fb-icon-tab

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 

PARTNER

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą z dziedziny ubezpieczeń od strony teoretycznej i praktycznej, z szeroko pojętym ubezpieczeniowym zarządzaniem ryzykiem, produktami ubezpieczeniowymi oraz organizacją i funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego,
a także z poszczególnymi elementami zarządzania zakładem ubezpieczeń.

 Studia dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalającej na rozwiązywanie problemów występujących na rynku ubezpieczeniowym oraz sprawnego podejmowania decyzji w zakresie skutecznego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym, a także współdziałania z innymi podmiotami na rynku finansowym. Co bardzo ważne, wiedza i umiejętności dotyczą zarówno ekonomicznych, jak też społecznych aspektów organizacji i funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.

 PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia adresowane są do osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych
w zakresie znajomości regulacji prawnej prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia kierowane są do kadry kierowniczej, osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, pragnących podjąć zatrudnienie w ZUS, pracowników działów kadr, pracowników finansowo-księgowych.


Wykładowcy
– praktycy z wieloletnim doświadczeniem, prawnicy, specjaliści ubezpieczeń, specjaliści prawa pracy.


Forma: studia podyplomoweOPŁATY
Czas trwania: 2 semestryjednorazowa 4 500 zł 3 900 zł
Kontakt:
796 308 468
II raty 2 400 zł 2 100 zł
dziekanat@wsap.szczecin.pl10 rat 490 zł 430 zł

 

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej


PROGRAM STUDIÓW

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

L.p.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1 System ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie – wprowadzenie 6
2 Ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe – podleganie ubezpieczeniom, świadczenia) 12
3 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Elementy prawa pracy i umowy
o praca oraz cywilnoprawne, działalność gospodarcza.
14
4 System emerytalny w Polsce – ubezpieczenie emerytalne 4
5 Fundusze w dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (FUS, FEP, FRD) 4
6 Ubezpieczenie rentowe oraz prewencja rentowa
Obliczanie wysokości rent i emerytur – studia przypadków Zasady działania
4
7 Ubezpieczenie chorobowe 4
8 Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prognozowanie FUS. Stan obecny i perspektywa finansowania systemu ubezpieczeń społecznych,  zwłaszcza systemu emerytalnego 4
9 Ubezpieczenie wypadkowe oraz prewencja wypadkowa 4
10 Zabezpieczenie /ubezpieczenie społeczne w prawie ponadnarodowym UE, standardy konwencji 102 MOP.  Umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym i ich rola 6
11. Ubezpieczenia społeczne a migranci i cudzoziemcy. 8
12 Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w tym zbieg tytułów ubezpieczenia – analiza przypadków, obliczanie składek 8
13 Informatyka i narzędzia w ubezpieczeniach społecznych – system e –Płatnik, Interaktywny Płatnik Plus, wypełnianie druków 10
14 Orzecznictwo lekarskie w systemie zabezpieczenia społecznego – niezdolność do pracy, kontrole, uprawnienia pracodawcy, e-zwolnienia 8
15 Kontrola płatników składek – zasady, praktyczne aspekty, przykłady 6
16 Elementy prawa administracyjnego, wydawanie decyzji, odwołania – zasady odwoływania się od decyzji ZUS – studia przypadków (sprawy wygrane i przegrane przez ZUS) 14
17 Egzekucja sądowa, administracyjna, prawo upadłościowe, umorzenia i ulgi – zabezpieczenia w dochodzeniu roszczeń 16
18 Odpowiedzialność karna urzędnika, odpowiedzialność cywilna urzędnika, odpowiedzialność dyscyplinarna 8
19 Zasady działania i finansowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasady tworzenia budżetu Zakładu. Podstawy finansów publicznych.

 

10
20 Ochrona danych osobowych. Cyberbezpieczeństwo. Dostęp do informacji publicznej. 12
21 Obsługa klienta –  aspekty prawne, trudny klient, radzenie sobie ze stresem 16
22 Prawna problematyka mobbingu w miejscu pracy 10
23 Elementy zarządzania procesowego 10
24 Kontrola zarządcza 10
Razem 208
Wszelkie opłaty dodatkowe, w tym za powtarzanie przedmiotów, wpisy warunkowe itd. Określa regulamin opłat WSAP

Studia podyplomowe -Ubezpieczenia społeczne – promocje


Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Ubezpieczenia społeczne – szczegółowe informacje

zapisz-sie