Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP

Temat szkolenia: Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP Zakres tematyczny: wprowadzenie – omówienie podstawowych pojęć oraz wskazanie aktów prawnych regulujących problematykę zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski; wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski: zasady przekraczania granicy przez cudzoziemca i sposoby legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce, rodzaje procedur zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, rodzaje zezwoleń i pozwoleń na […]

Organizacja wycieczek szkolnych – z uwzględnieniem odpowiedzialności dyrektora, opiekuna i kierownika wycieczki szkolnej

Temat szkolenia: Organizacja wycieczek szkolnych – z uwzględnieniem odpowiedzialności dyrektora, opiekuna i kierownika wycieczki szkolnej Zakres tematyczny szkolenia: 1. zasady bezpieczeństwa i higieny w planowaniu wycieczek szkolnych; 2. zasady odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli w związku z organizacją zajęć szkolnych, w tym wycieczek szkolnych: – obowiązki nauczyciela i dyrektora szkoły określone w Karcie Nauczyciela jako podstawa odpowiedzialności; […]

Ruchy kadrowe w oświacie – zmiana i rozwiązanie stosunku pracy

Temat szkolenia: Ruchy kadrowe w oświacie – zmiana i rozwiązanie stosunku pracy Zakres tematyczny: 1. konieczność stosowania przepisów Karty Nauczyciela i zakres stosowania przepisów Kodeksu pracy; 2. zmiana stosunku pracy nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela – tryb i warunki dopuszczalności: – ograniczenie liczby godzin na podstawie art. 22 ust. 2 KN; – przeniesienie w stan […]

Odpowiedzialność prawna dyrektora, rady pedagogicznej i nauczycieli

Temat szkolenia: Odpowiedzialność prawna dyrektora, rady pedagogicznej i nauczycieli Zakres tematyczny: 1. Przesłanki i zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w świetle nowych przepisów: za co odpowiedzialność dyscyplinarna; kary w postępowaniu dyscyplinarnym i skutki ukarania nauczyciela; przebieg postępowania dyscyplinarnego i zadania dyrektora szkoły w tym zakresie. 2. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela i pracownika niepedagogicznego: zasady odpowiedzialności porządkowej pracownika; […]

Karta Nauczyciela i Kodeks pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych – kiedy stosować i w jakim zakresie w szkole

Temat szkolenia: Karta Nauczyciela i Kodeks pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych – kiedy stosować i w jakim zakresie w szkole Zakres tematyczny szkolenia praktycznego: zasady stosowania Karty Nauczyciela jako ustawy szczególnej; zakres i zasady stosowania Kodeksu pracy wobec nauczycieli; stosowanie ustawy o pracowniach samorządowych wobec pracowników niebędących nauczycielami; przepisy o czasie pracy nauczycieli: Karta Nauczyciela i […]

Kurs mediatorów

FORMULARZ REJESTRACYJNY: formularz do pobrania Nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie. Zostań Mediatorem. Naucz się profesjonalnie rozwiązywać konflikty – w pracy, w biznesie, doradzaj i pomagaj innym. Zdobądź nowe uprawnienia, nowy zawód. Szkolenie bazowe wyposaża w podstawową wiedzę i umiejętności na temat mediacji. Po jego ukończeniu absolwent/ absolwentka powinien odbyć szkolenie specjalistyczne, dzięki […]

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

FORMULARZ REJESTRACYJNY: Informacje o szkoleniu Szkolenie zgodne z Ustawą. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest […]

Zmiany w prawie pracy 2023/2024

FORMULARZ REJESTRACYJNY: Informacje o szkoleniu Wszystko co pracownik kadr i szef powinni wiedzieć o najnowszych zmianach w prawie pracy oraz o przepisach, które wejdą w życie niebawem. Trudne przypadki, skomplikowane sytuacje. Według interpretacji Ministerstwa i nowych uregulowań prawnych. Wyjaśnimy, podpowiemy. Program szkolenia praktycznego: Zmiany Zmiany definicji: dyskryminacji, mobbingu oraz nierównego traktowania – praktyczne skutki , […]