Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

formularz do pobrania

Nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.

Zostań mediatorem. Naucz się profesjonalnie rozwiązywać konflikty – w pracy, w biznesie, doradzaj i pomagaj innym. Zdobądź nowe uprawnienia, nowy zawód.

Zakończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym uprawnia do uzyskania certyfikatu mediatora, a następnie do wpisu na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przez Prezesów sądów okręgowych. Uzyskanie certyfikatu umożliwia prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych, karnych oraz administracyjnych.

Szkolenie uwzględnia nowelizację przepisów prawa cywilnego oraz karnego ( zmienione przepisy wchodzą w życie X i XI 2019 roku).

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin (zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości).

Profesjonalne szkolenie pod okiem fachowców.
Wszystko o mediacjach i negocjacjach – pod katem prawnym, organizacyjnym i psychologicznym.

Program szkolenia:

  • Mediacja – rodzaje i zastosowanie mediacji, w tym ograniczenia jej zastosowania; podstawowe zasady postępowania mediacyjnego
  • Konflikt – w ujęciu psychologicznym i prawnym, w tym mechanizm powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów oraz procedury rozwiązywania konfliktów
  • Efektywna komunikacja
  • Organizacja postępowania mediacyjnego
  • Narzędzia i metody mediacji
  • Psychologiczne aspekty mediacji
  • Organizacja pracy mediatora
  • Trening umiejętności praktycznych
  • Sytuacje trudne podczas mediacji – sposoby radzenia sobie (nierównowaga stron, emocje stron i mediatora, bariery w mediacji)

1. Mediacja – rodzaje i zastosowanie mediacji, w tym ograniczenia jej zastosowania; podstawowe zasady postępowania mediacyjnego:
– rodzaje i zastosowanie mediacji
– zasady mediacji – dobrowolność, bezstronność, neutralność poufność
– rola mediatora – prawa i obowiązki
– podział spraw pod kątem mediacyjności – wskazania i przeciwwskazania, ocena gotowości stron i zdolności do mediacji
– ograniczenia mediacji (kryterium przydatności mediacji, kryterium możliwości prawnej przeprowadzenia mediacji)

2. Konflikt – w ujęciu psychologicznym i prawnym, w tym mechanizm powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów oraz procedury rozwiązywania konfliktów:
– istota konfliktu, typy, źródła, dynamika i czynniki eskalujące konflikt, pozytywny i negatywny wymiar konfliktu
– koło konfliktu według Moore’a
– konflikt a spór – rozróżnienie pojęć, rozwiązywanie a rozstrzyganie sporu – rozróżnienie pojęć
– sposoby rozwiązywania konfliktów – negocjacje, mediacja, arbitraż, sąd – wady i zalety wybranej metody

3. Efektywna komunikacja:
– efektywna komunikacja interpersonalna – cechy
– rola i wykorzystywanie języka w mediacji
– umiejętność aktywnego słuchania
– techniki komunikacyjne
– komunikaty niewerbalne

4. Organizacja postępowania mediacyjnego:
– fazy mediacji – teoria i praktyka
– procedury prawne:
dokumenty sporządzane w trakcie mediacji,
prowadzenie dokumentacji własnej
ugoda mediacyjna
– zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości (zakres kontaktu w trakcie mediacji, zakres przekazywanych informacji, dostęp do akt sądowych)

5. Narzędzia i metody mediacji:
– negocjacje -podstawowe pojęcia, BATNA, negocjacje pozycyjne, twórcze
– umiejętności komunikacyjne: aktywnego słuchania, zadawania pytań, używania neutralnego języka
– umiejętności analizy konfliktu według koła Moore’a
– umiejętności identyfikacji pozycji, potrzeb i interesów stron
– umiejętność przechodzenia z pozycji do interesów

6. Psychologiczne aspekty mediacji:
– rola osobowości w kontaktach ze stronami
– wpływ emocji i inteligencji emocjonalnej na komunikację
– wpływ sposobów myślenia na podejmowanie decyzji i komunikację
– strategie podejmowania decyzji – emocje, schematy, ramy poznawcze
– kłamstwo w komunikacji
– cechy efektywnego mediatora

7. Organizacja pracy mediatora:
– status prawny stałego mediatora
– wpis na listę stałych mediatorów przy sądzie okręgowym
– organizacje zrzeszające mediatorów
– zagadnienia etyki zawodowej mediatorów

8. Trening umiejętności praktycznych:
– prowadzenie spotkań wstępnych ze stronami, w tym opanowanie wypowiedzi otwierających mediację
– umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność aktywnego słuchania, zadawania pytań oraz używania języka neutralnego w mowie i piśmie
– umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym: ocena czy zastosowanie mediacji jest zasadne, umiejętność zidentyfikowania pozycji i potrzeb stron w konflikcie, umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów stron i przejścia z pozycji do interesów stron
– umiejętność sporządzania ugody mediacyjnej
– komediacja – umiejętność współpracy z mediatorem przy prowadzeniu mediacji

9. Sytuacje trudne podczas mediacji – sposoby radzenia sobie (nierównowaga stron, emocje stron i mediatora, bariery w mediacji:
Program jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. Program obejmuje stan prawny po zmianach w przepisach dotyczących mediacji, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. i uwzględnia stan prawny w zakresie przepisów kpa po 1 czerwca 2017 r.

Prowadzący: adwokat, stały mediator oraz członek Rady Adwokackiej.

Uczestnicy otrzymują materiały i zaświadczenie ukończonego kursu.

Cena:
1200 zł netto
* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.

Termin: do uzgodnienia.

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin

Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl