Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

formularz do pobrania

Nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.

Zostań Mediatorem. Naucz się profesjonalnie rozwiązywać konflikty – w pracy, w biznesie, doradzaj i pomagaj innym. Zdobądź nowe uprawnienia, nowy zawód.

Szkolenie bazowe wyposaża w podstawową wiedzę i umiejętności na temat mediacji. Po jego
ukończeniu absolwent/ absolwentka powinien odbyć szkolenie specjalistyczne, dzięki czemu będzie
mógł/mogła podjąć wykonywanie profesji mediatora zgodnie z ukończoną specjalizacją lub aplikować
o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez właściwego prezesa sądu okręgowego czy też
do Krajowego Rejestru Mediatorów

Szkolenie uwzględnia nowelizację przepisów prawa.

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin dydaktycznych (zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości).

Profesjonalne szkolenie pod okiem wybitnych fachowców.
Wszystko o mediacjach i negocjacjach – pod kątem prawnym, organizacyjnym i psychologicznym.

PROGRAMY SZKOLENIA
Szkolenie bazowe
(rekomendowany minimalny zakres tematyczny)
1. Rozstrzyganie i rozwiązywanie konfliktów/ sporów.
2. Teoria konfliktu w tym rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów.
3. Umiejętność dokonania analizy i zarządzania konfliktem, w tym uzasadnionego wyboru strategii i
metody rozwiązania sporu.
4. Podstawy mediacji – definicje, cele, etapy postępowania mediacyjnego, standardy mediacji, strategie
i rodzaje mediacji, korzyści z mediacji, opłacalność, odformalizowany charakter. Typy mediacji ze
względu na przedmiot konfliktu/sporu.
5. Zasady mediacji:
5.1. Dobrowolność i akceptowalność
5.2. Poufność
5.3. Niezależność, bezstronność i neutralność mediatora
5.4. Autonomia i równość stron w postępowaniu mediacyjnym.
6. Osoba mediatora:
6.1. Postawa i rola
6.2. Profesjonalizm i wiarygodność
6.3. Etyka zawodowa
6.4. Praktyka zawodowa
6.5. Status prawny
6.6. Odpowiedzialność
6.7. Wynagrodzenie.
7. Wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia mediacji.
8. Ograniczenia mediacji:
8.1. kryterium przydatności
8.2. kryterium możliwości prawnej
8.3. ocena gotowości stron i zdolności do mediacji.
9. Rola stron, pełnomocników i innych uczestników mediacji.
10. Podstawy prawne mediacji, z uwzględnieniem różnego sposobu wszczęcia.
11. Procedury prawne w mediacji:
11.1. dokumenty sporządzane w trakcie mediacji w szczególności: wniosek o mediację, protokół/
sprawozdanie, wniosek o przedłużenie mediacji, informacja o stanie mediacji,
11.2. ugoda zawarta przed mediatorem (autorzy ugody, redaktor ugody, procedura zatwierdzenia
ugody),
11.3. prowadzenie dokumentacji własnej np.: dokumenty finansowo-księgowe, notatki mediatora,
statystyki,
11.4. zasady współpracy w organami wymiaru sprawiedliwości w szczególności zakres kontaktów
w trakcie mediacji, zakres przekazywanych informacji, dostęp do akt sądowych.
12. Efektywna komunikacja:
12.1. Rola i wykorzystanie języka w mediacji
12.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna
12.3. Techniki komunikacyjne.
13. Umiejętności i techniki zarządzania procesem mediacji, w tym między innymi korzystanie ze
wspólnych i indywidualnych spotkań.
14. Negocjacje:
14.1. Podstawowe pojęcia: negocjacje pozycyjne, integracyjne, BATNA, WATNA, ZOPA
14.2. Strategie negocjacyjne i umiejętność zarządzania procesem negocjacji.
15. Umiejętność komediacji/ współmediacja.
16. Symulacje mediacji w sprawach wybranego rodzaju.

Prowadzący: adwokat z dużym doświadczeniem praktycznym, stały mediator oraz członek Rady Adwokackiej, psycholog z dużym dorobkiem zawodowym w szkoleniach praktycznych.
Uczestnicy otrzymują materiały i zaświadczenie ukończonia kursu.

Cena:
1490 zł brutto

Termin: do uzgodnienia.

Miejsce: ul. H.Siemiradzkiego 1A, Szczecin

Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl