Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia dla osób związanych ze służbą zdrowia lub chcących kierować jednostkami służby zdrowia – personelu medycznego, managerów służby zdrowia, dla wszystkich tych, którzy chcą w nowoczesny sposób kierować placówkami zdrowotnymi.

Wykładowcy: praktycy, managerowie służby zdrowia, prawnicy.

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt tel.: 796 308 468

Adres poczty elektronicznej: rekrutacja@wsap.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe nowoczesne zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia:
Blok I Prawodawstwo z zakresu ochrony zdrowia:
1. podstawowe uregulowania prawne ochrony zdrowia;
2. regulacje prawne działalności podmiotu leczniczego, w tym ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o działalności leczniczej.
Blok II System ochrony zdrowia:
1. składowe elementy system ochrony zdrowia;
2. polski system ochrony zdrowia na tle systemów innych krajów.
Blok III – Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi z elementami ekonomii menedżerskiej i ekonomiki ochrony zdrowia:
1. podstawy zarządzania i ekonomiki ochrony zdrowia;
2. zarządzanie operacyjne: podstawowe narzędzia analiz finansowo–ekonomicznych, audyt, techniki planistyczne, outsourcing;
3. rachunkowość zarządcza;
4. zarządzanie personelem: formy prawne, zarządzanie czasem pracy, zarządzanie zespołami;
5. gospodarka materiałowa;
6. zarządzanie infrastrukturą;
7. sprzedaż i rozliczenia z innymi podmiotami.
Blok IV – Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego i jej asekuracja:
1. odpowiedzialność prawna usługodawcy;
2. ubezpieczenia OC oraz wybór ubezpieczyciela i rola brokera.
Blok V – Zarządzanie zmianą:
1. planowanie strategiczne;
2. planowanie operacyjne, zarządzanie projektem;
3. zarządzanie konfliktem i negocjacje.
Blok VI – Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia:
1. certyfikacja Centrum Monitorowania Jakości oraz kontrolowanie świadczeń zdrowotnych.
Blok VII – Marketing usług zdrowotnych i PR w ochronie zdrowia:
1. marketing usług zdrowotnych i PR w ochronie zdrowia.
Blok VIII – Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego:
1. powody przekształceń zakładów opieki zdrowotnej;
2. ścieżki i sposoby przekształceń podmiotów leczniczych w spółki prawa handlowego.
Blok IX – Spółka prawa handlowego:
1. podstawowe regulacje prawne spółki prawa handlowego;
2. działanie spółki prawa handlowego w praktyce.

Umiejętności i kompetencje:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczącą:
1. zarządzania podmiotami leczniczymi;
2. praktycznego kierowania personelem i administrowania infrastrukturą leczniczą.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w:
1. instytucjach ochrony zdrowia: szpitalach, przychodniach, prywatnych gabinetach.
2. studia przeznaczone są dla kadry zarządzającej placówek służby zdrowia: dyrektorów, wicedyrektorów, księgowych, kierowników, ordynatorów czy pielęgniarek, a także dla właścicieli prywatnych przychodni i gabinetów lekarskich.

______________________________________________________________________________________________________

Studia podyplomowe nowoczesne zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia – czesne:
płatność jednorazowa: 5.400,00 zł 
płatność w dwu ratach: 2 x 2.750,00 zł 
płatność w dziesięciu ratach: 10 x 560,00 zł 

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin opłat WSAP.

Inwestuj w rozwój!

zapisz-sie