Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Informacje o szkoleniu

Szkolenie zgodne z Ustawą.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.

Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.
Adresowane jest do urzędników, służb finansowych, sekretarzy gmin, powiatów i szefów jednostek i firm, pracowników banków i instytucji finansowych.

Cel szkolenia

 • omówienie definicji brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej,
 • zaprezentowanie procederu prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych,
 • omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • zapoznanie z obowiązkami urzędników, przedsiębiorców, czy biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
 • omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.

Program:

 • Pojęcie prania brudnych pieniędzy- kodeks karny – 299 k.k. + zorganizowana grupa przestępcza (258 k.k.),
  – ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu NOWA USTAWA,
  – ustawa Prawo bankowe – art. 106,
  – kodeks karny skarbowy – przestępstwa przeciwko obowiązkom podatkowym, obrotowi dewizowemu ,
  – ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – odpowiednio stosowane przepisy z kk,
  – ustawa o rachunkowości – obowiązki w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – podmioty zobowiązane,
  – regulacje międzynarodowe – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.
 • Fazy- lokowanie (wprowadzenie do obrotu finansowego),
  – maskowanie (odseparowanie środków od nielegalnego źródła),
  – integracja (stworzenie wyjaśnienia pochodzenia posiadanych środków).
 • Metody – rozliczenia bezgotówkowe- transfery transgraniczne,
  – transakcje wymiany walut,
  – skrzynka rozdzielcza,
  – rachunek fikcyjny,
  – transakcje rodzinne.
 • Rozliczenia gotówkowe – wybrane metody
  – opłata targowa,
  – pojęcie targowiska,
  – pojęcie dokonywania sprzedaży,
  – targowisko, a sprzedaż – wątpliwości co do obowiązku ponoszenia opłaty i nadużycia w tym zakresie,
  – zasady poboru,
  – zwolnienia od opłaty,
  – opłata targowa.
 • WYKROCZENIA, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  – katalog wykroczeń,
  – wysokość mandatów,
  – postępowanie mandatowe,
  * organy
  * rodzaje mandatów
  * odmowa przyjęcia mandatu
  * wniosek o ukaranie
  * uchylenie mandatu
  – Sankcje karne
  – Skutki
  * zakłócenie systemu finansowego,
  * wzrost korupcji,
  * naruszenie zasad uczciwej konkurencji,
  * sprzyjanie przestępczości zorganizowanej
  – Zwalczanie zjawiska
  * organy,
  * Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  * metody: działania legislacyjne, zaostrzenie, a nieuchronności sankcji, tworzenie specjalistycznych instytucji, szkolenia, wprowadzenie systemów informatycznych, prowadzenie rejestrów
  – Pranie brudnych pieniędzy w praktyce
  * studium przypadków.

Prowadzący: mec. Piotr Barcz – specjalizuje się w reprezentacji klientów w spornych gospodarczych postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach polubownych, mediacjach i negocjacjach z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz  w postępowaniach karnych gospodarczych i karnoskarbowych.  Jest pełnomocnikiem w największym w Polsce sądowym postępowaniu grupowym (2.200 indywidualnych akcjonariuszy) o odszkodowanie z tytułu utraty wartości akcji spółki akcyjnej, a nadto w postępowaniach sądowych przeciwko bankom, dotyczących umów kredytowych w tym w szczególności indeksowanych do CHF (tzw. kredytów frankowych). Prowadzi szkolenia z  zakresu odpowiedzialności zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, a nadto z zakresu postępowań grupowych. Wykładowca WSAP w Szczecinie.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.
Cena:
550 zł brutto

* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Termin: do uzgodnienia.

Miejsce: ul. H.Siemiradzkiego 1 A, Szczecin

Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl