Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia spełniają najnowsze wymogi prawa i ułatwią zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości jest jednym z ustawowych wymogów nadania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości. Program studiów spełnia wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku z późniejszymi  zmianami (Dz. U. z 1997 roku nr 115, poz. 741) uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 2. nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 3. posiada wyższe wykształcenie
 4. ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości
 5. odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości*
 6. przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

*Kwestię praktyk reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U. poz. 328 z dn.  17.03.2014r.)

______________________________________________________________________________________________________

Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami, przygotowując równocześnie do poprawnego wykonywania operatów szacunkowych w trakcie odbywania wymaganej praktyki oraz do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną egzaminu, niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych.

Adresaci studiów: Studia adresowane są do osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, jak również zajmujących stanowiska w administracji rządowej i samorządowej, pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w zarządzaniu lub obrocie nieruchomościami, pośredników i zarządców nieruchomości, pracowników banków, spółdzielni mieszkaniowych doradców inwestycyjnych.

Wykładowcy: rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości — z kilkuletnią praktyką, kadra naukowa z dziedziny ekonomii, prawa i techniki.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia:

I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

 1. Część ogólna prawa cywilnego
 2. Podstawy prawa rzeczowego
 3. Podstawy prawa zobowiązań
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 6. Źródła informacji o nieruchomościach
 7. Gospodarka przestrzenna
 8. Gospodarka nieruchomościami
 9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 10. Gospodarka rolna, leśna i wodna
 11. Ochrona danych osobowych
 12. Zamówienia publiczne

II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 1. Podstawy ekonomii
 2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 4. Elementy finansów i bankowości
 5. Podstawy matematyki finansowej
 6. Podstawy statystyki i ekonometrii
 7. Elementy rachunkowości

III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

 1. Podstawy budownictwa
 2. Przegląd technologii w budownictwie
 3. Proces inwestycyjny w budownictwie
 4. Eksploatacja nieruchomości
 5. Podstawy kosztorysowania

IV RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

 1. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 2. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 4. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 5. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 6. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 7. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 8. Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 9. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 10. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 11. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 12. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 13. Wycena masowa
 14. Dokumentacja procesu wyceny
 15. Doradztwo na rynku nieruchomości

V SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

FORMA ZALICZENIA

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa

Studia można zaliczać modułami. Organizacja roku i kształcenia może zależeć od woli grupy

_______________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe wycena nieruchomości  – czesne:
płatność jednorazowa: 5.400,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.750,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach:  10 x 560,00 zł

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie