fb-icon-tab

Magisterskie 5-letnie

Kierunek - Prawo

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Studia w trybie stacjonarnym, wieczorowym i niestacjonarnym.
Profil kształcenia – praktyczny
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – magister
Studia uprawniają do ubiegania się o miejsce na aplikacje

 

Program nauczania

WSAP prowadzi jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku prawo.
Prawo to studia przygotowujące do zawodu prawnika – jednego z najbardziej prestiżowych i poszukiwanych na rynku pracy zawodów w Polsce.

Prawo to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy przygotowującej w sposób kompleksowy do pracy adwokata, radcy, prokuratora, notariusza, komornika czy sędziego.

Prawo WSAP otwiera drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym.

Kształcimy praktycznie. Nauczymy nie tylko rozumieć prawo, ale stosować je w praktyce. Nie uczymy tylko samych przepisów, ale też ich interpretacji. Pokazujemy, jak sprawnie korzystać z baz aktów prawnych. Kształcimy na kazusach.

Nasi Studenci biorą udział w dyskusjach, negocjacjach, sporach prawnych, debatach oksfordzkich i symulacjach rozpraw sądowych.
Wykładowcy: prawnicy, sędziowie, prokuratorzy – osoby stosujące prawo w swojej pracy na co dzień. Pracujemy z prawnikami z wiodących kancelarii prawniczych.

Studia przygotowują do pracy w zawodach prawniczych, dalszego kształcenia na aplikacjach oraz do pracy prawnika menadżera zarządzającego w firmie prywatnej lub instytucji publicznej.

Program studiów na kierunku prawo odpowiada na potrzeby rynku pracy. Powstał we współpracy z samorządowcami i kardą prawników i administratywistów, tak, aby spełnić zapotrzebowania samorządów i administracji szczebla rządowego i samorządowego, a także firm prywatnych i publicznych w zakresie profesjonalnej kadry prawniczej i obsługi prawnej ze strony wykwalifikowanego personelu.
Program obejmuje przedmioty kierunkowe i podstawowe oraz moduły specjalnościowe. Program został tak pomyślany, aby dać jak najwięcej praktycznej wiedzy studentom.

 

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

logika prawnicza; wstęp do prawoznawstwa; prawo administracyjne; prawo cywilne – część ogólna; prawo karne; ; prawo konstytucyjne; postepowanie administracyjne i sądowo-administracyjne; postepowanie karne; postępowanie cywilne; historia ustroju państwa i prawa polskiego; łacińska terminologia prawnicza; powszechna historia ustroju państwa i prawa; prawo rzymskie; doktryny polityczno-prawne; podstawy ekonomii; prawo finansowe; prawo rzeczowe; prawo cywilne – zobowiązania; prawo gospodarcze publiczne; prawo ochrony środowiska; prawo samorządu terytorialnego; etyka zawodów prawniczych; prawo pracy; teoria prawa; prawo handlowe; prawo i postępowanie podatkowe; medycyna sadowa; prawo rodzinne; prawo spadkowe; prawo Unii Europejskiej; filozofia prawa; zasady techniki normotwórczej.

Dlaczego my

WSAP to uczelnia nowoczesna i przyjazna, zlokalizowana w spokojnej dzielnicy Szczecina Pogodno, niedaleko centrum miasta. Indywidualne podejście do studentów i szeroka oferta dydaktyczna sprawiły, że nasze mury opuściło już ponad 6000 zadowolonych absolwentów.

Wybierz prawo na WSAP, ponieważ:

 • bycie prawnikiem to praca stabilna
 • bycie prawnikiem to prestiż
 • praca prawnika jest rozwojowa
 • praca prawnika nie jest nudna
 • praca prawnika daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego
 • praca prawnika to wysokie zarobki
 • praca prawnika to praca dla ludzi i z ludźmi
 • praca prawnika to ciągłe doskonalenie się
 • praca prawnika daje dużo satysfakcji

Jeśli chcesz zdobyć przydatny zawód i podnieść swoje kompetencje, wybierz WSAP. U nas nie ma ukrytych opłat, nie pobieramy wpisowego, gwarantujemy stałe czesne i największy wybór promocji.

Dlaczego warto u nas studiować?

 • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę naukową, w tym przedstawicieli administracji (także rządowej), prawników: sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców z wiodących kancelarii, przedstawicieli biznesu – co daje gwarancję uzyskania rzetelnej wiedzy od
  najlepszych fachowców
 • oferujemy elastyczny system opłat czesnego
 • oferujemy stypendia dla studentów: socjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomogi i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, nawet 1000 zł miesięcznie
 • jesteśmy uczelnią wiarygodną, sprofilowaną – kształcimy najlepszych zawodowców
 • współpracujemy z instytucjami samorządowymi
 • stołówka i akademik na miejscu
 • brak opłat parkingowych, sporo miejsca do parkowania auta
 • blisko przystanki komunikacji miejskiej
 • naszym celem jest ciągły rozwój oferty edukacyjnej z myślą o absolwentach oraz zmieniającym się dynamicznie rynku pracy
 • proponujemy naszym studentom szeroki wachlarz szkoleń i kursów (oprócz programu studiów) zwiększających szanse naszych absolwentów na rynku pracy
 • absolwenci są przygotowywani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji i biznesie, w sądach, prokuraturze i wymiarze sprawiedliwości.

Możliwości zatrudnienia

 • instytucje administracji rządowej i samorządowej
 • wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • służby mundurowe
 • instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej
 • prywatne instytucje i firmy – działy administracji i prawne

 

Opłaty

Wysokość czesnego dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku prawo, zaczyna się już od 400,00 zł miesięcznie! Sprawdź nasze zniżki!

Dokładny wykaz opłat za studia znajdziesz w tabeli poniżej. Tabela dostępna także w Biurze Obsługi Studentów.

U nas nie ma ukrytych opłat! Informujemy o pełnym koszcie studiów za cały cykl kształcenia.

I rok
Ilość rat Cena przed rabatami Cena po rabatach dla osób zrekrutowanych do 30.09.2019 Sposób zapłaty
opłata uiszczana jednorazowo 4 900  zł 4 300 zł jednorazowo do 15.10.2019 r.
2 raty 2 x 2 500 zł 2 x 2200 zł do 15 .10.2019 r. i do 15.02.2020 r
10 rat 10 x 510 zł 10 x 450 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2019 r do lipca 2020 r.
12 rat 12 x 450 zł 12 x 400 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2019 r. do września 2020 r.
Wpisowe 400 zł 0 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł  0 zł

 

 

II- IV rok
Lp. Ilość rat Wysokość opłat Sposób zapłaty
L.p. Ilość rat Wysokość Sposób zapłaty
1 opłata uiszczana jednorazowo 4 300 zł Jednorazowo do 15 października w każdym kolejnym roku studiów
2 2 raty 2 200 zł do 15 października i do 15 lutego w każdym kolejnym roku studiów
3 10 rat 450 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października do lipca w każdym kolejnym roku studiów
4 12 rat 400 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października do września w każdym kolejnym roku studiów

 

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej – stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne.Miesięczna wysokość stypendiów waha się od 400 do 850 zł. Niekiedy można otrzymać ponad 1000 zł.Studenci mają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych. Na miejscu znajduje się stołówka.Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich (najlepszym absolwentom studiów bank umarza część kredytu).Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.

V rok
Lp. Ilość rat Wysokość opłat Sposób zapłaty
1 opłata uiszczana jednorazowo 4 300 zł Jednorazowo do 15 października w każdym kolejnym roku studiów
2 2 raty 2 200 zł do 15 października i do 15 lutego w każdym kolejnym roku studiów
3 10 rat 450 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2023 r. do lipca 2024 r.
4 Opłata graduacyjna 200 zł do 31 maja 2024 r.

 

SPECJALNE OPŁATY DLA ABSOLWENTÓW WSAP
Zniżka dotyczy roku I studiów

I rok
Ilość rat Cena przed rabatami Cena po rabatach dla osób zrekrutowanych do 30.09.2019 Sposób zapłaty
opłata uiszczana jednorazowo 4 900  zł 4 000 zł jednorazowo do 15.10.2019 r.
2 raty 2 x 2 500 zł 2 x 2050 zł do 15 .10.2019 r. i do 15.02.2020 r
10 rat 10 x 510 zł 10 x 420 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2019 r do lipca 2020 r.
12 rat 12 x 450 zł 12 x 375 zł do 15 dnia każdego miesiąca, od października 2019 r. do września 2020 r.
Wpisowe 400 zł 0 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł  0 zł

Stypendia

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej  – stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne.
Stypendia wynoszą średnio od 400 do 600 zł. Miesięcznie można otrzymać nawet ponad 1000 zł.
Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej. Znajdziesz go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości.

Rekrutacja jest prowadzona na kierunek prawo.

Warunkiem przyjęcia jest skorzystanie z formularza e-rekrutacji i złożenie podpisanego podania wraz z wymaganymi dokumentami. Wystarczy krok po kroku wypełniać kolejne pola, by w szybki i prosty sposób zapisać się na studia. Kandydaci składają następujące dokumenty:

 • e-rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne – kopia (oryginał do wglądu);
 • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia  (oryginał do wglądu);
 • jedna fotografia 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz fotografia w postaci elektronicznej;
 • dowód osobisty do wglądu.

Podpisane podanie o przyjęcie na studia należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów w siedzibie Uczelni.

AKADEMIK WSAP

Studenci WSAP mają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych.
Cicha i spokojna dzielnica. Blisko komunikacja miejska. Tylko kilka minut do kampusu przy ul. Żołnierskiej i do szpitala przy Unii Lubelskiej oraz na ekonomię na Mickiewicza. Niedaleko sklepy – tuż nieopodal park.
Akademik WSAP mieści się w naszej siedzibie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 (wejście od ul. Siemiradzkiego), w malowniczej, zielonej i spokojnej dzielnicy Pogodno, w niedalekiej odległości od centrum miasta.
Naszym gościom oferujemy 30 miejsc noclegowych w pokojach dwuosobowych. Dysponujemy słonecznymi pokojami z balkonami i łazienkami. W każdym pokoju znajduje się telewizor.
Żaku, szukasz spokojnego i niedrogiego miejsca do mieszkania?
Sprawdź.
Akademik WSAP to idealny adres!

BISTRO WSAP

Domowe obiady dla żaków i nie tylko – po prostu dla amatorów dobrej kuchni

W budynku uczelni znajduje się stołówka – nasze Bistro. Tu możesz zjeść smacznie i tanio śniadania i obiady, także dania vege  . Napijesz się pysznej kawy, kupisz przekąski, lody i napoje.

Wszystko przygotowujemy na miejscu ze świeżych i naturalnych produktów.
Oferujemy posiłki na miejscu i na wynos – teraz – również z dowozem!
Nasz Szef Kuchni zadba o każde podniebienie.
nr tel.: 796 308 411

DOSTAWA GRATIS przy zamówieniu powyżej 36 zł.
Dowóz w godzinach 12.00 – 15.30.

Zadzwoń, zamów i odbierz
na miejscu, na wynos.
Zamówienia przyjmujemy od 8:00.