Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia skierowane do zarządców nieruchomości, deweloperów, właścicieli obiektów, inwestorów, projektantów, architektów, pośredników obrotu nieruchomościami.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do racjonalnego gospodarowania i zarządzania nieruchomościami. Zdobycie przez Słuchaczy specjalistycznych kompetencji z zakresu zarządzania nieruchomościami. Wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu obrotu nieruchomościami, czynności związanych z zawieraniem transakcji oraz wyuczenie umiejętności korzystania z  dokumentacji planistycznej np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy plany urządzania terenów.

Wykładowcy: praktycy, prawnicy, inżynierowie, specjaliści od zarządzania nieruchomościami

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia:
1. podstawy prawa cywilnego;
2. podstawy prawa rzeczowego (prawo własności , użytkowania wieczystego);
3. zamówienia publiczne;
4. prawne podstawy budownictwa(ustawy i rozporządzenia);
5. gospodarka przestrzenna;
6. gospodarka nieruchomościami;
7. podstawy projektowania konstrukcji;
8. eksploatacja i diagnostyka elementów inżynierskich e budynkach ,przeglądy techniczne i remonty;
9. gospodarka remontowo-konserwacyjna nieruchomości;
10. planowanie ekonomiczno-finansowe;
11. podstawy zarządzania i administrowania nieruchomościami;

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Umiejętności i kompetencje:
Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. rozpoznawania technologii i materiałów użytych w istniejących nieruchomościach;
2. rozpoznawania zużycia technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego obiektów budowlanych;
3. opracowania planu koniecznych remontów budowlanych.

Absolwenci będą posiadali wiedzę z zakresu podstaw prawnych zarządzania nieruchomościami; poznają cele i problemy gospodarki przestrzennej, a także dotyczącą prawidłowej gospodarki remontowo- konserwacyjnej  nieruchomości. Będą znali wymagania prawne dotyczące organizacji przeglądów nieruchomości; prawa i obowiązki zarządcy; procesy inwestycyjne w  nieruchomościach; procedury pozyskiwania nieruchomości do transakcji oraz istotę i cele obrotu nieruchomościami.

_____________________________________________________________________________________________________

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci znajdą zatrudnienie w wspólnotach mieszkaniowych, w firmach deweloperskich, w własnych przedsiębiorstwach zajmujących się nieruchomościami.

Studia podyplomowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami  – czesne:
płatność jednorazowa: 5.400,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.750,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach:  10 x 560,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!zapisz-sie