klient, radzenie sobie ze stresem;
22. prawna problematyka mobbingu w miejscu pracy;
23. elementy zarządzania procesowego;
24. kontrola zarządcza.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. problemów występujących na rynku ubezpieczeniowym i sposobów ich rozwiązywania;
2. skutecznego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym, a także współdziałania z innymi podmiotami na rynku finansowym;
3. stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
4. zagadnień związanych z obsługą klienta.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w:
1. Zakładach Ubezpieczeń Społecznych;
2. organach administracji rządowej oraz samorządowej, a także w prywatnych przedsiębiorstwach w działach kadr;
3. instytucjach społecznych i socjalnych w działach kadr.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe ubezpieczenia społeczne – czesne:
płatność jednorazowa: 4.500,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.300,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 470,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie